Papież Korneliusz

Czytaj Dalej

Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży

Zarówno cesarstwo i papiestwo miało ambicję by przejąć panowanie nad światem co doprowadzało ich do licznych sporów. Papiestwo wierzyło, iż biskup Rzymu jest następcą św. Piotra (najważniejszego wśród apostołów, któremu Chrystus powierzył kierowanie swym kościołem na ziemi). Fakt ten miał być...

Od Haiti do Santo Domingo: nowa ewangelizacja

W trakcie swojego tour południowoamerykańskiego, 9 marca 1983 r., papież zatrzymujesię na kilka godzin na wyspie Haiti, żeby uczestniczyć w obchodach kongresueucharystycznego i maryjnego, zwołanego przez biskupów pod hasłem „Potrzeba, żeby ktoścoś zmienił". Wtedy to wygłasza dwa ważne przemówienia:...

Oporni książęta i wielka schizma

Jednym z powodów słabości Kościoła rzymskiego w walce o władzę nad całym chrześcijaństwem był sposób wybierania papieży. Jeżeli w istocie papiestwo miało osiągnąć swój ambitny cel i ustanowić jedną władzę i pokój nad całym chrześcijaństwem, powinno było mieć silne, trwałe  i  jednolite...

Rola polityczna, społeczna i kulturalna kościoła w średniowieczu

Tematem pracy jest rola polityczna, kulturalna oraz społeczna kościoła w okresie średniowiecza. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: rozwój chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim i Bizancjum, chrzest Franków, powstanie Państwa Kościelnego, koronacja cesarska Karola Wielkiego, renesans...

Rzesza Niemiecka w latach 887-1125

W 887 r. państwo Franków wschodnich, jakim były ówczesne Niemcy wyłamuje się ze wspólnoty karolińskiej. Dochodzi do osłabienia władzy centralnej, odrodzenia się partykularyzmu; przy zagrożeniu zewnętrznym dochodzi do powstania księstw terytorialnych - Saksonii, Frankonii, Szwabii, Bawarii, Austrii, Wirtembergii, Meklemburgii, w ten sposób zostają rozbite dawne księstwa szczepowe - Saksonii, Bawarii, Szwabii. Owe dawne wspólnoty terytorialne posiadały organizację jeszcze ...

Synod paryski i uwięziony papież

Odmowa Piusa VII co do zatwierdzania cesarskich nominałów na biskupów wzmogła napięcie w Kościelefrancuskim, gdyż niektórzy z nich usiłowali objąć stolice biskupie bez papieskiej konfirmacji, napotykając na opór kapituł i kleru. Nawet słynnemu kardynałowi Maury’emu kapituła paryska odmówiłaprzekazania...

Azja u papieża: Dzień Modlitw w Asyżu w 1986 roku

W latach 80. Jan Paweł II podjął oryginalną próbę stawienia czoła pozycjom ideologiczno-politycznym oraz ich niebezpiecznym konsekwencjom, odwołując się religii oraz ichsiły oddziaływania podczas Dnia Modlitw o Pokój, zwołanego przez niego w Asyżu 27października 1986 r.Papież skierował apel o...

Wojna Święta w Średniowieczu

Wiek XI w Europie, obok rywalizacji papiestwa (papieżem Grzegorz VII) z cesarstwem (cesarzem Henryk IV) o zwierzchnictwo w świecie chrześcijańskim, zapoczątkował jeszcze jeden proces, który przeszedł do historii pod nazwą krucjat, czyli wypraw krzyżowych.

W jakim celu podejmowano krucjaty?

Przyczyny...

Walka papiestwa i cesarstwa o inwestyturę

-  następca  Ottona III – Henryk II – powrót do polityki wewnątrzniemieckiej, szczególnie saskiej

*  Renovatio regni Francorum

*  przyporządkowanie sobie władzy biskupów i opatów, przeprowadzając swoich kandydatów

*  konfiskaty dóbr klasztornych na rzecz domeny królewskiej

*  stanowił nadzieję...

AWINIOŃSKA NIEWOLA PAPIEŻY (1305 - 77)

Okres rezydowania papieży we Francji (od 1309 w Awinionie) i uzależnienia polityki Kościoła od królów franc., zw. też przez analogię do ST „niewolą babil." papiestwa; była wynikiem dążności państw do wyzwolenia się spod przewagi pap. i proces ten przyśpieszyła.

Bezpośrednią przyczyną a.n.p. był...

BISKUP - ZARYS HISTORYCZNY

Urząd b. od początku istnieniachrześcijaństwa podlegał różnorakim przemianom.

A. GENEZA i ROZWÓJ — Ustalenie chwili ustanowienia urzędu b. i pojawienia się w życiu wspólnoty Kościoła pierwotnegostanowi problem skomplikowany wobec braku ustaloneji jednolitej terminologii w odniesieniu do różnych form...

GREGORIAŃSKA REFORMA

Kośc. ruch reformistycznyzainicjowany przez pap. —> Grzegorza VII (1073-85), mającyna celu zapewnienie Kościołowi wolności przez oswobodzeniego od sfeudalizowanej władzy świeckiej (—» feudalizm),—» cezaropapizmu, a także mor. odrodzenia życia duchowieństwai wiernych.

1. G e n e z ę r.g. upatruje się w...

Cierpienie Jana Pawła II a etyka mediów

„Ojciec Święty, który pierwszy oglądał mecz piłki nożnej na stadionie, który pierwszy oglądał koncert rockowy, bo to nie tylko te wielkie, takie religijne, poważne wydarzenia, ale również te zwykłe, ludzkie, proste gesty, które nam pokazywał, myślę, że teraz jest pierwszym Papieżem, który pokazuje ogrom cierpienia ludzkiego, ogrom choroby - powiedział ks. Rafał Szejka” w "Sygnałach Dnia". Czym jest obecność starego, schorowanego Papieża w mediach? Czy media ...

Trzy rozdziały i papież

Wigiliusz, ongiś apokryzariusz w Konstantynopolu, został wyznaczony przez dwór cesarski na papieżajuż po. śmierci Agapita, ale w Rzymie wybrano Sylweriusza (536-537). Kiedy, jednak Justynian nie uznałtego papieża i wysłał na wygnanie, on zaś dla pokoju w Kościele zrzekł się godności, Wigiliusz...

Papieże tuskulańscy

Do działalności reformatorskiej w X wieku włączyły się synody we Francji, Niemczech i Italii. Były tojednak zjawiska sporadyczne i nie wystarczające. Większą aktywność miały one w Niemczech za HenrykaII (1002-1024), monarchy pobożnego, ale zapatrzonego w średniowieczny ideał teokratycznej...

PAPIEŻE REFORMATORZY

Reforma Kościoła w XI wieku osiągnęła swój szczytowy punkt za Grzegorza VII (1073-1085), stąd jejnazwa. Zrodzona z potrzeb Kościoła i z ducha kongregacji kluniackiej ma wyraźnie dwa etapy swegorozwoju: pierwszy, od 1046 roku do 1087 roku, i drugi, od 1087 roku do 1124 roku.

W pierwszym etapie można...

REFORMA I DWA SOBORY - W cesarstwie

Przykład Francji i Anglii podziałał na cesarstwo, ale po dłuższym i dramatycznym sporze. Urban II ponowiłna synodzie w Melfi (1089) zakaz symonii, nikolaityzmu i inwestytury, ale wysłał legata Gebhardaz Konstancji do Niemiec z władzą dyspensowania od kanonów, jeżeli tylko będzie to możliwe...

Sykstus IV — włoskie intrygi i wojny

Po śmierci Pawła II, na trzydniowym konklawe wybrano papieżem kardynała Francesco delia Rovere.Pochodził on z ubogiej rodziny rybaków, wychowywał się od 9 roku życia w klasztorze, potem zostałfranciszkaninem i był generałem swego zakonu. Przed pontyfikatem zajmował się reformą zakonu iobroną jego...

PAPIEŻE I BISKUPI

Reforma Kościoła dokonana na soborze trydenckim potrzebowała papieży, biskupów, duchownych i katolikówświeckich, by ją wprowadzić w życie. Same bowiem dekrety soborowe o wierze i reformie niekończyły kryzysu, w którym znajdował się Kościół od wielu lat. Obowiązek ich realizacji spoczywałprzede...

Kościelna działalność papieży

Jedni z papieży przed wyborem zajmowali się działalnością polityczną, zwłaszcza gdy byli nuncjuszami(Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X, Innocenty XII, Innocenty XIII) i sekretarzami stanu (AleksanderVII i Klemens IX), inni zaś działalnością bardziej duszpasterską i wewnętrznokościelną, jako...