Pałac biskupa Floriana z Mokrska w Krakowie

Pałac biskupa Floriana z Mokrska w Krakowie

Czytaj Dalej

Poematy heroikomiczne wyrazem walki biskupa Krasińskiego z zacofaniem polskiego społeczeństwa

Z nędzą prowincjonalnego miasteczka, gospodarczą ruiną kontrastuje widok wspaniałych dziewięciu klasztorów. Krasicki zakpił w "Monachomachii" z ciemnoty i zacofania, próżniactwa i wygodnictwa oraz bezużyteczności społecznej zakonów.

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

harcerstwo - odpowiedzialność za przekazywanie odpowiednich treści, kreowanie, wskazywanie na autorytety, ale też ośmieszanie innych (styl życia międzywojennego) Przeszkody w kształtowaniu go: rodzina kościół Polacy - dwoistość zachowań, niespójność postaw różne role, postawy, związane z ...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Czynniki determinujące wychowanie młodego pokolenia

rodzina chłopska (krąg wychowawczy + krąg pracy), związek harcerski (wychowanie i zabawa) Znaczna większość ludzi teraźniejszych rozwinęła się pod wpływem kręgów pracy Każdy z tych trzech rodzajów kręgów w odmienny sposób później nakierowuje bieg życia człowieka, rozwija ...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Typ „ człowieka dobrze wychowanego”

Z wykładu: Człowiek dobrze wychowany: - dzieciństwo i młodość spędza na edukacji – długotrwały wpływ szkoły - w szkole szuka pozytywnej oceny dla siebie - gdy dorośnie – zabiega o swój pozytywny wizerunek - poszukuje autorytetów, które pozwalają mu odpowiadać na pytaniach - świadomość istnienia hierarchii,

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Typ „człowieka pracy”

Wykład: - szybko zakończ edukację i poszedł do pracy – często zdeterminowane było to sytuacją ekonomiczną - w przyszłości – często dużą wagę przywiązuje do pieniędzy - najgorsza kara – kara ekonomiczna - czynniki ekonomiczne pozwalają określić miejsce innego ...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Cechy charakterystyczne „człowieka zabawy”

Wykład Człowiek zabawy: - kształtowany przez rodziny, które nie posyłają dzieci do szkoły kształcąc je w domach 1) bojownicy – osoby, które w dzieciństwie często były konfrontowane z rzeczywistością społeczną, zachęcane do wysokiego poziomu asertywnośći, od początku wykazywały skłonności do ...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Miejsce i rola w normalności cywilizacyjnej „ludzi zboczeńców”

Pogodzenie się z normalnością może wypływać albo z zaniku możności twórczych wskutek zmian organicznych (choroby, starzenia się, wyczerpania nerwowego), lub z zadowolenia z dotychczasowych dokonań pod wpływem opinii środowiska Nie każdy zboczeniec nadnormalny jest wybitny wyróżniający się, ale nie genialni,

Władze centralne i terytorialne w Wolnym Mieście Krakowie

  a) władze centralne  Rządem Wolnego Miasta Krakowa był senat składający się z prezesa oraz 12 senatorów Prezes: koordynował pracę senatu , reprezentował go na zewnątrz, zwierzchnictwo nad Dyrekcją Policji .

Wychowanie fizyczne - Cele wychowania fizycznego (wg. Floriana Znanieckiego)

przepisy dotyczące zachowania się matki w czasie ciąży) 2) geneonomiczny - dążenie do zachowania i utrwalenia pożądanych typów geneonomicznych 3)obyczajowo-estetyczny - ideał estetyczny jest częścią jej wzoru obyczajowego - kształcenie określonego: - typu cielesnego - ubioru i ozdób wszelkiego rodzaju - typu kinetycznego (wzorów ruchowego zachowania się) 4) hedonistyczny - ...

Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski - KRAKÓW

- zapotrzebowanie na wodę ze strony przemysłu i samej aglomeracji wyczerpało wiele poziomów wód podziemnych - znaczna część wód powierzchniowych jest bardzo silnie zanieczyszczona i nie może być wykorzystywana do celów konsumpcyjnych - Wisła na całej długości ...

Kraków

Kraków, miasto wojewódzkie położone w dolinie Wisły, na pograniczu trzech regionów: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia miasta obejmuje 325 km2, ok. 741 tys. mieszkańców (1993).

Kraków - Warunki fizyczno - geograficzne

Kraków charakteryzuje niekorzystny klimat lokalny i bioklimat, co powoduje: częste występowanie mgieł (średnio 61 dni w roku), słabe przewietrzanie miasta wskutek położenia w kotlinie otoczonej z trzech stron wzgórzami, duże zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami przemysłowymi i komunikacyjnymi, zarówno miejscowymi, jak ...

Kraków - Gospodarka

Jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych, naukowych i przemysłowych kraju. Miejsce organizacji festiwali i imprez artystycznych (np.

Kraków - Historia: Początki osadnictwa

Rozwój osadnictwa na obszarze dzisiejszego Krakowa sięga epoki paleolitu i rozpoczął się ok. Pierwszy dokument pisany, gdzie trzykrotnie występuje nazwa miejscowa Krakowa, to relacja kupca i podróżnika z arabskiej wówczas Hiszpanii, Ibrahima ibn Jakuba, datowana na 965.

Kraków - Historia: Wzrost znaczenia politycznego

Szczególnego znaczenia nabiera wzgórze wawelskie, na którym zostają zbudowane ważne obiekty - katedra, siedziba biskupstwa i rezydencja panującego.

Kraków - Historia: Panowanie Kazimierza Wielkiego

Jesienią tegoż roku doszło w Krakowie do zjazdu królów i książąt, a w imieniu miasta słynną ucztę dla gości (którzy otrzymali w prezencie kosztowne, złote naczynia stołowe) urządził w swoim domu rajca Mikołaj Wierzynek.

Kraków - Historia: Panowanie dynastii Jagiellonów

Wieki XVII i XVIII przynoszą jednak zahamowanie rozwoju i powolny upadek Krakowa. W 1734 odbywa się w Krakowie ostatni pogrzeb królewski i ostatnia koronacja na Wawelu (Augusta III).

Kraków - Historia: Sejm Czteroletni

Po III rozbiorze, gdy Kraków znalazł się w granicach Austrii, dekretem cesarskim z 1800 włączono ostatecznie Kazimierz do Krakowa.

Kraków - Historia: Okres zaborów

Jeszcze po I rozbiorze Polski, gdy granica z Austrią przebiegała na Wiśle, cesarzzef II aktem z 23 II 1784 ustanowił nowe, konkurencyjne dla Krakowa miasto Podgórze, które przejęło m.

Kraków - Historia: I wojna światowa

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju miasta stało się porozumienie z dotychczas odrębnym Podgórzem i włączenie go w 1915 jako 12 dzielnicy. Powierzchnia Krakowa wynosiła wówczas 46,9 km2 (ok.