PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - OGÓLNY ZARYS

Zapominanie może wcale nie trzeba oceniać jednoznacznie negatywnie.

Być może ludzie w rzeczywistości niczego nie zapominają.

3 hipotezy dotyczące zapominania:

Hipoteza zanikania śladu- ślady pamięciowe słabna jako funkcja czasu i dlatego są trudniejsze do...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - FUNKCJA PRZECHOWYWANIA

Przeprowadzono liczne badania nad zależnością pomiędzy stratami pamięciowymi i czasem.

Najwcześniejsze badania nad pamięcią Ebbingausa dotyczą funkcji przechowywania. (rozdział1). Stosował on wskaźnik oszczędności, który obrazuje, do jakiego stopnia łatwiej jest nauczyć się listy...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZANIKANIE: POTĘGOWE PRWO ZAPOMINANIA

Funkcja zapominania podobnie jak funkcja uczenia się wykazuje ujemne przyspieszenie. F.u. coraz więcej ćwiczeń→ coraz mniejsze zyski, F. z. coraz dłuższe odroczenie→ coraz mniejsze straty.

Funkcja przechowywania (związek liniowy między 2 skalami logarytmicznymi: skali osiągnięć i skali...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

Więcej ćwiczeń skutkuje lepszym przechowywaniem, ale osiągnięcia spadają liniowo w skalach logarytmicznych dla wszystkich poziomów ćwiczenia.

Materiały o różnym poziomie wyuczenia zapamiętywane są w takim samym tempie.

Równanie pozwalające uchwycić związek pomiędzy ćwiczeniem i...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ŚRODOWISKOWE I NEURONALNE PODSTAWY RÓWNANIA SIŁY

Anderson i Schooler uważają, że równanie siły odzwierciedla dążenie pamięci do przystosowania się do statycznej struktury środowiska.

Anderson i Schooler zbadali związek pomiędzy świeżością i częstotliwością przeszłego wykorzystywania i prawdopodobieństwa aktualnego wykorzystania w...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - EFEKTY ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ

Pamięć nie jest tak prosta jak zakłada równanie siły.

Kłopoty sprawia przetwarzanie elabotartywne (roz.6)

Problem też z odstępami czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami danej inf.

Badanie Glenberga-

zastosował ciągłą procedurę par skojarzeń. Badanym prezentowano...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZALEŻNOŚĆ PRZECHOWYWANIA OD ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ W CZASIE

- Rozłożenie powtórzeń w czasie wpływa na funkcje przechowywania.

- Badanie Keppel

* badał wpływ rozłożenia powtórzeń na przechowywanie par skojarzeń.

* Badani uczyli się 8 razy dziennie lub 2 razy przez 4 dni par skojarzeń.

* Badani uzyskali nieco lepsze efekty przy uczeniu się skomasowanym, gdy...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ROZŁOŻENIE POWTÓRZEŃ W ŚRODOWISKU

- Badania Andersona i Schoolera –funkcja przechowywania w pamięci odzwierciedla funkcję przechowywania w środowisku. (wcześniej opisane)

* Elementy, które wystąpiły dwukrotnie blisko, miały wyższe prawdopodobieństwo ponownego pojawienia się po krótkim odstępie czasu niż te, które pojawiły się daleko...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA

- Wielkość zapominania jest funkcją materiału, który został wcześniej wyuczony. Wcześniejszy materiał interferuje z przechowywaniem materiału uczonego później.

- Interferencja odnosi się do negatywnej zależności pomiędzy uczeniem się 2 materiałów.

- Te negatywne zależności mogą się ujawniać w...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Związki pomiędzy dwoma materiałami determinują wielkość interferencji.

- W szczególności interferencja jest silna pomiędzy asocjacjami, które krzyżują zawarte elementy.

- Zjawisko to badane jest za pomocą par skojarzeń.

- Paradygmaty badania interferencji dla par skojarzeń:

* Paradygmat...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - TEORIA INTERFERENCJI ASOCJACYJNEJ

Gdy prezentowany jest jakiś element, np. bodziec w parze skojarzeń, okazuje się on źródłem aktywizacji zapisu pamięciowego, który koduje tę parę skojarzeń.

Każdy element (jak bodziec żaba) ma określoną zdolność aktywizowania zapisów pamięciowych. Zatem jeśli jakiś element jest...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZWIĄZKI Z TEORIĄ RESCORLI - WAGNERA

Przy zastosowaniu teoria uczenia się Rescorli- Wagnera do warunkowania instrumentalnego siła asocjacji pomiędzy bodźcem i reakcją zmieniła się zgodnie z następującym równaniem:

∆V = α (λ – ΣV)

gdzie α to tempo uczenia się; λ to maksymalna siła asocjacji; a ΣV to suma istniejących sił...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ ROZPOZNAWCZA I LICZNE WSKAZÓWKI

- Eksperyment Andersena:

* Badani uczyli się faktów w stylu,, jakaś osoba znajduje się w określonym miejscu”

* Zdania poprzedzone były 2 cyframi ( pierwsza oznaczała w ilu zdaniach pojawia się dany zawód, druga w ilu zdaniach pojawia się lokalizacja)

* Badani uczyli się tekstu do chwili bezbłędnego...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - SIŁA BODŹCÓW I INTERFERENCJA

Siła zapisu pamięciowego i siła asocjacji sumują się, aby wywołać ogólną aktywację.

Interferencja nie znika w miarę nabywania praktyki. Dowód badanie z roz 6 (Lekarz nienawidzi prawnika)→ nawet po 25 dniach występowały znacząco gorsze efekty dla materiału interferencyjnego...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZE WSPOMNIENIAMI PRZEDEKSPERYMENTALNYMI

- Uczenie się inf w laboratorium powinno interferować z tym, co badani pamiętali przed eksperymentem. Pamiętanie tych inf może być tak silne, że nie wpłynie zapewne na prawdopodobieństwo odtworzenia ich, ale powinno być możliwe do wykrycia w pomiarach czasu atencji.

- Eksperyment Peterson i Potas :...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZWIAZANA Z KONTEKSTEM

- Można uzyskać interferencję pomiędzy materiałem, które zdaje się nie mieć żadnych wspólnych elementów. Może łączyć go bowiem kontekst.

- Wskazówki kontekstowe są elementami ogólnej syt uczenia się, które ulegają powiązaniu z zapisem pamięciowym. Istnieje wiele potencjalnych wskazówek...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - CZY ZAPOMINANIE JEST WYŁĄCZNIE SKUTKIEM INTERFERENCJI?

- Istnieją dowody na to, że wcześniejsze uczenie się może mieć bardzo silny wpływ na wywoływanie zapominanie.

- Badania Keppel, Postman i Zavortnik-

* Badani uczyli się 36 list par skojarzeń (10 par pospolitych słów) w odstępach dwudniowych.

* Tuż przed uczeniem się nowej listy sprawdzano...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU O ZABARWIENIU EMOCJONALNYM

HIPOTEZA REPRESJI FREUDA

- Ludzie aktywnie wypierają nieprzyjemne wspomnienia.

- Represja jest bardziej powszechna i nie wymaga ekstremalnie negatywnych sytuacji.

- Represja jest głównym czynnikiem wywołującym zapominanie.

- Badanie Lotus i Burns

* badali, jak urzędnicy bankowi pamiętają film o napadzie...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POBUDZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Krytyczną dla przechowywania zmienną mogą być nie negatywne emocje powiązane z materiałem, ale pobudzenie wywoływane przez ten materiał u badanego.

- Badanie Kleinsmith i Kaplan

* prosili badanych o uczenie się neutralnych par skojarzeń i monitorowali ich reakcję galwaniczną skóry, aby określić...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ NAOCZNYCH ŚWIADKÓW I EFEKT LAMPY BŁYSKOWEJ

- Esterbrook opracował analizę wpływu wysokiego pobudzenia na wiarygodność zeznań naocznych świadków

- Dokonał przeglądu badań nad pobudzeniem u zwierząt, które wykazały, ze skutkiem pobudzenia jest zwężenie pola uwagi.

* E.E. Johnson wykazał, że zwierzęta pozbawione wody wykazują gorsze utajone...