PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Uczenie się i adaptacja

Uczenie się jest podstawową formą działalności człowieka w każdych warunkach.

Istnienie jakiejkolwiek kultury zależy od zdolności nowych jej członków do uczenia się nowych umiejętności itp.

Człowiek jest plastyczny w zachowaniu. Nie ma on monopolu na uczenie się. Prymitywne...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Podejście behawiorystyczne i poznawcze

- Uczenie się związane jest z behawiorystycznym nurtem badań, a pamięć z nurtem poznawczym (kognitywnym)

- Behawioryzm pojawił się w USA na początku XXw.

* Utrzymywali, że mówienie o tym, co dzieje się w umyśle niższych organizmów (szczury)jest nienaukowe

* Pojęcie uczenia się było centralne dla...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Definicje uczenia się i pamięci

- Uczenie się jest procesem, poprzez który, na skutek doświadczenia, zachodzą względnie trwałe zmiany w potencjale zachowania.

* PROCES: Uczenie się odnosi się do procesu zmiany, a pamięć do rezultatu tej zmiany.

* WZGLĘDNIE TRWAŁE: Zmiana jest względnie trwała, co ma wykluczyć przemijające zmiany...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Historia badań nad uczeniem się i pamięcią

Jednym z powodó zainteresowania uczeniem się była teoria ewolucji Darwina (O pochodzeniu gatunkó,1859) – selekcja naturalna zmieniła gatunki by były lepiej przystosowane do środowiska w którym zyją.

Badania nad uczeniem się i pamięcią zostały zapoczątkowane przez Ebbinghausa, Pawłowa i...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Herman Ebbinghaus

O pamięci 1885

Przeprowadził pierwsze ściśle naukowe badania nad pamięcią

Sam był obiektem swoich badań

Uczył się serii bezsensownych sylab (trigramy spólgłoska-samogłoska-spółgłoska), które nie są powiązane z wcześniejszym doświadczeniem

Wykrył krzywą przechowania...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Iwan Pietrowicz Pawłow

Warunkowanie klasyczne (nie opisuje dokładnie bo znamy)

Warunkowa reakcja emocjonalna (CER) – gdy zwierzakowi podaje się B awersyjny (wstrząs) reaguje on w charakterystyczny sposób: wzrasta tempo uderzeń serca, podnosi się ciśnienie krwi, wydzielają się hormony. Zwierzę ma tendencję do...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward L. Thorndike

- Skrzynka problemowa

- Warunkowanie instrumentalne – R jest wykonywana w celu uzyskania wzmocnienia. Wzmocnienie jest uwarunkowane wykonaniem R

- Prawo efektu

- Prawo ćwiczenia – początkowo uważał, iż ćwiczenie związków B-R wzmacnia je. Potem: samo ćwiczenie nie ma korzystnego wpływu a tylko nagradzane...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Clark L. Hull

*Lata 30 – 70 XX w – zdominowane przez wielkie teorie uczenia się (Hulla)

* Neohulliści:

- A. Amsel

- F. Logan

- N. Miller

- O.H. Mowrer

- K. Spence

- A. Wagner

* Hull chciał stworzyć systematyczną teori warunkowania klasycznego i instrumentalnego dla wyjaśnienia zach ludzi i zwierząt

* Teoria: E =...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward C. Tolman

- Krytyk, ale behawiorysta

- Zachowanie może być najlepiej zrozumiane jako R na jakiś cel.

- 2 eksperymenty

- eksperyment na temat uczenia się utajonego (3 grupy szczurów: 1 wzmacniano regularnie, 2 w ogóle, 3 po 11 dniu). Nie wzmacniane szczury uczyły się cały czas, ale miało to uczenie charakter...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - B.F. Skinner

- Radykalny Behawiorysta

- Walden Two, Beyond Freudom and Dignity, Werbal Behaviour

- Nazwał warunkowanie instrumentalne sprawczym. Zwierzaki emitują R w niektórych sytuacjach bez żadnego widocznego B, który by je kontrolował – to są R sprawcze

- Skrzynka Skinnera

- Nie uznaje powiązania B-R, ale uznaje...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Uniwersalny Rozwiązywacz Problemów A. Newella i H. Simona

- Podstawę stanowi symulacja komputerowa  (początek sztucznej inteligencji)

- Ustanowili nową def rygoru, która zmieniła sposób teoretyzowania

- Symulacja komputerowa może wykorzystywać możliwości komputera aby wyprowadzić predykcje z teorii naukowych. Pozwoliły one na badanie złożoności

- Wiele...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Model pamięci R. Atkinsona i R. Shiffrina

- Istnieją dwa rodzaje pamięci: krótkotrwała i długotrwała

- Sposobem na utrzymanie info jest powtarzanie materiału w pamięci krótkotrwałej

- Już Broadbent opisał różnice między tymi 2 typami pamięci, a Atkinson i Shifrrin dokonali ich krystalizacji w ścisłą teorię

- Jednym z paradygmatów jest...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Neuronalna podstawa uczenia się i pamięci

1. Układ nerwowy

a) Układ nerwowy to:

- ośrodkowy układ nerwowy – to rdzeń kręgowy i mózg

- obwodowy układ nerwowy :

* to nerwy sensoryczne, przenoszące info pochodzące z receptorów

* nerwy motoryczne – wysyłają polecenia do mięśni

b) Każdy rodzaj uczenia zachodzi w mózgu

c) Ludzki mózg:

-...

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Kontekst listy

(reprezentacja listy) – uczenie się list może być postrzegane jako uczenie się par skojarzeń, w którym badani tworzą asocjacje pomiędzy słowami i jakąś reprezentacją kontekstu eksperymentalnego

Osiągnięcia w teście odtwarzania są słabe z powodu masowej interferencji

W pamięci list test...

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Teoria generowania – rozpoznawania

W swobodnym odtwarzaniu zakłada, że badani stosują różne strategie dla generowania słów, a następnie próbują rozpoznać słowa, które wygenerowali. (za każdym razem dokonywali oceny rozpoznawczej, aby stwierdzić, czy jest to słowo, którego uczyli się)

a) mnemoniczne strategie odtwarzania

metoda...

TYPY PAMIĘCI

Pamięć dlugotrwała przechowuje inf. sensoryczną + generatywną wewnętrznie ( myśli twórcze, opinie, wartości)

Magazynowana jest ta wiedza na dwa sposoby

-pamięć proceduralna(czynności, f. pełnią okolice podkorowe- ewolucyjnie starsza część mózgu)

-p. deklaratywna ( wymaga świadomego...

Pamięć DEKLARATYWNA WG. TULVINGA

-semantyczna – kat. Ogólne, powstawanie pojęcia, znaczenia słów bez odniesienia ich do czasu i miejsca w doświadczeniu danej osoby

-encyklopedia, prawa ogólne

-epizodyczna –zdarzenia związane z osobistymi doświadczeniami

- znacznik czasowy, kody treściowe ( gdzie miało miejsce dane...

Psychologia procesów poznawczych - Funkcja pamięci sensorycznej

Pamięć sensoryczna pełni funkcje bufora poznawczego – tj. zatrzymuje  informacje sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe,  do czasu ich wykorzystania. W tym czasie następuje „przekład” z kodu percepcyjnego na kod pamięciowy. Przekład ten został ukazany w eksperymencie Posnera.

Pamięć a emocje

Na pamięć wpływają zarówno emocje silne, które niekiedy są związane ze zdarzeniami traumatycznymi, jak też emocje o mniejszej sile. Poniżej przytoczymy definicję traumy oraz omówimy zmiany pamięci pod wpływem traumy.

Według DSM IV traumą jest "...zdarzenie lub zdarzenia obejmujące faktyczne lub...

Zmiany pamięci pod wpływem traumy

Amnezja lub hipomnezja (brak pamięci lub osłabienie pamięci)

przejściowa - informacje tracone są tylko na pewien czas, a potem jednostka uzyskuje do nich dostęp

trwała - jednostka traci pewne informacje na trwale.

Hipermnezja - powtarzające się nawroty wspomnień zdarzenia traumatycznego powodujące...