Parafia Chrystusa Króla w Poznaniu

Parafia Chrystusa Króla w Poznaniu

Parafia pw. Chrystusa Króla w Poznaniu - rzymskokatolicka parafia w dekanacie Poznań - Łazarz obejmująca terytorialnie dzielnice Świerczewo, Górczynek i Kopanina. Parafia prowadzona jest przez oblatów.

Czytaj Dalej

Władcy Hiszpanii i Portugalii

W dziejach Półwyspu Iberyjskiego zapisało się wielu władców, których ogromne aspiracje pchały do rozszerzania swej władzy na inne państwa kontynentu. Gdy Europa okazała się za ciasna, ruszyli na podbój Nowego Świata.

W VIII wieku większość terytoriów Półwyspu Iberyjskiego została podbita przez...

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym, wykształconym, mecenasem sztuki. Pierwsze lata jego panowania...

O Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce.

O Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce. Czyż ten nasz naród, który wydał papieża Jana Pawła II, tylu świętych, królów, poetów, tyle szlachetnych serc, nie zdobędzie się na postawienie pomnika Chrystusowi Królowi?

ABSOLUT

Jest on samoistniejacympoznaniem tego, co jest intelektualnie poznawalne. Bóg jest przede wszystkim ostatecznaracja poznawalnosci swiata i prawdy ludzkiego poznania.

Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, także metafizyka poznania nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania.

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich (poznawcze) rezultaty.

Stosunki Polsko - Krzyżackie

] Działo się w Warszawie, w diecezji poznańskiej, w kościele Św. Król zażądał również żeby to uczyniły główne miasta Polski Kraków, Poznań, Kalisz, Inowrocław, Brześć, sącz i Sandomierz.

ALEKSANDER WIELKI (Macedoński)

Syn Filipa II Macedońskiego i Olimpiady, ur. 356 pne. w Pełli, wychowanek Arystotelesa, król macedoński od 336; Wymógł na państwach gr. obranie go naczelnym wodzem wyprawy na Persję, rzekomo dla wyzwolenia miast gr. w Azji Mniejszej, a w istocie dla zdobycia całego cywilizowanego Wschodu.

W 334 przekroczył...

KRÓL

Władca koronowany, monarcha; figura w kartach, szachach, grze w kręgle; od imienia Karla - Karola Wielkiego, pożyczka słowiańska z IX w., kiedy jeszcze or między spółgłoskami ulegało przestawce - z k-or-l utworzyło się k-ro-l (co już w XI w. byłoby niemożliwe). Arcychrześcijański król tytuł królów...

Sztuka w czasach Ludwika XIV

Trwające 72 lata panowanie francuskiego króla Ludwika XIV, zwanego Królem Słońce, to okres bezprecedensowej świetności wszystkich niemal dziedzin sztuki: od literatury, poprzez malarstwo i architekturę, do rękodzielnictwa.

Gdy w roku 1643 Ludwik XIV został koronowany na króla Francji, miał zaledwie...

Władcy Polski

Dzieje Polski, położonej między agresywnymi mocarstwami, były niezwykle burzliwe. Jej władcy i przywódcy musieli stawić czoła trudnym wyzwaniom.

Pierwszym historycznym władcą Polski, a właściwie państwa Polan, był Mieszko I (ok. 935-992), książę, który przyjął chrzest, wprowadzając swe...

ANGLIA, England

1572) zaś w dziele Another Rejoinder to Mr Jewel's Reply against the Sacrifice of the Mass (Lv 1567) bronił prawdy o obecności realnej Chrystusa w eucharystii. Sanders, który bronił nauki o hierarchicznym ustroju Kościoła, ustanowionym przez Chrystusa; G.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Państwowe miasta Poznania i Województwa Poznańskiego.

ARYSTOTELES, zw. Stagirytą

poznania, z racji swej zmienności, nie mogą być: substancja (jako konkretny byt jednostkowy), materia, konkretna forma, jak też konkretne złożenie materii i formy; jest nim natomiast substancja ujęta w sensie naczelnym, czyli ukonstytuowana przez formę konkretną, o ile ta forma jest podstawą do ujęcia poznawczego wyrażonego w definicji; tak ujęta substancja, będąc związana z intelektualnym pojęciowym poznaniem, pojawia się jako to ti en einai ...

BARANEK

, który „odkupił owce", to „Chrystus niewinny",„jednający grzeszników z Ojcem"), w 5 prefacjach okresu wielkanocnego (od 1970 pierwsza z nich łączy tę myśl z J 1, 29) orazw modlitwie Wigilii Paschalnej, nazywającej ofiarowanie Chrystusa„jako naszej Paschy" faktem „najdonioślejszym od stworzeniaświata" i stanowiącym „kres czasów".

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Chrystus, ustanawiając nowe przymierze we Krwi swojej (1 Kor 11,25), powołał spośród żydów i pogan nowy Lud Boży — Kościół jako miejsce działania Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym; wspólnotowy charakter ma zbawcze dzieło Chrystusa, ponieważ polega ono na pojednaniu najpierw między Bogiem i ludźmi, a nast.

EWANGELIZACJA

Paweł VI w adhortacji -*• Evangelii nuntiandi 59-60); przez wiarę uczestniczy on w poznaniu Boga i ma udział w posłannictwie Chrystusa jako proroka; odpowiedzialność za prawdę Bożą zobowiązuje do jej umiłowania i dążenia do rozumienia i przybliżenia jej innym; powołanie teologów i ludzi nauki polega na łączeniu wiary z mądrością, a w miarę postępu nauki na coraz głębszym odsłanianiu tajemnic objawionych oraz ich znaczenia dla życia ...

Augustyn z Hippony

odrzucił stanowiska, które polegały na szukaniu prawdy w świecie zewnętrznym, na drodze zmysłowego kontaktu z tym światem; nawiązywał natomiast do spirytualistycznej teorii poznania Platona, zgodnie z którą poznanie prawdy polega na uświadomieniu sobie przez duszę wiedzy, która jest w niej zawarta w postaci gotowej.

Św. Tomasz z Akwinu

Tu przeciwieństwo ze szkołą augustyńską było najostrzejsze: ta bowiem twierdziła, że dusza poznaje siebie przez bezpośrednią intuicję; dla niej poznanie własnej duszy było poznaniem najpierwotniejszym, z którego wywodzi się wszelkie inne, nie wyłączając poznania przedmiotów zewnętrznych.