Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej

Czytaj Dalej

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Oczekiwania i perspektywy

Polska pedagogika specjalna, a ściślej wyspecjalizowana uczelnia w peda­gogice specjalnej, którą jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im.

Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Przedmiot i podmiot pedagogiki specjalnej

Pedagogika specjalna zajmuje się również młodzieżą nieprzystosowaną społeczne i wymagającą specyficznych metod resocjalizacji, skutek konfliktu z prawem i normami społeczno-moralnymi.

Pedagogika specjalna - notatki

Kategorie osób niepełnosprawnych, dla których istnieją placówki specjalne: 1. klasy specjalne realizujące programy szkół specjalnych w szkołach masowych, 4.

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowywanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność.

Instytucje pedagogiki specjalnej

instytucje pedagogiki specjalnej; zor­ganizowane są dla celów rewalidacyj­nych i obejmują przede wszystkim dzieci i młodzież, ale także dorosłych inwalidów.

Pedagogika specjalna - Podstawowe pojęcia

Jeśli jako specjalne określa się szkoły artystyczne, jeśli mówi się o specjalnych nagrodach, specjalnych dodatkach, urządzeniach i specjalnych służbach po­rządkowych itd.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka

Zmiany dotychczasowych mo­deli badań empirycznych w pedagogice i edukacji specjalnej w kierunku propagowanym przez hermeneutykę mogą być nacechowane błędem skraj­nego woluntaryzmu jako konsekwencji zbyt radykalnego odchodzenia od determinizmu, holizmu i klasycznych założeń aksjologicznych; są one także rezultatem istotnych zmian sensu pojęć naukowych stosowanych w trady­cyjnej pedagogice specjalnej.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Indywidualne i społeczne potrzeby, cele i zadania

Liczby te wyrażają skalę, znaczenie i złożoność problemów pedagogiki specjalnej w wymiarze indywidualnym i społecznym, wskazują też na potrzebę, a nawet konieczność wprowadzania wspólnego, zintegrowanego systemu kształcenia i wychowania jednostek niepełnosprawnych, co nie wyklucza potrzeby istnienia odrębnych, specjalnych rozwiązań opiekuń­czych i edukacyjnych.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Specyfika programowo - metodyczna

Deweya (1859 -1952) zmierza do przy­bliżenia szkoły do życia, do natury dziecka i uczenia się przez działanie; techniki Celestyna Freineta; polegają na zastąpieniu przedmiotów na­uczania treściami środowiska, tekstami, gazetkami tworzonymi i druko­wanymi przez dzieci, korespondencją międzyszkolną, fiszkami, środkami audiowizualnymi oraz rozmaitymi technikami ekspresji plastycznej; pedagogika Gestalt; jest kierunkiem pedagogiki ...

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Rozwój pedagogiki specjalnej

Każda z wymienionych subdyscyplin pedagogiki specjalnej ma już ugrun­towaną pozycję w ramach pedagogiki specjalnej.

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku

Kadra naukowa liczy obecnie: - 2 profesorów zwyczajnych (mających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki specjalnej); - 15 profesorów nadzwyczajnych (mających stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki specjalnej bądź stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki uzyskany na podstawiedorobku naukowego dotyczącego problemów z obszaru ...

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Pedagogika specjalna jako przedmiot na studiach kształcących nauczycieli

Do­świadczenie wskazuje, że na realizację programu pedagogiki specjalnej na­leży przeznaczyć co najmniej 60 godzin.

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Wymagania ogólne

Oznacza to, że student pedagogiki specjalnej przez dwa lata studiów realizuje w pełni swoje pasje poznawcze, zdobywając wiedzę, którą sam uważa za potrzebną (z oferty macierzystej bądź innej uczelni).

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Treści programowe

Uchwała nr 289/96 zawiera także treści programowe ze wszystkich przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kie­runkowych, zawodowych i specjalizacyjnych, a zatem dyplomy ukończe­nia studiów na kierunku studiów pedagogika specjalna powinny być porów­nywalne.

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY (PIW)

W omawianej dziedzinie wydawnictwo współpracuje z —> Instytutem Badań Lit. Simona (1972, we współpracy z Instytutem Sztuki (PAN).

Pedagogika resocjalizacyjna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

Wychowanie specjalne jako wspólny proces dla pedagogiki specjalnej i pedagogiki resocjalizacyjnej: W centrum zainteresowań pedagogiki specjalnej jest wychowanie specjalne a wraz z nim procesy, które ujmowane są jako procesy uczenia się (na zasadzie uczenia się instrumentalnego i na zasadzie klasycznego warunkowania) czyli proces rewalidacji i proces reedukacji.

Pedagogika specjalna-pojęcia

Pedagogika specjalna - dział pedagogiki ogólnej zajmujący się psychopedagogicznymi podstawami i drogami nauczania i wychowania osób z zaburzeniami i odchyleniami od normy.

Pedagogika pracy. wyklady

Dorobek pedagogiki pracy – funkcjonuje 33 lata a przez 3 ostatnie lata dokonuje się podsumowań: · uzasadniono teoretycznie, że kategoria „praca” może być traktowana jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy, a tym samym pedagogika pracy może zostać zaliczona zarówno do kompleksu nauk pedagogicznych, jak i nauk o pracy · wykazano pełną zasadność stosowania nazwy „kształcenie przedzawodowe” i skupienie pod nią 3 ważnych problemów: wychowanie ...

Pedagogika specjalna-sciągi z wykładów

PRZEDMIOT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Wspieranie, wspomaganie rozwoju, nauczanie , wychowanie, opieka, terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PODMIOT Osoby ze specjalnymi potrzebami wynikającymi bądź z ponadprzeciętnych możliwości, bądź z ograniczeń i deficytów w funkcjonowaniu SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE To kategoria centralna we współczesnej pedagogice specjalnej -wynik interakcji między ...