Parafia Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu

Parafia Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu

Parafia Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Bolesławiu – rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie sławkowskim, diecezji sosnowieckiej, metropolii częstochowskiej w Polsce. Utworzona w 1798 roku.

Czytaj Dalej

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela

Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela przy skrzyżo­waniu ulic Dwornej i Giełczyńskiej. Budowę rozpoczęto około 1500 z fundacji księcia Konrada III Rudego, przebudowa w 1691­92 przez Józefa Szymona Bellotiego w stylu barokowym, 1891-94 gruntowny remont. Budowla murowana...

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Był pewien duchowny, pobożny czciciel Najświętszej Maryi Panny, który usiłował Ją pocieszyć w Jej smutku z powodu pięciu ran Chrystusa i codziennie powtarza] te słowa: Ciesz się, Boża Rodzicielko, Dziewico Niepokalana, ciesz się, ponieważ otrzymałaś radość wielką od anioła, ciesz się, która poczęłaś i urodziłaś światłość wiekuistej jasności, ciesz się, Matko, ciesz się, święta Boża Rodzicielko!

GNIEZNO

Józef Prądzyński), 1933-39 „WiadomościParafialne Parafii F a r n e j " (red. , obejmował 1512 - 174 parafie; obecnie do dekanatuG. należy 15 parafii, w tym 9 w G.

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Kult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa i KoronyPolskiej datuje się co najmniej od Ślubów Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656).

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

Jeżeli w wspólnocie Kościoła, poszczególni jego członkowie wzajemnie za siebie się wstawiają i pośredniczą, szczególne miejsce należy się Najświętszej Maryi Pannie, z powodu jej szczególnego uczestnictwa w dziele zbawienia.

APOKALIPSA św. JANA

Jedyne prorocze dzieło NT ( -> apokaliptyka), ostatnia w porządku chronol. i kan. jego księga (-> Apostoł).

I. KSIĘGA

1. Autorstwo — Zarówno tradycja kośc, jak i nowsze badania mówią o św. Janie Apostole jako autorze A. W tradycji tylko Dionizy Wielki, Kajusz oraz Euzebiusz z Cezarei wyrażali...

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Seripando, propagując kult Matki Kościoła, podkreślał współudział Maryi w dziele odkupienia oraz duchowe macierzyństwo wobec członków Mist. Serca Maryi Panny (—> augustianki II 5), augustianki pol. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

CHICAGO

Parafie pol. parafia niezależna powstała w Ch. ; po jego śmierci (1907) parafia połączyła się z Polskim Nar. 7 parafii i ok.

CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

Bar, Zgromadzenie Sióstr Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, PK 4(1961) 471-472; K. Zakrzewska, Historia Zgromadzenia Córek Serca Maryi I-II, Nowe Miasto 1968 (mpsArZgrom.

GODZINKI

WspółbolesnejBłogosławionej Panny Maryjej z Synem swoim, XIX-wieczneG. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Kult świętych

Wcześni chrześci-janie oddawali cześć Najświętszej Maryi Pannie i męczennikom; Orygenes (ok.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Obchodzone 8 grudnia zachodnie święto upamiętnia-jące fakt, że na podstawie jedynego w swoim rodzaju przywileju i ze względu na zasługi swego Syna Maryja z Nazaretu była wolna od jakiegokolwiek grzechu, nawet od grzechu pierworodnego, i to od samego swego poczęcia (zob.

Przygotowanie do Bożego Narodzenia

Wszyscy Syryjczycy obchodzą w tym okresie uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i narodzin św.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Podczas gdy Chrystus własną mo-cą “wstąpił do nieba”, Najświętsza Maryja Panna mocą Bożą została “wzięta do nieba”. “zaśnięcie”) Najświętszej Maryi Panny.

Bazylika Mariacka w Gdańsku.

Najświętszej Maryi Panny w latach 1243 – 1308 był drewniany kościół pod tym samym wezwaniem. NIEKOŃCZĄCA SIĘ BUDOWA Prace budowlane przy wznoszeniu gdańskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny prowadzono w trzech etapach przez 159 lat, od marca r.

Najważniejsze zabytki i ciekawostki o Tarnowie

) • Kościół Najświętszej Maryi Panny • Kapliczka św.

ŚREDNIOWIECZE - Polska ars nova

W bogatej twórczości sekwencyjnej wiele utworów wiązało się z osobą Najświętszej Maryi Panny, postaciami męczenników, a spośród rodzimych świętych literatura muzyczna XIV wieku wiele miejsca poświęcała świętej Jadwidze — żonie Henryka Brodatego.

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Wśród hałasu towarzyszącemu obronie klasztoru, trudno dosłyszeć było jakąkolwiek komendę, rozbrzmiewały jednak suplikacje, śpiewane w kościele, świadczy to o pobożności Polaków oraz ich oddaniu się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. Kult Maryi związany jest nierozłącznie z przyozdobieniem wizerunku Maryi i Dzieciątka kosztownymi wotami.