Parafia Ducha Świętego w Chorzowie

Parafia Ducha Świętego w Chorzowie

Parafia i kościół Ducha Świętego w Chorzowie − rzymskokatolicka parafia znajdująca się w mieście Chorzów, przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 104. Parafia Ducha Świętego w Chorzowie rodziła się w bardzo trudnych w sensie historycznym czasach. Powodem utworzenia nowej parafii była zbyt duża liczba ludności, należącej dotąd do parafii św. Jadwigi. W 1956 roku ks. dr Karol Nawa otrzymał polecenie...

Czytaj Dalej

Zstąpienie Ducha Świętego

Powinni następnie przyjąć chrzest wimię Jezusa na odpuszczenie grzechów, wtedy także i oni otrzymają Ducha Świętego w darze.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Olszewski, Akta Konsystorza Kieleckiego jako podstawa źródłowa do badań nad parafiami i duchowieństwem 1.

DUCH CHRYSTUSA

Stanowi ona zatem wyraz przekonania, że Chrystus, podobnie jak Ojciec, posiada pełnię Ducha (Iz 11,2); Duch Święty bywa nazywany zarówno -* Duchem Bożym (Rz 8,14; 1 Kor 6,11; 12,3), jak i D. Nossol, Duch Święty jako obecność Jezusa Chrystusa, CT 50(1980) z.

EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PRAWOSŁAWNA

Kościół za każdym razem poświadcza realizm tajemnicy zstąpienia Ducha Świętego oraz przyjęcie wszystkich jego darów; dzięki niej życie Kościoła jest ustawiczną Pięćdziesiątnicą (-»• Zesłanie Ducha Świętego), działający w niej bowiem Duch Święty jest znakiem i sprawcą jednania grzesznej ludzkości z Bogiem; w ten sposób Kościół Chrystusa jest Kościołem Ducha Świętego ...

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwie wole w Chrystusie

W naturze ludzkiej Chrystusa istniało: łaska uświęcająca cnoty dary Ducha Świętego

Wiara i chrzest

Przepowiadanie wiary powinno prowadzić nie do przyszłego chrztu lecz wprowadzać głębiej w już przyjęty chrzest, 1Kor 10, 1-13 „Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu;  wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój.

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

Również znacznie późniejsza formuła Listu do Efezjan wymienia Ducha i chrzest w jednym ciągu: Jedno jest ciało i jeden Duch. Jednakże sam Duch określany jest jako opieczętowanie i namaszczenie chrześcijanina.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

Duch Święty zamienia Maryję, mówiąc językiem patrystyki, w Pałac Króla, Komnatę Słowa, Świątynię lub Przybytek Pana, Arkę Przymierza i Uświęcenia. W Niej Duch Święty staje się dla nas bardziej bliski i konkretny, bardziej pojęty i zrozumiały.

Duchy zwykłych ludzi

Po czterech latach duch zaczął poja­wiać się coraz rzadziej i w końcu w 1889 zniknął na zawsze. Po chwili duch zaczął się oddalać, jakby unosząc się w powietrzu.

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

Dzieje narodu, jego drogę wzwyż do światła, do apokaliptycznej „Jeruzalem słonecznej" wykuwa praca całych „kolumn" duchów na różnym stopniu doskonałości, przy czym szczególna misja przypada duchom najwyższym w tej hierarchii - królom-duchom, wybranym na przewodników-, mogą nimi być zarówno wodzowie władający mieczem, jak pieśniarze - twórcy słowa- Teoria ta podnosiła ...

DUCH

Duch porusza materię pierwiastek duchowy ożywia wszechświat (określenie przewagi inteligencji, rozumu, nad materią); z Eneidy, 6,727, Wergiliusza: łac. duch otricdnija, duch somnićnija duch negacji, duch wątpienia; duch zaprzeczania, duch bluźnierczy (tł.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ANTROPOLOGIA BIBLIJNA

Wyraźne przeciwieństwa między duchem a ciałem występują w starym, ale budzącym kontrowersję tekście Rdz 6, 3 : „Nie może pozostawać duch mój w człowieku zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną".

APOSTOLSKIE WSPÓLNOTY

nastąpi dzięki wybranym przez Boga ludziom, którzy będą nauczać kierowani przez Ducha Świętego; jego dary istnieją w duszach i wzbudzają reakcje na głoszone słowo Boże; za doniosły dar Ducha Świętego uznają leczenie chorych przez wkładanie na nich rąk i modlitwę albo też przez przesłanie im błogosławieństwa i przedmiotów mających posiadać nadzwyczajne siły lecznicze; wspólnota przyjmuje zasady mor.

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO, International Bible Students Association

Konstantyn Wielki; Ducha Świętego uważają za moc, energię Boga-Jehowy, który bezpośrednio stworzył Logos, najwyższego anioła, zw. ° Stolica Apostolska w Jezusie Chrystusie, z siedzibą w Chorzowie, uznana 1960 przez państwo; 1970 organizacja liczyła 32 wyznawców.

BEZBŁĘDNOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO

:„Egzegeta musi niejako w duchu powrócić do owych dawnychstuleci Wschodu i za pomocą historii, archeologii, etnologiioraz innych dziedzin wiedzy wyczytać i zrozumieć, jakim rodzajemlit.

BIBLIA - POWSTANIE

egzegetów przed Łk) są historią kerygmatyczną,ukazującą rozpowszechnianie się od Jerozolimy aż po Rzymewangelii o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie,w mocy Ducha Świętego; stanowią teol.

BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

rozwijało się „braterstwo duchowe" wzajemnej modlitwy, którew czasach karolińskich rozpowszechniło się w środowisku mnichówbenedyktyńskich głównie dzięki Będzie Czcigodnemu i Bonifacemu. Wiecznej Adoracji Ducha Świętego ( —Duch Święty IV); B.

CHRZEST PAŃSKI

asystuje tej scenie Bóg Ojciec i Duch Święty tak, że cała Trójca Święta występuje w kompozycji pionowej : wysuwająca się z obłoków (otwarcie niebios, Łk 23,22) prawica Boga Ojca, gołębica Ducha Świętego i postać Jezusa.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Stałe uzdolnienia nadprzyrodzone udzielane przez -> Ducha Świętego, służące zbawczemu procesowi człowieka.