Mechanizm psychologiczny powstawania zaburzeń pamięci pod wpływem traumy (Ścigała, Maruszewski, 1999)

Koncentracja na programowaniu działania mającego na celu obronę przed traumą powoduje zaburzenie w rejestracji zdarzenia w pamięci. Pojawia się zjawisko selektywnego kodowania. Selektywne kodowanie może dokonywać się na poziomie deklaratywnym lub niedeklaratywnym (kodowanie pobudzenia...

Pamięć zależna od stanu

Proust - „Pamięć i intelekt”

Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

Pamięć słuchowa

Pamięć słuchowa bezpośrednia odgrywa dużą rolę w pisaniu pod dyktando. Zapamiętywanie kolejno następujących po sobie sekwencji słownych jest nieodzownym warunkiem ich odtworzenia w piśmie poprzez przełożenie słów na znaki graficzne w układach wyrazowych i zapis wyrazów w podanym szyku.

Podczas...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PAMIĘĆ

Pamięć mimowolna – okres 3-6

Celem dziecka nie jest zapamiętanie przedmiotu dla późniejszego odtworzenia go.

Pamięć dowolna- koniec okresu przedszkolnego, okres szkolny i dalsze etapy rozwoju.

Badania E.N. Istomina dzieci zapamiętują więcej podczas zabawy niż podczas eksperymentu

Rozwija się pamięć...

SZATA INFORMACYJNA MIASTA. MIEJSCA PAMIĘCI. NAZEWNICTWO ULIC I PLACÓW

Dla obserwatora, który porusza się po ulicach i placach, miasto jawi się w postaci niewyczerpanej ilości krajobrazowych widoków i perspektyw, a jednocześnie w postaci wielu warstw informacyjnych. Pejzaż współczesnego centrum bardziej niż kiedykolwiek jest kształtowany przez intensywną szatę informacyjną...

Czym jest pamięć sensoryczna, scharakteryzuj jej właściwości i rolę

*Jej zadaniem jest krótkie przechowywanie B sensorycznego

*Dzieli się ba pamięć ikoniczną (obrazy) i echoniczną (dźwięki)

*Przechowywane są w niej fizyczne cechy B

*Ma inf niezbędne do sformowania spostrzeżenia

*Pamięć ikoniczna ma dużą pojemność (ok. 1/3 spostrzeganych B), a echoniczna- małą...

Scharakteryzuj pamięć jako zdolność i jako proces

pamięci semantycznej, czy autobiograficznej), Możliwe jest doskonalenie albo ćwiczenie całej pamięci/ Możliwe jest doskonalenie poszczególnych faz procesu pamięciowego- przede wszystkim fazy kodowania i fazy odtwarzania.

Omów tradycyjne badania nad pamięcią

*Badania Ebbinghausa: badał on wpływa czasu na pamięć, stworzył krzywą zapominania, odkrył metodę zaoszczędzania- przy ponownym uczeniu się tego samego materiału do wprawy dochodzi się łatwiej i szybciej, niż przy pierwszym uczeniu się

*Nurt neuropsychologiczny (Donald Hebb)

-Wskazanie istotnej...

Scharakteryzuj biologiczne podłoże pamięci

*Pamięć gatunkowa – zawiera informacje określające strukturę organizmu. Kodowanie w DNA, pamięć ta jest powtarzalna. Względnie odporna na działanie czynników zewnętrznych, przekazywana genetycznie

*Pamięć indywidualna – jest to zapis indywidualnego doświadczenia człowieka

*Pamięć społeczna –...

Scharakteryzuj i porównaj strukturalne modele pamięci: ultrakrótkotrwałej, krótkotrwałej i trwałej

Pamięć ultrakrótka (sensoryczna):

*Odkryta przez Sperlinga w 1960 r.

*Pamięć ta jest pamięcią specyficzną dla modalności (pamięć ikoniczna, fonematyczna i echoniczną)

*Charakteryzuje się stosunkowo dużą pojemnością (ok. 1/3 spostrzeganych bodźców dla pamięci ikonicznej, natomiast tylko ostatni...

Opisz model pamięci krótkotrwałej Sperlinga

Inf -> P ikoniczna/echoniczna ->Skanner _> magazyn P krótkotrwałej

*Skanner: przeszukuje P sensoryczną, wykorzystuje do tego pr uwagowe

*MPK: jego zadaniem jest krótkotrwałe przechowywanie inf

Omów teorie zapominania w pamięci krótkotrwałej

*Teoria zanikania: w miarę upływu czasu ślad pamięciowy staje się coraz mniej wyrazisty

*Teoria interferencji: zapominanie wynikiem zakłócania śladu pamięciowego przez inne informacje

-Interferencja retroaktywna – zapamiętywanie nowych informacji kosztem starych informacji

-Interferencja pro aktywna –...

Scharakteryzuj pamięć operacyjną wg. modelu Baddleya i Hitcha

*Pamięć operacyjna jest odpowiedzialna zarówno za przechowywanie jak i przetwarzanie informacji

*Odgrywa istotną rolę w rozumowaniu i przetwarzaniu języka

*W skład pamięci operacyjnej wchodzą: centralny system wykonawczy, pętla fonologiczna, notes wzrokowo-przestrzenny i bufor epizodyczny (dodany w...

Podaj dowody odrębności pamięci krótkotrwałej i trwałej

Badania nad tak zwanymi krzywymi pozycyjnymi:

*Badanym eksponuje się szereg elementów o długości znacznie przekraczającej pojemność pamięci krótkotrwałej, prosząc o zapamiętanie jak największej liczby elementów, a następnie sprawdza się które z elementów zostały najlepiej zapamiętane

*Efekt...

Porównaj pamięć semantyczną i epizodyczną

*Podział na pamięć epizodyczną i semantyczną wprowadził Tulving, który wyszedł od klasycznego podziału na pamięć typu wspomnieniowego i pamięci opartej na przypominaniu (ludzka wiedza)

*Pamięć semantyczna zdaniem Tulvinga jest niezbędna do posługiwania się językiem, stanowi ona tezaurus umysłowy...

Opisz model pamięci semantycznej Collinsa i Quillian

*Pamięć semantyczna opiera się na znaczeniu przechowywanych inf, które umysł zapisuje w postaci złożonych struktur pojęciowych

*Pamięć semantyczną traktuje się jako sieć semantyczną złożoną z węzłów i połączeń między nimi. Węzły to poszczególne pojęcia, a połączenia między nimi to...

Opisz model pamięci epizodycznej Normana i Rumelharta

*Pamięć epizodyczna – indormacje dotyczące zdarzeń w postaci procesu, który ma współrzędne czasowe i przestrzenne

*Pamięć epizodyczna może posługiwać się sieciami semantycznymi złożonymi z węzłów i relacji między nimi (ale relacje są znacznie bogatsze)

*Podstawowym elementem sieci jest...

Scharakteryzuj teorię pamięci Tulvinga

*Pamięć składa się z pewnej liczby wzajemnie powiązanych systemów

*Przez system rozumiany jest zbiór skorelowanych procesów. Procesy w obrębie jednego systemu są silniej powiązane z innymi procesami z tego samego systemu, niż z procesami spoza systemu

*Poszczególne systemu pamięciowe pojawiają się w...

Scharakteryzuj i porównaj pamięć proceduralną i deklaratywną

Pamięć deklaratywna zawiera wiedzę typu „wiem że”, Posiadamy ją w sposób 0-1, nabywana jest dyskretnie, można ją zakomunikować werbalnie, stanowi sieć twierdzeń, wiedza dostępna jest bezpośrednio, świadoma, dowolna aktywizacja,

Pamięć proceduralna zawiera wiedzę typu „wiem jak”, można ją...

PAMIĘC SENSORYCZNA JEJ CHARAKTER I ROLE

Pamięć sensoryczna (UTM) pozwala przechowywać informacje przkeazane przez narządy zmysłowe tak długo aż nie zostaną zebrane wszystkie informacje związane z danym obiektem. Rejestruje tylko fizyczne cechy przedmiotu, pomijając jego znaczenie. Daje ciągłość spostrzegania i możliwość wykonania...