Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej

Czytaj Dalej

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna dzieli się na: pedagogikę rewalidacyjną (wychowanie i kształcenie osób z niepełnosprawnością) pedagogikę resocjalizacyjną (wychowanie i kształcenie osób niedostosowanych społecznie) W skład pedagogiki rewalidacyjnej (leczniczej) wchodzą: oligofrenopedagogika (zajmuje się osobami upośledzonymi umysłowo) tyflopedagogika (zajmuje się osobami niewidomymi i ...

Pedagogika specjalna - Podstawowe pojęcia

Jeśli jako specjalne określa się szkoły artystyczne, jeśli mówi się o specjalnych nagrodach, specjalnych dodatkach, urządzeniach i specjalnych służbach po­rządkowych itd.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka

Zmiany dotychczasowych mo­deli badań empirycznych w pedagogice i edukacji specjalnej w kierunku propagowanym przez hermeneutykę mogą być nacechowane błędem skraj­nego woluntaryzmu jako konsekwencji zbyt radykalnego odchodzenia od determinizmu, holizmu i klasycznych założeń aksjologicznych; są one także rezultatem istotnych zmian sensu pojęć naukowych stosowanych w trady­cyjnej pedagogice specjalnej.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk o człowieku

Zbieżność pedagogiki ogólnej i specjalnej jest daleko idąca i tylko w niektórych uzasadnionych przypadkach pedagogika specjalna sięga i wykorzystuje wysoce specjalistyczną wiedzę z medycyny, genetyki, fizjologii, embriologii, demografii, statystyki, patologii społecznej, ekologii i techniki itp.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Pedagogika specjalna w systemie nauk pedagogicznych

Antynomia pomiędzy tym, co jest (rze­czywistość), a tym, co ma być (rzeczywistość postulowana), stanowi przed­miot refleksji wielu pedagogik, ale w odniesieniu do osób upośledzonych czy też niepełnosprawnych dotyczy przede wszystkim pedagogiki ogólrrej, społecznej i opiekuńczej, które dla pedagogiki specjalnej stanowią histo­ryczne korzenie tworzące przedzałożeniowość myślenia i postępowania ...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Tożsamość pojęciowo - naukowa i nowe paradygmaty

W pracach wielu autorów stosowane lub proponowane są jeszcze inne charakterystyczne określenia pedagogiki specjalnej: - defektologia - termin stosowany w języku rosyjskim, określający naukę 0 wszelkich defektach, usterkach, wadach fizycznych i psychicznych czło­wieka; nie powinien być stosowany zamiennie z pedagogiką specjalną, gdyż defekt oznacza trwałe uszkodzenie, nieodwracalny brak lub ułomność; z defektologii wyłoniła się psychologia ...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Wielokontekstowość, interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki

Bez ogólniejszych podstaw teoretycznych i metodologicznych i pedagogika (także specjalna) nie będzie potrafiła rozwiązywać globalnych problemów ludzkości (H.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Humanizm treści, działań i efektów specjalnej edukacji oraz samopomocy

Są nimi cztery następujące nurty humanistycznego postępu, aktualizującego się w Polsce zwłaszcza po zmianie ustrojowo politycznej: pedagogika poszukiwania alternatywnych propozycji i wyborów edu­kacyjnych; pedagogika możliwości zmiany granic rozwojowych i edukacyjnych człowieka; pedagogika optymizmu i nadziei na sukces; wychowania bez porażek; pedagogika twórczości, autokreacji i samorealizacji bez ...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Upodmiotowienie i obiektywizacja niepełnosprawności podstawą życiowej normalizacji

Życie i zdrowie człowieka jako doświadczanie wartości przebiega zawsze w określonych układach rzeczy, ludzi i stosunków społecznych, w których ciągłość i zmiana charakterystyczne są dla wszelkich procesów społeczno kulturowych, a zwłaszcza edukacyjnych. Procesy wyrabiania w jednostce adekwatnego do...

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Nowe typy i kategorie racjonalności założeń teorii i praktyki edukacyjnej

Kategorie racjonalności pedagogicznej wynikają z faktu interdyscy­plinarności pedagogiki w ogóle, a w szczególności pedagogiki specjalnej.

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Problemy medyczne, psychologiczne, społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych

Integracja psychologii i pedagogiki specjalnej występuje szczególnie przy badaniu i rozwijaniu możliwości rozwojowych dzieci «specjalnych» oraz me­chanizmów kompensacji, przystosowaniu form organizacyjnych kształcenia spe­cjalnego, treści, programów, metod pracy rewalidacyjnej, wykrywaniu pozy­tywnych dyspozycji i potencjalnych uzdolnień dzieci o ograniczonej w jakiejś dziedzinie sprawności (Z.

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Zagadnienia metodologiczne: procedury i metody badawcze

Należy podkreślić, że procedury badawcze w pedagogice specjalnej nie różnią się zasadniczo od stosowanych w pedagogice, z niej wyrastają i ko­rzystają obficie w badaniach empirycznych, w badaniach fenomenologiczno-hermeneutycznych i prakseologicznych.

Stare i nowe orientacje programowo - badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania

c) W zakresie nowych tendencji rozwoju naukowego pedagogiki spec­jalnej: pedagogika specjalna jako nauka przyjmuje, że jej nowe i najnowsze teorie, idee, tendencje i orientacje mieszczą się w opcjach humanistycz­nych, w których niezbędne są wszelkie alternatywne poszukiwaniamożliwości, szans rozwoju autonomii osób niepełnosprawnych, z na­dzieją na ich sukces oraz twórczą samorealizację; współczesna ...

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej

Warto więc bliżej określić podstawowe pojęcia stosowane w pedagogice specjalnej. Z definicji tych wynika jedność celów w pedagogice ogólnej i specjalnej oraz wspólne lokowanie ich zadań badawczych i praktycznych, choć osią­ganych innymi metodami.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Indywidualne i społeczne potrzeby, cele i zadania

Liczby te wyrażają skalę, znaczenie i złożoność problemów pedagogiki specjalnej w wymiarze indywidualnym i społecznym, wskazują też na potrzebę, a nawet konieczność wprowadzania wspólnego, zintegrowanego systemu kształcenia i wychowania jednostek niepełnosprawnych, co nie wyklucza potrzeby istnienia odrębnych, specjalnych rozwiązań opiekuń­czych i edukacyjnych.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Specyfika programowo - metodyczna

Deweya (1859 -1952) zmierza do przy­bliżenia szkoły do życia, do natury dziecka i uczenia się przez działanie; techniki Celestyna Freineta; polegają na zastąpieniu przedmiotów na­uczania treściami środowiska, tekstami, gazetkami tworzonymi i druko­wanymi przez dzieci, korespondencją międzyszkolną, fiszkami, środkami audiowizualnymi oraz rozmaitymi technikami ekspresji plastycznej; pedagogika Gestalt; jest kierunkiem pedagogiki ...

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia

Pedagogika społeczna i specjalna w wymiarze teorii i praktyki powinny twórczo i konsekwentnie rozwijać oraz upowszechniać w naszym społe­czeństwie następujące zasady współżycia i współdziałania w zmieniającym się otoczeniu i świecie jako pryncypialne ogólnospołeczne wartości oraz reguły prakesologia sprawnego działania.

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Rozwój pedagogiki specjalnej

Każda z wymienionych subdyscyplin pedagogiki specjalnej ma już ugrun­towaną pozycję w ramach pedagogiki specjalnej.

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Dokonania w latach 1970 - 1996

Aleksandra Hulka, zorga­nizował jedenaście konferencji, które udokumentowane zostały w postaci publikacji o tym samym tytule: Współczesne teorie i tendencje wychowania i kształcenia specjalnego (Ossoli­neum, Wrocław 1979), Kadra w kształceniu specjalnym, stan obecny i perspektywy (IBP, Warszawa 1980), Funkcje pedagogiki specjalnej w systemie oświatowo-wychowawczym (Ossoli­neum, 1983), Praca ...