Parafia Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach

Parafia Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach

Parafia Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach należy do diecezji gliwickiej (dekanat Pyskowice). Erygowana 1 września 1991. Mieści się przy ulicy Wieczorka.

Czytaj Dalej

Chrystologia św. Pawła

Chrystologię św. Pawła można przedstawić w kilku punktach, które ukazują Jezusa Chrystusa jako odwiecznego Syna Bożego, samego Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. U św. Pawła zauważa się rozłożenie akcentów. Nie zajmuje się on zasadniczo Jezusem historycznym.

O ile dla...

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Wprowadzenie

 

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w...

Nauka Pisma Świętego - świadectwo pierwszych gmin chrześcijańskich i św. Pawła

Są wypowiedzi w pismach, są także sformułowania, gdzie Jezus nazywa się Bogiem. Prolog świętego Jana mówi, że Bogiem było słowo. Inne teksty mówiące o tym, że Jezus nazywa siebie Bogiem to:

J 20, 28 - A Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

Dz 20,28 Troszczcie się o siebie samych...

Chrystologia św. Pawła - Pascha Chrystusa i życie chrześcijańskie

Ważne przesunięcie akcentu znajdujemy w wielkich listach. Zmartwychwstanie widziane jest tu w łączności ze śmiercią na krzyżu a z drugiej strony podkreśla się, że zbawcza skuteczność Paschy Chrystusa odnosi się nie tylko do ostatecznych dni, lecz również do aktualnego życia wierzących. Łączność...

Chrystologia św. Pawła - Misterium Chrystusa

W `listach więziennych' św. Paweł koncentruje się na `misterium Chrystusa' pojmowanej jako centrum zbawczego planu Bożego. Ta centralność tajemnicy Chrystusa i jej skutki ukazują się jasno w wielkich `hymnach chrystologicznych'. Kol i Ef. Flp 2,6-11: w pierwszej części tego hymnu dominująca jest idea...

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

Jak powstała katedra św. Pawła w Londynie?

Londyńska katedra św. Pawła jest jednym z największych budynków na świecie. Zaprojektował ją słynny brytyjski architekt? Christopher Wren, a powstała w latach 1675-1710. Stara katedra. We wrześniu 1666 roku wielki pożar strawił 80% zabudowy Londynu wraz z katedrą św. Pawła. Przed katastrofą...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

APOKALIPSA św. JANA

Jedyne prorocze dzieło NT ( -> apokaliptyka), ostatnia w porządku chronol. i kan. jego księga (-> Apostoł).

I. KSIĘGA

1. Autorstwo — Zarówno tradycja kośc, jak i nowsze badania mówią o św. Janie Apostole jako autorze A. W tradycji tylko Dionizy Wielki, Kajusz oraz Euzebiusz z Cezarei wyrażali...

AUGUSTYNOWICZ MIKOŁAJ KRZYSZTOF CM

ur. 21 IX 1692 we Lwowie, zm. 12IV 1767 w Warszawie, Kaznodzieja.

Do zgrom, wstąpił 1716 w Warszawie; po przyjęciu święceń kapł. pracował jako misjonarz lud. w Krakowskiem; rozbudował dom zgrom, i seminarium stradomskie w Krakowie oraz ukończył budowę kościoła Nawrócenia św. Pawła; na życzenie bpa...

BEŁŻYCE

W celu odzyskania kościoła dla parafii kat. Kamieński, Parafia B. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lb 1958, 98, 125; S.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BRUEGEL, Breughel PIETER Starszy, zw. Chłopskim

ur. ok. 1525-30, zm. 9 IX 1569 w Brukseli, Malarz niderlandzki.

Był uczniem P. Coecke van Aelsta, a od 1544 współpracowałz warsztatem graficznym H. Cocka; 1552 odbył podróż doWłoch, z której wyniósł pogłębienie światopoglądu oraz zainteresowaniekrajobrazem (urzekła go zwł. przyroda alpejska,której...

CHRYSTUS w MAJESTACIE, Maiestas Domini

Ikonograficzny typ przedstawień -+ Jezusa Chrystusa w mandorli jako boskiego władcy w chwale (także pod postacią chwalebnego -» Baranka lub triumfalnego krzyża), adorowanego przez 4 żyjące istoty.

Treść przedstawień inspirowana jest bibl. wizjami chwały Bożej (Iz 6,1-3; Ez 1,1-28; Ap 4,1-9), ich teol...

CHRZEST - TEOLOGIA

Fakt ustanowienia ch. w Kościele pierwotnym oraz wyjaśnienie idei tego sakramentu zawarte są w przekazach bibl., które jednocześnie stanowią podstawę doktrynalną teol. interpretacji i praktyki ch. we wszystkich Kościołach chrześcijańskich.

A. PODSTAWY BIBLIJNE — Ch. ustanowił Chrystus zmartwychwstały...

CNOTA

Moralnie uporządkowana postawa do realizowania czynów dobrych w określonej dziedzinie ludzkiego działania, będąca komponentem osobowości człowieka.

I. DZIEJE POGLĄDÓW -> Aretologia.

II. DOKTRYNA — C. jest jednym z czynników doskonałości osobowej człowieka (c. naturalna, czyli porządku...

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...