Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa – doroczne święto obchodzone przez wyznania wywodzące się z Badaczy Pisma Świętego (m.in. Świadkowie Jehowy, Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego) i uważane przez te wyznania za jedyne święto, którego obchodzenie nakazał – według Biblii – Jezus...

Czytaj Dalej

Kara śmierci - argumenty za i przeciw

Kara śmierci - argumenty za i przeciw „Kara śmierci jest w ciele politycznym tym, czym rak w ciele pojedynczego człowieka, z tą jedynie różnicą, że nikt do tej pory nie próbował uzasadniać konieczności istnienia raka”. A. Camus „Rozważania o gilotynie” Zwolennicy kary śmierci odwołują się przede wszystkim do przesłanek rozumowych. Wychodząc od podstawowej przesłanki, że państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom spokój społeczny i bezpieczeństwo ...

Uczestnictwo w losie Jezusa Chrystusa - Współumieranie – współzmartwychwstanie

Ma się tu na myśli relację, jakie powstają przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa między przyjmującym chrzest a Chrystusem.

AGONIA CHRYSTUSA

agonia wysiłek w zapasach, zmaganie się), W biblistyce: 1° w znaczeniu ścisłym okres bezpośrednio poprzedzający śmierć Chrystusa na krzyżu, 2° w znaczeniu analogicznym modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, pozostająca w łączności z jego męką.

Recenzje filmu pt. "Pasja" Mel'a Gibson'a

W "Ostatnim kuszeniu Chrystusa" (1988) zakochany w Marii Magdalenie Jezus (w tej roli Willem Dafoe) rezygnuje ze swojej zbawczej misji i decyduje się na zwykłe, ziemskie bytowanie z piękną kobietą.

Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem.

W tradycji Kościoła określenie Syn odnoszące się do Jezusa w całej swojej prostocie zawiera w sobie całą głębię i tłumaczy wszystkie inne określenia właśnie takie jak: Chrystus, Mesjasz, PAN i inne.

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

Topos śmierci w literaturze.

„Śmierć jako temat poruszony w poezji”, „Rozważania o śmierci”, „Tanatos -bóg śmierci”, „Egalitaryzm śmierci”, „Śmierć i miłość”. Różnie być może sformułowany temat, który stawia wymagania, by prześledzić literackie ujęcia tego terminu.

Motyw śmierci należy do najważniejszych tematów sztuki...

Zmartwychwstanie Chrystusa

Wcielenie, męka i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa). Zakładając, że Bóg udziela nam zbawienia jedynie ponieważ domagał się satisfactio condigna za winy ludzkości, zadośćuczynienia, którego dopełnił Chrystus przez swą śmierć na krzyżu.

BÓG - W NOWYM TESTAMENCIE

posłałJezusa Chrystusa, któremu powierzył misję przywrócenia Bożegopanowania; dokonał tego Jezus przez własną śmierć i zmartwychwstaniei sprawił, że wszystkie moce ziemskie, niebieskiei podziemne „zgięły kolana" przed Jezusem Panem (Flp 2,5-11).

CHRYSTOFANIA

Christos Chrystus, mesjasz, fainomai pokazywać się, objawiać się), Zjawianie się Jezusa Chrystusa po jego zmartwychwstaniu (-> zmartwychwstanie Chrystusa).

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Wezwanie skierowane przez Chrystusa do uczniów oznaczało pójście za nim, przyjęcie jego orędzia, dzielenie z nim życia, trudów i cierpienia, wyrzeczenie się bogactw, a nawet opuszczenie najbliższych (Mk 1,17-20; 2,14; Mt 8,19-22; 19,16-22; Łk 9,61); wierzących Chrystus wzywał do naśladowania siebie przez pokorę, uniżenie i postawę służebną (Mk 10,44-45; J 13, 14-15), wyrażającą życie dla bliźnich, a także dźwiganie krzyża, czyli ...

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - DUCHOWOŚĆ

1628 (Arca santa, meditazioni soprai misteri della vita e della passione di Cristo, w: Opere, Ve1643), który wskazywał, że Chrystus jest jedyną drogą do Ojca;2 stopnie chrześcijaństwa: niedoskonały - naśladowanieczłowieczeństwa Chrystusa i doskonalszy - zjednoczeniemist, z Chrystusem cierpiącym rozróżnia!

ŻYCIE I POSŁANNICTWO JEZUSA

Oczywiście, nie mamy pewności, czy Chrzciciel od pierwszej chwili uznał wyższość i mesjańską godność Jezusa, a sarn ograniczył się, jak mówią Ewangelie, do skromnej roli pokornego poprzednika, którego zadanie zostało właściwie ukończone w chwili, gdy dzieło swe zaczyna Jezus.

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Przedstawia Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Święty Sykstus adorując Jezusa i Jego Matkę, palcem prawej ręki wyraźnie wskazuje na widza, jakby mówił: „to właśnie za ciebie i za innych ludzi Chrystus umrze na krzyżu”.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

 

II wojna światowa, która pochłonęła miliony ofiar na całym świecie, wywarła ogromny wpływ nie tylko na życie i świadomość tych, którzy przeżyli, ale także na losy kolejnych pokoleń. Na jej temat powstało...

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

Antropocentryzm i humanizm doby odrodzenia wyzwoliły w literaturze, a zwłaszcza w poezji, nurt autobiograficzny, nurt liryki osobistej o nastawieniu indywidualnym, nawet autentycznym. Podziw dla geniuszu ludzkiego, dla wszelkich talentów i działań twórczych, spowodował, że artyści czują się wyżsi nad...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Przypowieści ewangeliczne są także obrazem życia w czasach, kiedy nauczał Jezus Chrystus.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa

W dzisiejszych czasach nie kwestionuje się historyczności Jezusa Chrystusa. Są różne świadectwa, nawet niechrześcijańskie, które mówią o Jezusie Chrystusie.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Pliniusz Młodszy

Jego pisma odwołują się do Jezusa. „Christo cvaso Deo” – Chrystus jako Bóg. Chrystus był człowiekiem, któremu oddawano cześć.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Swetoniusz

Klaudiusz wypędził żydów z Rzymu, byli bowiem podżegani przez Jezusa wywołując często zamieszki. On uważa Chrystusa jak za żyda, ale o nieznanym mu charakterze.