Parafia Maryi Królowej w Poznaniu

Parafia Maryi Królowej w Poznaniu

Parafia pw. Maryi Królowej w Poznaniu – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji poznańskiej w dekanacie Poznań-Stare Miasto. Erygowana w 1993. Siedziba parafii mieści się przy Rynku Wildeckim. Terytorialnie parafia obejmuje północą część dzielnicy Wilda.

Czytaj Dalej

ABSOLUT

Jest on samoistniejacympoznaniem tego, co jest intelektualnie poznawalne. Absolutny bytwyraza sie w skonczonych bytach rozumnych i wszystkie je utrzymuje w sobie,zas ich poznanie tego bytu jest samopoznaniem siebie przez ten byt.

Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, także metafizyka poznania nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania.

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich (poznawcze) rezultaty.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Państwowe miasta Poznania i Województwa Poznańskiego.

ARYSTOTELES, zw. Stagirytą

poznania, z racji swej zmienności, nie mogą być: substancja (jako konkretny byt jednostkowy), materia, konkretna forma, jak też konkretne złożenie materii i formy; jest nim natomiast substancja ujęta w sensie naczelnym, czyli ukonstytuowana przez formę konkretną, o ile ta forma jest podstawą do ujęcia poznawczego wyrażonego w definicji; tak ujęta substancja, będąc związana z intelektualnym pojęciowym poznaniem, pojawia się jako to ti en einai ...

Augustyn z Hippony

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

Św. Tomasz z Akwinu

Tu przeciwieństwo ze szkołą augustyńską było najostrzejsze: ta bowiem twierdziła, że dusza poznaje siebie przez bezpośrednią intuicję; dla niej poznanie własnej duszy było poznaniem najpierwotniejszym, z którego wywodzi się wszelkie inne, nie wyłączając poznania przedmiotów zewnętrznych.

Synteza scholastyki i mistyki

WIARA I WIEDZA W POZNAWANIU BOGA Drogi poznania Boga: rozum (korzystający z doświadczeń wewnętrznych i zewnętrznych) i wiara/ stany mistyczne (objawienie wewnętrzne i zewnętrzne, poparte cudami), świat wewnętrzny i zewnętrzny, natura i łaska PODSUMOWANIE FILOZOFIA: połączenie scholastyki i mistyki (poznanie racjonalne, oparte na wewnętrznych i zewnętrznych doświadczeniach, naturalne + poznanie mistyczne, oparte na ...

Poznanie idei wg Platona

Zdroworozsądkowe rozumienie poznania jako postrzegania zmysłowego jest mylące, ponieważ wiedza opiera się nie na wrażeniach, lecz na refleksji nad nimi. Poznanie wymaga, aby jednostkowe wrażenia zmysłowe zostały przyporządkowane uniwersalnym pojęciom, które są przedmiotem myśli.

POZNANIE - UZASADNIENIE

Wtedy jednak nie modyfikujemy roli poznawczej samego bezpośredniego poznania ani nie dostarczamy przesłanek, z których uzyskana przez nie informacja wynikałaby, lecz tylko badamy powody ewentualnego powątpiewania w jego wartość i rozpoznajemy wiarygodność analizowanego poznania (zdobywając dodatkową samoświadomość jego charakteru).

JĘZYK A POZNANIE (MYŚLENIE)

Zresztą, rozwaŜając tego rodzaju związki między językiem a poznaniem juŜ tym samym przekraczamy w jakiś sposób ograniczenia płynące z aktualnie uŜywanego (i ciągle pod wpływem naszego poznania przekształcanego pod wieloma względami) języka.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

5 maja 1966 roku wygłosił w Częstochowie kazanie "Chrzest narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi " i pobłogosławił kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która wyruszała po parafiach diecezji krakowskiej.

Poznań 1956

30 rozpoczął się pochód w stronę centrum Poznania. 00 w Poznaniu wylądował Cyrankiewicz i sekretarz KC - Gierek. Obsadziły one cały Poznań.

AGNOSTYCYZM

Barth stwierdzał, że Boga poznajemy „tylko przez niego samego; nie poznajemy go wcale za pomocą oglądów i pojęć, przez które próbujemy odpowiedzieć aktem wiary na jego objawienie; nasze poznanie Boga rozpoczyna się od uświadomienia sobie Jego ukrytości", i możliwe jest tylko dzięki wierze w objawienie.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BÓG - W FILOZOFII

Z uwagi na to, że Locke definitywnie przesunął zainteresowaniafilozofii z rzeczywistości przedmiotowej na poznanie,które ograniczył przede wszystkim do poznania doświadczalnego,oraz dokonał krytyki dotychczasowego rozumienia substancji,stworzył podstawę do zakwestionowania wartości poznaniametafiz.

DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

podejrzewają pokusę racjonalizmu i zbyt wielkiego zaufania do rozumu ludzkiego, opartą na błędnym założeniu, iż abstrakcyjne pojęcia dają pełne poznanie objawienia, podczas gdy w rzeczywistości poznajemy jedynie „po części" (1 Kor 13, 12); odrzucając wszelką pretensję do racjonalnego wyjaśnienia tajemnicy, która przekracza wszelką zdolność poznania i wymyka się ludzkim pojęciom, podkreślają, iż dogmat jest cząstkowym ...

GILSON ETIENNE

staje się realnie istniejącybyt, a nie czynność poznawcza podmiotu, która jestwtórna wobec przedmiotu poznania - bytu (realizm, a nieidealizm); poszukując nast. w sprawie metody teorii poznania, RF 10(1962) z.

GNOZA - W OKRESIE ANTYCZNYM

W teologii tego zrzeszenia Stwórca przedstawionyjest j a k o „Bóg wiedzy" (1 QS 3,15) lub „Bóg poznani a " (hebr. Poznanie,wiara i widzenie stanowią jedynie różne strony tegosamego nadprzyr.