Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Czytaj Dalej

Rzecznik Praw Obywatelskich

  Stoi na straży praw i wolności obywatela określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

Poza wstępem dzielą się na pięć części, z których pierwsza zwiera jeden tylko artykuł poświęcony prawu ludów i narodów do samostanowienia, druga obejmuje postanowienia ogólne, trzecia traktuje odpowiednio: o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych lub o prawach obywatelskich i politycznych, czwarta poświęcona jest kontroli międzynarodowej, piąta to postanowienia końcowe.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy zwłaszcza nieprawidłowość działania organów i instytucji WE. Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.

Rzecznik Praw Obywatelskich - tryb powoływania, kompetencje

Powołanie w Polsce urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucji wzorowanej na szwedzkim ombudsmenie, było wynikiem długotrwałego procesu zapoczątkowanego przez przystąpienie Polski do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym

W 1988 roku weszła w życie ustawa z 19987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO może występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądż zmianę innych niż ustawy aktów prawnych w sprawach dotyczących praw i wolności obywateli.

USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

działania Przekazać sprawę wg właściwości Nie podjąć sprawy (zawiadamiając wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy Po zbadaniu sprawy może: Wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw obywateli Żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych Wystąpić z wnioskiem o ukaranie Wnieść kasację lub rewizję Zgłosić udział w postępowaniu przed ...

Pozycja ustrojowa i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich

Realizacja zadań następuje w 2 formach: poprzez wystąpienie i interwencję w sprawach indywidualnych, poprzez wystąpienia, inicjatywy i wnioski dotyczące ogólnych problemów ochrony praw i wolność obywateli.

Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Realizacja powyższych zadań następuje poprzez: wystąpienia i interwencje w sprawach indywidualnych, oraz poprzez wystąpienia, inicjatywy i wnioski dotyczące ogólnych problemów ochrony praw i wolności obywateli.

Podstawowe założenia liberalnej koncepcji praw obywatelskich

uznanie przyrodzonego, niezbywalnego i niezależnego od państwa charakteru praw jednostki, katalog praw fundamentalnych obejmował prawa osobiste i polityczne, status negativus jednostki w pastwie – państwo nie mogło poza ściśle określonymi wyjątkami ingerować w swobodną aktywność obywateli, państwo działa na podstawie prawa i jest kontrolowane prawnie (idea sądowej kontroli administracji),

Podstawowe założenia neoliberalnej koncepcji praw obywatelskich

dodanie do katalogu praw obywatelskich praw socjalnych, które miało na celu niwelowanie rażących przejawów niesprawiedliwości społecznej, idea międzynarodowego wymiaru ochrony praw jednostki,

Podstawowe założenia tzw. socjalistycznej koncepcji praw obywatelskich – zasada jedności praw i obowiązków

bogata lista obowiązków obywatelskich, przyjęcie zasady, że konstytucyjnie gwarantowane prawa obywateli nie mogą być wykonywane w sposób naruszający interesy społeczeństwa lub państwa, zasada jedności praw i obowiązków – miała stymulować prospołeczną postawę obywateli,

Charakter prawny Rzecznika Praw Obywatelskich

Charakter prawny RPO określają: art. 208-212 Konstytucji, ustawa z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

ETAPY ROZWOJU PRAW OBYWATELSKICH

Drugą sferą był udział w zarządzaniu sprawami publicznymi czyli prawa polityczne w tym prawo wyborcze, prawo zrzeszania się.

Narodziny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Jego istotą było uznanie potrzeby powołania jednego rzecznika praw obywatelskich na szczeblu centralnym i powiązania go bezpośrednio z sejmem PRL jako najwyższym organem władzy.

Zakres i procedura działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Po zbadaniu sprawy rzecznik może: - wyjaśnić wnioskodawcy że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka - skierować wystąpienie do organu organizacji lub instytucji w których działalności stwierdził naruszenie wolności praw człowieka i obywatela.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Obrona praw człowieka Prawa obywatelskie są w zdecydowanej większości zarazem prawami człowieka zapisanymi w aktach międzynarodowych jak i w konstytucjach różnych krajów świata.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

Po zapoznaniu się ze skierowanym wnioskiem, rzecznik praw obywatelskich może: · sprawdzać fakty, powołane przez skarżącego, przy czym czyni to sam lub może zwrócić się z wnioskiem o zbadanie sprawy do innego organu kontrolnego, · może zbadać sprawę na miejscu oraz zażądać akt sprawy lub informacji o stanie sprawy od każdej instytucji, · po zbadaniu sprawy i stwierdzeniu, że prawa i wolności ...

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

14 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich: - wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela; - skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej - zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, z wnioskiem o zastosowanie środków ...

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich dla ochrony praw człowieka w Polsce

Aby określić zakres obowiązków i działania organu administracji jakim jest rzecznik Praw Obywatelskich chciałabym rozpocząć swoja pracę od zdefiniowania samego określenia : prawa człowieka.