Pamięć świeża

Czytaj Dalej

„BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD”

Gen. Józef Bem był w XIXw. znany i popularny. Uczestniczył w powstaniu listopadowych, powstaniu na Węgrzech, Wiośnie Ludów, wojnie z Turcją. Dla Norwida jest on symbolem narodowej wolności. Treścią utworu jest głównie pogrzeb. Jest on stylizowany na dawny pogrzeb wodzów średniowiecznych (użyte są...

„Bema pamięci żałobny rapsod” C. K. Norwida - retoryczność

Rapsod - pieśń o bohaterze. Utwór napisany po śmierci Józefa Bema (zmarł 10.XII.1850 w Aleppo w Syrii). Obraz pogrzebu skonstruował Norwid na wzór pogrzebów dawnych wodzów słowiańskich, a miarę wierszową wzorował na antycznym heksametrze.

Heksametr - w metryce antycznej: wers sześciostopowy,

-...

Bema pamięci żałobny-rapsod

Utwór został napisany w 1851 r. dla uczczenia i upamiętnienia rocznicy śmierci Józefa Bema. Zawarte w tytule określenie gatun­kowe – rapsod – wprowadza patetyczny nastrój pieśni o wielkim generale. Utwór poprzedza motto zawierające słowa: ...Przysięgę oj­cu złożoną aż po dzień dzisiejszy tak...

"By czas nie zacmil, i niepamiec" - co z dorobku literatury staropolskiej sredniowiecze - oswiecenie) uwazasz za godne ocalenia, utrwalenia w swiadomosci pokolen ?

Trzeba przyznac, ze ktos, kto zdecydowal sie odpowiedziec na pytanie zawarte w powyzszym temacie, ma z czego wybierac. Bogactwo materialu - badz co badz dorobek czterech epok a osiemnastu stuleci - mozna nazwac godziwa oferta materialu do analizy. Inna rzecz, iz literatura minionych epok rzadko dzis pociaga...

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Pisze Norwid o pracy, o jej znaczeniu w kształtowaniu współczesnego świata. W inny sposób także pojmuje rolę artysty, który prace swoją musi traktować jako źródło utrzymania, a dzieła sprzedawać, ma więc poczucie rozdźwięku między wzniosłością sztuki a jej wartością towarową. Inaczej niż...

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Bema Pamięci żałobny rapsod”

Wiersz poświęcony pamięci Józefa Bema, majora artylerii w powstaniu listopadowym, bohaterskiego wodza powstania węgierskiego z roku 1849. Bem zmarł w 1850, Norwid napisał swój utwór niedługo potem. Treścią wiersza jest opis pogrzebu bohatera. Nie jest to jednak pogrzeb rzeczywisty, ale poetycko stylizowana...

Pamięć sekwencyjna u gołębi

Choć gołębie tak jak ludzie wykazują zdolność zapamiętywania porządków seryjnych istnieją pewne różnice. Ludzka pamięć sekwencji podlega w dużej mierze mediacji werbalnej, np. poprzez powtarzanie sekwencji liter. Ludzie ujawniają również gradient dokładności przy reprodukowaniu sekwencji trzech...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - OGÓLNY ZARYS

Zapominanie może wcale nie trzeba oceniać jednoznacznie negatywnie.

Być może ludzie w rzeczywistości niczego nie zapominają.

3 hipotezy dotyczące zapominania:

Hipoteza zanikania śladu- ślady pamięciowe słabna jako funkcja czasu i dlatego są trudniejsze do...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - FUNKCJA PRZECHOWYWANIA

Przeprowadzono liczne badania nad zależnością pomiędzy stratami pamięciowymi i czasem.

Najwcześniejsze badania nad pamięcią Ebbingausa dotyczą funkcji przechowywania. (rozdział1). Stosował on wskaźnik oszczędności, który obrazuje, do jakiego stopnia łatwiej jest nauczyć się listy...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZANIKANIE: POTĘGOWE PRWO ZAPOMINANIA

Funkcja zapominania podobnie jak funkcja uczenia się wykazuje ujemne przyspieszenie. F.u. coraz więcej ćwiczeń→ coraz mniejsze zyski, F. z. coraz dłuższe odroczenie→ coraz mniejsze straty.

Funkcja przechowywania (związek liniowy między 2 skalami logarytmicznymi: skali osiągnięć i skali...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

Więcej ćwiczeń skutkuje lepszym przechowywaniem, ale osiągnięcia spadają liniowo w skalach logarytmicznych dla wszystkich poziomów ćwiczenia.

Materiały o różnym poziomie wyuczenia zapamiętywane są w takim samym tempie.

Równanie pozwalające uchwycić związek pomiędzy ćwiczeniem i...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ŚRODOWISKOWE I NEURONALNE PODSTAWY RÓWNANIA SIŁY

Anderson i Schooler uważają, że równanie siły odzwierciedla dążenie pamięci do przystosowania się do statycznej struktury środowiska.

Anderson i Schooler zbadali związek pomiędzy świeżością i częstotliwością przeszłego wykorzystywania i prawdopodobieństwa aktualnego wykorzystania w...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - EFEKTY ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ

Pamięć nie jest tak prosta jak zakłada równanie siły.

Kłopoty sprawia przetwarzanie elabotartywne (roz.6)

Problem też z odstępami czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami danej inf.

Badanie Glenberga-

zastosował ciągłą procedurę par skojarzeń. Badanym prezentowano...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZALEŻNOŚĆ PRZECHOWYWANIA OD ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ W CZASIE

- Rozłożenie powtórzeń w czasie wpływa na funkcje przechowywania.

- Badanie Keppel

* badał wpływ rozłożenia powtórzeń na przechowywanie par skojarzeń.

* Badani uczyli się 8 razy dziennie lub 2 razy przez 4 dni par skojarzeń.

* Badani uzyskali nieco lepsze efekty przy uczeniu się skomasowanym, gdy...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ROZŁOŻENIE POWTÓRZEŃ W ŚRODOWISKU

- Badania Andersona i Schoolera –funkcja przechowywania w pamięci odzwierciedla funkcję przechowywania w środowisku. (wcześniej opisane)

* Elementy, które wystąpiły dwukrotnie blisko, miały wyższe prawdopodobieństwo ponownego pojawienia się po krótkim odstępie czasu niż te, które pojawiły się daleko...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA

- Wielkość zapominania jest funkcją materiału, który został wcześniej wyuczony. Wcześniejszy materiał interferuje z przechowywaniem materiału uczonego później.

- Interferencja odnosi się do negatywnej zależności pomiędzy uczeniem się 2 materiałów.

- Te negatywne zależności mogą się ujawniać w...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Związki pomiędzy dwoma materiałami determinują wielkość interferencji.

- W szczególności interferencja jest silna pomiędzy asocjacjami, które krzyżują zawarte elementy.

- Zjawisko to badane jest za pomocą par skojarzeń.

- Paradygmaty badania interferencji dla par skojarzeń:

* Paradygmat...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - TEORIA INTERFERENCJI ASOCJACYJNEJ

Gdy prezentowany jest jakiś element, np. bodziec w parze skojarzeń, okazuje się on źródłem aktywizacji zapisu pamięciowego, który koduje tę parę skojarzeń.

Każdy element (jak bodziec żaba) ma określoną zdolność aktywizowania zapisów pamięciowych. Zatem jeśli jakiś element jest...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZWIĄZKI Z TEORIĄ RESCORLI - WAGNERA

Przy zastosowaniu teoria uczenia się Rescorli- Wagnera do warunkowania instrumentalnego siła asocjacji pomiędzy bodźcem i reakcją zmieniła się zgodnie z następującym równaniem:

∆V = α (λ – ΣV)

gdzie α to tempo uczenia się; λ to maksymalna siła asocjacji; a ΣV to suma istniejących sił...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ ROZPOZNAWCZA I LICZNE WSKAZÓWKI

- Eksperyment Andersena:

* Badani uczyli się faktów w stylu,, jakaś osoba znajduje się w określonym miejscu”

* Zdania poprzedzone były 2 cyframi ( pierwsza oznaczała w ilu zdaniach pojawia się dany zawód, druga w ilu zdaniach pojawia się lokalizacja)

* Badani uczyli się tekstu do chwili bezbłędnego...