Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nakle nad Notecią

Parafia NMP Królowej Polski w Nakle nad Notecią – parafia rzymskokatolicka należąca do diecezji bydgoskiej. Powołana 1 lipca 1996 roku. Od 1996 roku funkcję proboszcza pełni ks. Andrzej Rumocki. Parafia liczy 4200 wiernych. W parafii działają stowarzyszenia i ruchy: Grupa Modlitewna Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, Żywy Różaniec, Kościół Domowy, KSM, Koło Misyjne, Zespół...

Czytaj Dalej

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Temat zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny był również nader popularny w sztuce średniowiecznej [dostarczył m.

GDYNIA

Do 1939 istniały przy parafiachG. Dzieci Maryi, Śtow. Marcinek, Dzieje parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na tle rozwoju Kościoła katolickiego w G.

GRADUAŁY POLSKIE

Pikulik, Indeks śpiewów „Ordinarium missae" w graduałach polskich do 1600, Muzyka religijna w Polsce. Śpiewy Alleluja o Najświętszej Maryi Pannie w polskich graduałach przedtrydenckich.

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej.

Prosząc o pozwolenie na formowania polskiej armii u boku Francji, polscy patrioci mieli nadzieję , że legiony staną się zalążkiem odbudowanego wojska polskiego. Kiedy polski żołnierz był potrzebny, cesarz łudził Polaków obietnicami odbudowania wolnej i potężnej Polski.

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Kult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa i KoronyPolskiej datuje się co najmniej od Ślubów Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656).

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

zaczeły do Polski przenikać ważne i mające duże znaczenie dla polskiej elity ideały życia rycerskiego. Dzięki znacznemu rozwojowi miejskich szkół parafialnych, w których kształcono w zakresie przekraczającym trivium możliwy był znaczny udział polskich studentów na uniwesytetach w Pradze i Paryżu.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

zaczeły do Polski przenikać ważne i mające duże znaczenie dla polskiej elity ideały życia rycerskiego. Dzięki znacznemu rozwojowi miejskich szkół parafialnych, w których kształcono w zakresie przekraczającym trivium możliwy był znaczny udział polskich studentów na uniwesytetach w Pradze i Paryżu.

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

Jeżeli w wspólnocie Kościoła, poszczególni jego członkowie wzajemnie za siebie się wstawiają i pośredniczą, szczególne miejsce należy się Najświętszej Maryi Pannie, z powodu jej szczególnego uczestnictwa w dziele zbawienia.

Legiony polskie - geneza, działalność i upadek

Wtedy to przybył do Włoch Józef Wybicki i wzruszony nastrojem legionistów, widokiem odrodzonego wojska polskiego, ułożył pieśń poświęconą Dąbrowskiemu i jego wojsku - Jeszcze Polska nie umarła - która obecnie jest hymnem polskim.

Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego

Bolesław Chrobry wiedział, że Henryk po objęciu władzy nie dotrzyma słowa toteż jeszcze przed jego koronacją książę polski zorganizował wyprawę zbrojną mającą na celu włączenie Milska i Łużyc do Polski.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Tylko w niektórych jej dziełach, na podrzędnych stanowiskach, pozostali urzędnicy polscy. Wyjątek stanowiły warszawskie Teatry Rządowe, kolej warszawsko-wiedeńska i Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które zachowały polski personel.

ROLA I ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ I UMACNIANIA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI W OKRESIE PANOWANIA PIERWSZYCH PIASTÓW

Wyraziła się ona nie tylko w popieraniu Sasów, w polityce antyczeskiej, ale również w reformach na terenie Polski, prowadzących do wzmocnienia organizacji kościelnej.

Tworzenie niepodległego państwa polskiego

Rosja negatywnie ustosunkowała się do odrodzenia niepodległej Polski z uwagi na to że: - Polska stała się zaporą w rozszerzeniu rewolucji na zachód, co uniemożliwiło pomoc Rosji, rewolucjonistom w Niemczech i Austrii.

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH (ZLP)

Uczestniczył też w powołaniu —> Polskiej Akademii Literatury. KOZIKOWSKI Pamiętnik Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie 1920-1930, W.

Powstanie i rozwój teatru polskiego

W tym okresie polska publiczność zapoznała się z jednym z największych dramaturgów świata - Szekspirem. W tym okresie rozwijał się także pod okiem Juliusza Osterwy najsławniejszy chyba teatr Polski międzywojennej - Reduta.

Polskie Państwo Podziemne - struktury i cele

12 III przyjęto regulamin RJN, a 15 III ogłoszono jej deklarację programową O co walczy naród polski - głoszącą zasadę „wolności, całości, suwerenności i bezpieczeństwa oraz zdrowego rozwoju wewnętrznego Rzeczypospolitej”.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. diecezjalnych, KHKM 14(1966) 65-75; tenże, Księgi status animarum w diecezjach polskich (do 1918), Przeszłość Demograficzna Polski 1 (1967) 89-109; S.

CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

Bar, Zgromadzenie Sióstr Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, PK 4(1961) 471-472; K. Zakrzewska, Historia Zgromadzenia Córek Serca Maryi I-II, Nowe Miasto 1968 (mpsArZgrom.