Parafia Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej Halembie

Parafia Bożego Narodzenia w Halembie - parafia w dekanacie Kochłowice w archidiecezji katowickiej. Została erygowana 5 czerwca 1980 roku.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

BOŻA RODZICIELKA, Boga Rodzica

treścią oficjum dnia oktawy Narodzenia Pańskiego był obchódku czci NMP (Bernold z Konstancji).

DRAMAT LITURGICZNY

Augustynowi), dawane przed lub po I mszy na Boże Narodzenie oraz w oktawie po nim, obejmowało recytacje bądź śpiewy z towarzyszeniem chóru proroków ze ST, najczęściej procesjonalnie wprowadzanych, mówiących o narodzeniu Chrystusa, ponadto głosy Zachariasza i Elżbiety, Jana Chrzciciela, Nebukadnezara II, Wergiliusza, Sybilli Erytrejskiej (Limoges XI-XII w.

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Normy i nakazy mor. skierowane przez Boga do konkretnych ludzi lub wspólnot, żyjących w określonym czasie i warunkach, kształtowały postawę etyczną -*• Ludu Bożego obydwu Testamentów jako odpowiedź na postulaty Boga ; tak pojęty e. ( = etos) jest więc przejawem realizacji przyjętych z objawienia zasad...

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

W tym celu trzeba się uniżyć (Mt 23,12), stać się małym; nawet więcej, trzeba się "narodzić z wysoka" (J 3,7), "narodzić się z Boga" (J 1,13), aby stać się dzieckiem Bożym (J 1,12).

Jemioła - Informacje ogólne

- Wybaczenie, skrucha, zgoda, pojednanie - związane z obyczajem całowania się pod jemiołą w okresie świąt Bożego Narodzenia, zrywając jednocześnie jagodę - symbolizuje płodność.

Hiacynt wschodni

W ten sposób cebule są przygotowane do tego, by zakwitnąć na Boże Narodzenie Świeżo posadzone cebulki należy przechowywać w temperaturze 4°C przez 5-9 tygodni. Cebulki kwitnące na Boże Narodzenie, muszą być wystawione na światło dzienne przed początkiem grudnia.

AKOMODACJA

Neh 1963 (Narodziny inteligencji u dzieci, Wwa 1967); CO. tekst Mdr 18, 14-15 w liturgii okresu Bożego Narodzenia).

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL TEOLOGICZNA

A. zaliczany jest do najwybitniejszych teologów jako twórca syntezy, nowej metody oraz języka teol. ; przyczynił się w dużej mierze do sformułowania dogmatów o grzechu pierworodnym i łasce.

1. Trójca Święta — Podstawę dociekań A. stanowiła nauka Soborów Nic. (325) i Konstant. (381); skoro Bóg objawił...

BIBLIJNA HERMENEUTYKA

(gr. hermeneuein tłumaczyć,wyjaśnić, wyłożyć), Wiedza metodyczna, podająca zasadyrozpoznania prawdziwego, zamierzonego przez autora sensuwypowiedzi bibl. ; jako jeden z działów -» biblistyki, określa zasadywyjaśniania tekstów Pisma św. ; praktyczne stosowanie regułi zasad hermeneutycznych do tekstu...

BOŻE NARODZENIE

symbolizowały onepotrójne narodziny Chrystusa: odwieczne rodzenie Syna Bożegow Trójcy Świętej, narodzenie w ciele ludzkim z MaryiDziewicy oraz narodzenie mist, w duszach wiernych.

BÓG - W DZIEJACH TEOLOGII

Przedstawianie B. uzależnionejest od przyjętej i zrozumiałej dla współcz. odbiorcy nomenklaturypojęciowej (-> akomodacja IV); obejmuje problematykętajemnicy B. jedynego w — Trójcy Świętej.

A. HISTORIA

1. W s t a r o ż y t n o ś c i — chrzęść, naukęobjawioną o B. konfrontowano z nauką panujących...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

10 000 inteligencji; 1966-72 przybywały pielgrzymki z parafii, w których odbywała się peregrynacja. 195 000 osób) pielgrzymowały 1973 w intencji młodzieży, zabierając do parafii 7440 aktów oddania MB.

EWANGELIARZ - W KOŚCIELE ZACHODNIM

rok obchodami świętych (niedziele są liczone po Piotrze i Pawle, Wawrzyńcu, Cyprianie — i 4 niedziele przed Bożym Narodzeniem) oraz do mszy obrzędowych (sakramentów) i okolicznościowych; ° pochodzący z czes.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

misjonarki NarodzeniaMatki Bożej (—» narodzenie Maryi); ° f. ze zgrom, sióstrNarodzenia N M P (—> natywitanki); ° f.

GROMNICZNA MATKA BOŻA

kończyłookres Bożego Narodzenia (w Polsce do dziś w wielu kościołachśpiewa się jeszcze kolędy); natomiast wg tradycji lud.

Przygotowanie do Bożego Narodzenia

“zwiastowanie”); Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy Syryjczycy obchodzą w tym okresie uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i narodzin św.

Historia Bożego Narodzenia

Tak, więc narodziny słońca zastąpili narodzinami Chrystusa. Druga Utrzymuje, że uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą.

Środowisko a kultura

Ożywiają się w okresie Bożego Narodzenia, ale ich nastroje zmienia dopiero przedwiośnie. Boże Narodzenie i Święto Trzech Króli są końcem jednego roku i początkiem nowego.