Parafia NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Parafia pw. NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju – rzymskokatolicka parafia w dekanacie jastrzębskim górnym. Została erygowana w 18 kwietnia 1984 roku. Kościół poświęcił abp Damian Zimoń w 1995 roku.

Czytaj Dalej

Obraz miłości z IV księgi

Wybrałam ten temat, ponieważ wyzwala we mnie pokusę przyjrzenia się bliżej słowu, którego często używamy, a nie nadajemy mu konkretnej treści. Ba, nie robią tego nawet pisarze. Zadowalają się oni mglistym kształtem, który każdy jakoś na swój sposób wypełnia. Czymże jest wiec miłość? Już w starożytności doceniano potęgę tego niezwykłego uczucia: "Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości", zauważył Wergiliusz. Dla Dantego miłość jest tym, co ...

Ignacy Krasicki

Od dziecka odznaczał się wielkimi zdolnościami i ochotą do nauki, a nadto pociągiem do pisania wierszy: układał pieśni pobożne, żeby sprawić radość matce, którą ubóstwiał i o której, kiedy go osierociła, mawiał, że «nie o nią, ale do niej modlić się należy».

Krótka historia Polski Ludowej

Za początek Polski Ludowej powszechnie uważa się 22 lipca 1944 r. - dzień ogłoszenia Manifestu przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, powstały dwa dni wcześniej w Moskwie. Ów Komitet przystąpił do organizowania władzy ludowej na wyzwolonym obszarze Polski, na zachód od tzw. linii Curzona. W grudniu...

Polska w I połowie lat 80

1. Przyczyny polskiego sierpnia 1980r.

a) narodziny opozycji

b) 16.10.1978r. - wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża; w 1979r. pielgrzymka do ojczyzny Jana Pawła II , którego witały tłumy rodaków, entuzjastycznie reagując na jego przemówienie

c) w lutym 1980r. na VIII zjeździe PZPR wybrano...

AUCTOR BEATE SAECULI

Hymn nieszporny na uroczystość Serca Jezusowego od 1765 (w BR 1856 na jutrznię). Hymn przedstawia miłość Syna Bożego (Bóg z Boga, Światłość ze Światłości), która stanowi zarówno motyw stworzenia świata, jak i wcielenia (nowy Adam); miłość ta otworzyła zdrój odkupienia w zranionym włócznią...

BRONNY LUDWIK CM

ur. 2 I 1877 w Jastrzębiu Zdroju(k. Wodzisławia ŚL), zm. 23 IX 1970 w Kurytybie (Brazylia),Misjonarz, działacz polonijny.

Do zgromadzenia wstąpił 1896; po studiach filoz.-teol. przyjął1903 święcenia kapł.; 1903-08 uczył przedmiotów przyr. w niższymseminarium i religii w krak. szkołach zawodowych;...

BUSKO ZDRÓJ

Parafia i dekanat w diecezji kieleckiej. powstały 1958 ma 7 parafii (Balice, B. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu, Wwa 1965, 67,121.

DUSZNIKI ZDRÓJ

Piotra i Pawła z 1730, drewnianą ambonę o kształcie wieloryba, wykonaną 1730-36 przez Michała Klara, oraz kamienną chrzcielnicę z 1560; przy kościele znajdują się figury Jan Nepomucen z 1722 oraz Matka Boża z 1725.

ELEUSA

Kuźmak, Matka Boska Pasaw-ska w Warszawie, w: Studia l materiały, R 1972, 133-142; tenże, Bractwa Matki Boskiej Wspomożycielkl Chrześcijan na ziemiach polskich w XVIII stuleciu, R 1973 (passim); J.

Szymon Zimorowic (Zimorowicz)

W tym samym roku, w którym umarł Szymonowicz (1629), zgasł podczas stu­diów w Krakowie, w dwudziestej pierwszej wiośnie życia, utalentowany liryk, tak­że mieszczanin lwowski, Szymon Zimorowicz. Od dziecka niemal rwał się do poezji, a marząc, że mu ona da nieśmiertelną sławę na świecie, marzył o...

Zasada zrównoważonego rozwoju w świetle art. 5 konstytucji i dokumentów międzynarodowych oraz postepowania i wdrażania w Polsce

Zrownowazony rozwoj jest zasada ujeta w Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istota jest powiazanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakosci zycia ludnosci z poprawa stanu srodowiska przyrodniczego. Zrownowazony rozwoj jest nie tylko koncepcja poglebionej i kompleksowej ochrony srodowiska, ale przede wszystkim nowoczesna strategia rozwoju spoleczno-gospodarczego, zmierzajaca do zapewnienia: trwalosci rozwoju gospodarczego przez zapewnienie dostepu do zasobow; poprawy ...

Reportaż radiowy

Reportaż radiowy Reportaż Definicja tego gatunku dziennikarskiego sformułowana przez jednego z najwybitniejszych polskich reportażystów Ryszarda Kapuścińskiego, brzmi: „reportaż to rodzaj pisarski, który stara się przekazać prawdziwą i szczegółową relację o wydarzeniach bezpośrednio widzianych lub sprawach dokładnie udokumentowanych". Historia gatunku Nazwa „reportaż” pochodzi od łacińskiego słowa „reportare”, czyli „odnoszę”, „donoszę”.

Powstanie "Solidarności" - lato 1980

Następnie dołączyli Alina Pieńkowska – pielęgniarka, Anna Walentynowicz – „Matka Courage stoczni” i Lech Wałęsa – elektryk, członek komitetu strajkowego Stoczni Gdańskiej z roku 1970.

Alkohol w życiu człowieka - pomoce w pokonywaniu problemu

1 ALKOHOL – MITY A PRAWDA! Wiele osób usiłuje usprawiedliwić swoje picie dorabiając do niego odpowiednia ideologię. Jak jest naprawdę? · Alkohol nie jest środkiem poprawiającym sprawność psychofizyczną Wykonywane na niezmiernie czułej aparaturze badania psychometryczne wykazują, że nawet po niewielkich dawkach alkoholu (1g/1kg ciężaru ciała) r5eakcje kierowców wydłużają się o 0,3 – 0,5sek., podczas gdy czas prawidłowej reakcji u pełnosprawnego kierowcy ...

Uwarunkowania Kultury Plastycznej

UWARUNKOWANIA KULTURY PLASTYCZNEJ W POLSCE LUDOWEJ 1Historia Polski Ludowej. Za początek Polski Ludowej powszechnie uważa się 22 lipca 1944 roku - dzień ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (tzw. Manifest Lipcowy). Oficjalnie PKWN, zwany również Komitetem Lubelskim, powołany został przez Krajową Radę Narodową (KRN) w Lublinie 21 lipca 1944 roku, w rzeczywistości jednak powstał dwa dni wcześniej w Moskwie – KRN chodziło o stworzenie ...

Busko Zdrój

Miasto powiatowe pomiędzy Niecką Solecką a Garbem Pińczowskim, 48 km na pd. od Kielc, 18 tys. mieszkańców. W 1166 był już w Busku kościół św. Leonarda. Klasztor i kościół Norbertanek fundował rycerz Dersław na przełomie XII i XIII w. W 1252 Bolesław Wstydliwy wystawił klasztorowi pozwolenie na...

Poglądy życiowe Horacego w wybranych odach

Horacy (ur. W 65 r. p.n.e.) to poeta rzymski epoki augustowskiej, propagujący ideały moralne i polityczne cesarza Oktawiana Augusta, wspierający jego dążenia do odnowy moralnej społeczeństwa. Twórczość Horacego, bogata i różnorodna, obejmuje Epody, dwie księgi Satyr, cztery księgi Carmina zwanych...

Obecność motywów mitologicznych w polskiej literaturze dawnej i współczesnej

W literaturze polskiej dawnej i współczesnej funkcjonuje wiele pojęć umownych, utrwalonych w naszej kulturze. Ich niewyczerpanym źródłem jest mitologia – zapis ludzkich przemyśleń na temat początków świata i człowieka, praw, według których przemija życie, i porządku panującego na ziemi. Jest to...

Renesansowy charakter fraszek J. Kochanowskiego

Fraszki, podobnie jak pieśni, pisał Jan Kochanowski przez całe życie i przed śmiercią przygotował je do druku. Ukazały się w Krakowie w 1584 r. nakładem Drukarni Łazarzowej. Słowo frasca z włoskiego oznacza drobiazg, rzecz niepoważną, błahostkę, ale także „drobny klejnocik”. Wypada dodać, że...

Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku

Dwudziestolecie międzywojenne

W literaturze epoki rozbiorowej górowały cele patriotyczne przejęte z romantycznych ideałów służby narodowej. Młode pokolenie z okresu po I wojnie światowej wyrosło na dziełach romantyków, Wyspiańskiego. Było naznaczone tradycją, lecz usiłowało się od niej uwolnić -...