Parafia Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze

Czytaj Dalej

POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

Utwór składa się z 20 zwrotek. skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Cały czas współcierpi z nim.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Pierwszym znakiem od Boga jest zejście z ołtarza Matki Boskiej, która nakazuje klucznikowi wpuszczenie Aleksego do kościoła, by nie marzł na mrozie. Za młodu Franciszek, pochodzący z zamożnej kupieckiej rodziny, żył nie stroniąc od uciech i zabaw.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

Rozdał bowiem swój majątek ubogim, wspomagał chorych i potrzebujących pomocy, żył w przyjaźni z naturą, przemawiał do zwierząt i ptaków, nazywając je braćmi, głosił szacunek dla życia w każdej postaci.

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Postać Matki Bożej została tu scharakteryzowana za pomocą antytez – Maryja jest matką, a zarazem dziewicą, a Jej Syn jest zarazem Jej Bogiem.

Warszawa za Wazów - CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

Próbowano zabrać z ołtarza słynący łaskami obraz Matki Boskiej Bolesnej, ale nie udało się to, a pożar trawił już sąsiednie zabudowania. W pobliskiej wsi Kamień miejscowy lud obdarzył szczególna czcią gotycką figurę Matki Boskiej z dzieciątkiem.

JELENIA GÓRA i literatura

, przez pewien czas nauczyciel tutejszej szkoły, z okolic miasta z drukarze - H. odbył się 1947 I Zjazd Pisarzy Sudeckich, w którym oprócz wymienionych członków oddziału jeleniogór.

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, bezim. OSTROWSKA O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków zykowych, Zesz.

BRACIA MISJONARZE KRESOWI, Brada Misjonarze Kresowi III Zakonu św. Franciszka

; 1925 zgrom, posiadało3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie; 1929 założyłoplacówkę w Eureka (stan Missouri, Stany Zjedn. oraz łącznościmiędzy braćmi doprowadziły do rozwiązania zgromadzenia.

BRACIA SAMARYTANIE św. FRANCISZKA z ASYŻU

Założeni 1934 w Białymstoku przez Bogumiła Gaworeckiegow celu prowadzenia szpitali, zwł. zakaźnych, zakładów dla umysłowo chorych, przytułków dla starców, inwalidów itp. Bar, Polskiezakony, PK 4 (1961) 551.

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

pod kierownictwem Franciszka Syski,poświęcających się opiece nad młodzieżą wiejską, i braci synówMB Bolesnej (-> doloryści); do 1907 zgrom, składało się z 2 kategoriiczłonków: żyjących wspólnie (1906 — 326 braci) i zjednoczonych— nie związanych ścisłą więz wspólnotową (1906 -304 braci); składali ...

BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

Höver wraz z 4 towarzyszami zawiąz zgrom. ; cechuje je duchowośćwspólna z zakonem franciszkańskim, do którego 1907zostało agregowane; po śmierci założyciela (1864) liczyło 26braci.

FELICJANKI, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalice III Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego. Congregatio Sororum sancti Felicis a Cantalicio III Ordinis Regularis sancti Francisci Seraphici (CSSF)

Warszawy); wKrakowie prowadzą kuchnię studencką, internat dla dziewczątze szkół zawodowych i jedyny w Polsce zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci z niedoksztatceniem mowy otypie afazji; prowadzą także przedszkola i zakłady opiekispecjalnej; 149 sióstr ...

IDLIŃSKI ELIASZ od św. FRANCISZKA OCarm

W zakonie był lektorem teologii,definitorem gen. —* Bacona, zajął się problematyką sakramentów i cenzur kośc,powołując się na pisma ojców Kościoła oraz deklaracje soborówi Stolicę Apost.

Blacherniotissa, Matka Boska Blacherneńska

Treścią tego przedstawienia,sformułowanego w okresie ikonoklazmu,jest Wcielenie, unaocznione tu w formie dipeusa z postaciąEmanuela, będące początkiem Zbawienia, naktóre wskazuje nimb krzyżowy wokół głowy Chrystusai wykonywany przez niego gest błogosławieństwa;inną odmianą tego typu może być wizerunekMarii orantki bez postaci Chrystusa.

Maria, Matka Boska

zChrystusem Emanuelem (—> Jezus Chrystus) na rękach(—> Eleusa, —» Hodegetria); przedstawienia Bogurodzicyz wyobrażeniem młodzieńczego Chrystusaumieszczonym w medalionie, trzymanym przez M.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Jest to dokument z 1242 roku, w którym to książę Konrad Mazowiecki zatwierdz między innymi Lędziny na własność klasztoru Benedyktynek w Staniątkach oraz Liber Beneficiorum dioecesis cracoviensis Jana Długosza.

Matki Boskiej Bolesnej

Matki Boskiej Bolesnej. Pius VII po powrocie z napoleońskiej niewoli (1814) rozszerzył je na cały Kościół.

Jelenia Góra

Był wynikiem ustępstwa cesarza austriackiego wobec króla szw­edzkiego Karola XII w układzie z Altranstädt (1706) - ewangelikom zezwolono na budo­wę 6 kościołów na Śląsku.

Transport w Polsce

Ograniczenie przewozów kolei spowodowane zostało spadkiem wydobycia surowców, zmniejszeniem wielkości produkcji przemysłowej, wzrostem bezrobocia i dużym tempem motoryzacji i większą elastycznością transportu odznaczającym się największym natężeniem ruchu należą: linie łączące GOP z ...

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Zdecydowanie przeważali patrioci, ale znajdowali się również w społeczeństwie kosmopolici, całkowicie obojętni na losy ojczyzny, pogodzeni z władzą cara w Polsce, a nawet tacy, którzy zaprzedali się w służbę zaborcy.