Pamięć zbiorowa

Czytaj Dalej

„BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD”

Gen. Józef Bem był w XIXw. znany i popularny. Uczestniczył w powstaniu listopadowych, powstaniu na Węgrzech, Wiośnie Ludów, wojnie z Turcją. Dla Norwida jest on symbolem narodowej wolności. Treścią utworu jest głównie pogrzeb. Jest on stylizowany na dawny pogrzeb wodzów średniowiecznych (użyte są...

„Bema pamięci żałobny rapsod” C. K. Norwida - retoryczność

Zaczyna się nowa era w życiu najpierw tej zbiorowości, która w „siebie bierze” idee Bema - ale też era, w której mają te idee ogarnąć. Uzywa się w sposób znamienny: używa się anafory, rozpoczęcia nowej strofy - te i następne strofy ma napisać nowa zbiorowość.

Bema pamięci żałobny-rapsod

W wielu interpretacjach utworu zwracano uwagę na to, że nie jest to tekst o Bernie, ani o konkretnych jego czynach, ale poświęcony pamięci generała, pamięci zbiorowej, narodowej – a więc zawsze aktualny, doniosły i patetyczny.

"By czas nie zacmil, i niepamiec" - co z dorobku literatury staropolskiej sredniowiecze - oswiecenie) uwazasz za godne ocalenia, utrwalenia w swiadomosci pokolen ?

Trzeba przyznac, ze ktos, kto zdecydowal sie odpowiedziec na pytanie zawarte w powyzszym temacie, ma z czego wybierac. Bogactwo materialu - badz co badz dorobek czterech epok a osiemnastu stuleci - mozna nazwac godziwa oferta materialu do analizy. Inna rzecz, iz literatura minionych epok rzadko dzis pociaga...

Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

Fundamentem międzynarodowego systemu bezpieczeństwa są następujące zobowiązania: obowiązek regulowania sporów międzynarodowymi środkami pokojowymi, zakaz stosowania siły i groźby jej użycia, stosowanie środków zbiorowych wobec agresora.

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ a praktyka międzynarodowa

Procedura stosowania środków zbiorowych umożliwia zwołanie sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego w ciągu 24 godzin, gdy zachodzi zagrożenie i naruszenie pokoju bądź akt agresji. Ta akcja wojskowa miała charakter zbiorowej interwencji.

Pojęcie negocjacji zbiorowych

  Negocjacjami zbiorowymi nazywamy wszelkie negocjacje, które mają miejsce między pracodawcą (ich grupą lub organizacją) i co najmniej jedną organizacją pracowników, w celu: Określenia warunków pracy i zatrudnienia Uregulowania stosunków między pracodawcami i pracownikami Uregulowania stosunków miedzy pracodawcami lub ich organizacjami a organizacją lub organizacjami pracowników W tak rozumianych ...

Modele negocjacji zbiorowych

  Cechy modelu: Jednoszczeblowość negocjacji Przewaga negocjacji na szczeblu przedsiębiorstwa Dominacja zakładowych układów zbiorowych Mały stopień uzwiązkowienia Niski stopień partycypacji pośredniej Partycypacja bezpośrednia Silna pozycja pionu ZZL Mały udział państwa   Cechy modelu: Wieloszczeblowość negocjacji (kraj, sektor, przedsiębiorstwo) - przy dominacji negocjacji ...

Układ zbiorowy pracy

  W związku z powyższym układ zbiorowy pracy może być dwojakiego rodzaju: Zakładowy, Zakładowy układ zbiorowy pracy ma odniesienie do wszystkich zakładów pracy z wyjątkiem jednostek państwowych sfery budżetowej oraz zakładów, w których związki zawodowe nie istnieją.

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Bema Pamięci żałobny rapsod”

Wiersz poświęcony pamięci Józefa Bema, majora artylerii w powstaniu listopadowym, bohaterskiego wodza powstania węgierskiego z roku 1849. Bem zmarł w 1850, Norwid napisał swój utwór niedługo potem. Treścią wiersza jest opis pogrzebu bohatera. Nie jest to jednak pogrzeb rzeczywisty, ale poetycko stylizowana...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Samoobrona indywidualna i zbiorowa

Karty żadne postanowienie Karty nie narusza prawa każdego członka ONZ do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony przeciwko zbrojnej napaści.

Pamięć sekwencyjna u gołębi

Choć gołębie tak jak ludzie wykazują zdolność zapamiętywania porządków seryjnych istnieją pewne różnice. Ludzka pamięć sekwencji podlega w dużej mierze mediacji werbalnej, np. poprzez powtarzanie sekwencji liter. Ludzie ujawniają również gradient dokładności przy reprodukowaniu sekwencji trzech...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - OGÓLNY ZARYS

Zapominanie może wcale nie trzeba oceniać jednoznacznie negatywnie.

Być może ludzie w rzeczywistości niczego nie zapominają.

3 hipotezy dotyczące zapominania:

Hipoteza zanikania śladu- ślady pamięciowe słabna jako funkcja czasu i dlatego są trudniejsze do...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - FUNKCJA PRZECHOWYWANIA

Przeprowadzono liczne badania nad zależnością pomiędzy stratami pamięciowymi i czasem.

Najwcześniejsze badania nad pamięcią Ebbingausa dotyczą funkcji przechowywania. (rozdział1). Stosował on wskaźnik oszczędności, który obrazuje, do jakiego stopnia łatwiej jest nauczyć się listy...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZANIKANIE: POTĘGOWE PRWO ZAPOMINANIA

Funkcja zapominania podobnie jak funkcja uczenia się wykazuje ujemne przyspieszenie. F.u. coraz więcej ćwiczeń→ coraz mniejsze zyski, F. z. coraz dłuższe odroczenie→ coraz mniejsze straty.

Funkcja przechowywania (związek liniowy między 2 skalami logarytmicznymi: skali osiągnięć i skali...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

Więcej ćwiczeń skutkuje lepszym przechowywaniem, ale osiągnięcia spadają liniowo w skalach logarytmicznych dla wszystkich poziomów ćwiczenia.

Materiały o różnym poziomie wyuczenia zapamiętywane są w takim samym tempie.

Równanie pozwalające uchwycić związek pomiędzy ćwiczeniem i...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ŚRODOWISKOWE I NEURONALNE PODSTAWY RÓWNANIA SIŁY

Anderson i Schooler uważają, że równanie siły odzwierciedla dążenie pamięci do przystosowania się do statycznej struktury środowiska.

Anderson i Schooler zbadali związek pomiędzy świeżością i częstotliwością przeszłego wykorzystywania i prawdopodobieństwa aktualnego wykorzystania w...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - EFEKTY ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ

Pamięć nie jest tak prosta jak zakłada równanie siły.

Kłopoty sprawia przetwarzanie elabotartywne (roz.6)

Problem też z odstępami czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami danej inf.

Badanie Glenberga-

zastosował ciągłą procedurę par skojarzeń. Badanym prezentowano...