Papier wartościowy

Czytaj Dalej

Formy działalności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wypełnia wiele funkcji związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi: przechowuje papiery wartościowe, weryfikuje zgodność liczby papierów wartościowych przechowywanych na kontach uczestników Depozytu z całkowitą liczbą walorów, nadaje papierom wartościowym kody zgodne z międzynarodowym standardem ISIN.

Komisja Papierów Wartościowych.

Podmiotem chcącym uzyskać zgodę KPW na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu może być emitent, czyli wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu lub wprowadzający.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Do najważniejszych działań Komisji Papierów wartościowych i Giełd należą: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych, inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynków papierów wartościowych, współdziałanie z innymi organami administracji ...

Klasyfikacja papierów wartościowych i ich rola w finansowaniu podmiotów gospodarczych

Papiery wartościowe dzielone według charakteru dochodów to papiery przynoszące stały dochód od wartości nominalnej, wyrażony najczęściej w formie stałej stopy procentowej i uzyskiwany w równych odstępach czasu oraz papiery udziałowe (akcje), których dochód zależy od rentowności firmy (spółki akcyjnej).

Emisja bankowych papierów wartościowych

Bankowy papier wartościowy-służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy "bankowy papier wartościowy", a jego treść obejmuje: 1) wartość nominalną, 2) zobowiązanie banku do: a) naliczenia określonego oprocentowania według ustalonej stopy procentowej, b) dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej, w określonych terminach; osoba uprawniona ...

Giełda Papierów Wartościowych

Wycofanie papieru wartościowego z obrotu giełdowego Emitent wprowadzający dany papier wartościowy na giełdę , pomimo otrzymania zgody na notowania, musi przez cały czas spełniać rygorystyczne przepisy.

Papiery wartościowe.

Weksel może być: a) papierem wartościowym opiewającym na świadczenie sumy pieniężnej; jako papier wartościowy, weksel spełnia też wymóg obiegowości, b) papierem jednostkowym, nie emitowanym w serii, lecz w pojedynczym egzemplarzu, c) ułatwia też identyfikację podmiotów praw w nim inkorporowanych, co jest charakterystyczne dla wszystkich papierów wartościowych, d) potwierdza istnienie zobowiązania osób, które go ...

Zasady funkcjonowania Gełdy Papierów Wartościowych

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie giełdy i całego rynku papierów wartościowych w Polsce jest ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczone są następujące rodzaje papierów wartościowych: v Akcje spółek.

Papiery Wartościowe

W Polsce tę funkcję pełni Komisja Papierów Wartościowych, która zajmuje się ustanawianiem reguł działania rynku kapitałowego, inspirowaniem, organizowaniem działań, które zapewnią sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych, ochroną interesów inwestorów, współdziałanie z organami administracji rządowej i innymi instytucjami w celu kształtowania właściwej polityki gospodarczej dla zapewnienia rozwoju rynku papierów ...

Papiery wartościowe

-------------------PaPiery WaRtościoWe. Papier wartościowy ma postać dokumentu, określonego przepisami prawa; 2. - papier wartościowy potwierdza i gwarantuje prawa majątkowe.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

W sprawach dotyczących regulacji rynku papierów wartościowych, w posiedzeniach Komisji, obok jej członków uczestniczyć mogą (bez prawa udziału w głosowaniach) przedstawiciele: spółek prowadzących giełdy papierów wartościowych, spółek prowadzących rynek pozagiełdowy, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, reprezentatywnych stowarzyszeń zrzeszających maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, izby gospodarczej ...

Rynek papierów wartościowych

Oprócz tego w sposób mniej zorganizowany obraca się papierami wartościowymi na innych rynkach. 2 Charakterystyka papierów wartościowych Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych.

Giełdy papierów wartościowych

a) papiery wartościowe notowane na tym rynku muszą być dopuszczone do obrotu publicznego b) zbywalność papierów wartościowych musi być nieograniczona c) musi wystąpić rozproszenie własności d) wartość emisji akcji wynosi co najmniej 24 mln zł (innych papierów - 12 mln) e) co najmniej 20% musi być przedmiotem oferty publicznej f) muszą być udostępnione informacje o sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju emitenta, prospekt emisyjny g) emitent ...

Pojęcie i klasyfikacja papierów wartościowych

Ze względu na termin wykupu papierów wartościowych dzielimy je na:  Długoterminowe(termin wykupu powyżej 1 roku)  Krótkoterminowe(termin wykupu poniżej 1 roku) Ze względu na odgrywaną rolę i funkcje, jakie pełnią, papiery wartościowe dzielimy na:  Papiery będące dokumentem płatniczym i rozrachunkowym (czeki i weksle)  Papiery będące dokumentem pożyczkowym (obligacje)  Papiery będące dokumentem współwłasności ...

Giełda papierów wartościowych

Dla zrozumienia znaczenia i roli giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej konieczne jest szersze omówienie zarówno współczesnych problemów, jak i historii rynku papierów wartościowych. Praca jest próbą zarysowania problematyki obrotu papierami wartościowymi.

Prawo pracy i papiery wartościowe

Papiery wartościowe ucieleśniają prawa podmiotowe można powiedzieć że są nosicielami inkorporowanego inkorporowanego nich prawa i wartości które to prawo reprezentuje.

Podstawowe zasady obrotu papierami wartościowymi

Uczestnikami obrotu publicznego papierami wartościowymi są: emitenci, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, spółki i banki prowadzące działalność maklerską, spółki prowadzące giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Papiery wartościowe

Ze względu na charakter dochodów: papiery wartościowe o dochodzie stałym (reprezentują wierzytelność, której wielkość kapitału i dochodu jest określona w kwocie pieniężnej już w chwili emisji (obligacje) papiery wartościowe o dochodzie zmiennym (to walory reprezentujące prawo do udziału w zysku osiąganym przez emitującą go jednostkę organizacyjną oraz reprezentujące udział w majątku tej jednostki -akcje) </div> Z punktu widzenia oznaczenia w ...

Papiery Wartościowe

Osoba lub osoby spośród dłużników wekslowych, które wykupiły weksel w ramach zwrotnego poszukiwania, mogą z kolei domagać się zwrotu poniesionych wydatków od osób, które przed nimi podpisały papier wartościowy.

Scharakteryzuj poszczególne rodzaje papierów wartościowych

Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych. Druk jak również papier banknotów muszą odpowiadać szczególnym warunkom technicznym, które zabezpieczają przed fałszerstwem.