Padaczka

Padaczka

Czytaj Dalej

Dziecko z padaczką

Wystąpienie pojedynczego napadu padaczkowego, drgawek gorączkowych u dzieci, czy napadów drgawkowych w bezpośrednim następstwie urazu mózgu nie może stanowić podstawy do rozpoznania padaczki.

Padaczka

Urazy czaszkowo-mózgo4 we otwarte (częściej) i zamknięte oraz ich powikłania (blizny, ropnie, krwiaki śród-czaszkowe, torbiele) stanowią w etiologii padaczki ok.

Leki przeciwpadaczkowe - Padaczka

Objawia się blokowaniem kanałów sodowych oraz nasilaniem działania neuroprzekaźników hamujących Postępowanie w razie wystąpienia ataku padaczki: Zabezpieczenie pacjenta przed urazami Telefon na pogotowie Udrożnić drogi oddechowe (otwarcie okna = lepszy dopływ tlenu) Prawidłowe utlenowanie organizmu chorego zwiększa skuteczność leczenia i zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań neurologicznych Procedura badań: Zapewnienie dobrej wentylacji Oznaczanie ...

Postępowanie diagnostyczne w padaczce

Badanie eeg umożliwia w znacznym stopniu obiektywizację rozpoznania padaczki, określenie typu zmian bioelektrycznych i śledzenie ich dynamiki, co w zestawieniu z obrazem klinicznym pozwala na zróżnicowanie postaci padaczki, a w związku z tym wybór skutecznego leczenia farmakologicznego i niejednokrotnie u-stalenie wskazań do dalszych badań diagnostycznych.

Padaczka w ciąży

Bardzo istotne znaczenie ma profilaktyka polegająca na podawaniu kwasu foliowego oraz systematyczna ocena stężenia leku we krwi, ponieważ subterapeutyczne stężenie leku powoduje wzrost częstości napadów padaczkowych. Należy przypomnieć, że poród powoduje 9-krot-ny wzrost ryzyka wystąpienia napadów padaczkowych.

Zaburzenia psychiczne w padaczce

psychozy endogenne); 5) powikłania psychotyczne i nerwicowe, których podłożem jest proces organiczny warunkujący napady padaczkowe (np. też: charakteropatią padaczkowa; osobowość padaczkowa.

Dziecko chore na padaczkę — zasady wychowania

W większości przypadków padaczki niep o wikłanej główne znaczenie ma poziom wiado­mości o padaczce i wynikające stąd postawy wobec chorego dziecka.

Padaczka, omdlenie, krawienia

PADACZKA Padaczka charakteryzuje się napadami drgawek różnego po chodzenia. Czynniki ryzyka w padaczce: niesystematyczność w przyjmowaniu leków przeciw padaczkowych (pp), niepokój, stres, zmęczenie, nieprzespana noc, .

Padaczka — ocena zdolności do pra­cy i orzecznictwo inwalidzkie

Rzadkie napady padaczko­we mogą stać się podstawą orzecze­nia inwalidztwa (III grupa) u osób mających nieodpowiedni zawód (-> padaczka — zawody i stanowiska pra­cy).

Padaczka o nie znanej etiologii

Padaczka, w której dostępnymi metodami dia­gnostycznymi nie udaje się wykryć czynnika doprowadzającego do wystą­pienia napadów padaczkowych. padaczka czynnościowa -> padacz­ka o nie znanej etiologii

Padaczka-zapobieganie inwa­lidztwu społecznemu

padaczka-zapobieganie inwa­lidztwu społecznemu; podstawową za­sadą rehabilitacji większości chorych, u których padaczka jest jedynym lub dominującym objawem uszkodzenia układu nerwowego, jest postępowanie profilaktyczne, polegające na zapobie­ganiu desocjalizacji i inwalidztwu cho­rych.

Psychoterapia grupowa w padaczce

w padaczce jest uzyskanie pozytywnych zmian w sta­nie psychicznym chorych dzięki do­starczeniu chorym odpowiedniej wie­dzy o padaczce, poprawę kontaktów z ludźmi, pobudzenie do samodziel­ności, dostarczenie umiejętności roz­wiązywania sytuacji konfliktowych, stworzenie poczucia bezpieczeństwa, poprawę funkcjonowania społecznego.

Padaczka resztkowa

padaczka resztkowa; rzadko używa­na nazwa określająca pewne postaci padaczki powstałe jako wynik lub po­zostałość przebytego, zakończonego procesu chorobowego, który dopro­wadził do organicznego uszkodzenia mózgu, z wytworzeniem ogniska pa-daczkorodnego (np.

Padaczka — rokowanie społeczne

Poziom i sposób funkcjonowania społecznego zależą od wielu czynników klinicznych (-> padaczka — rokowanie medyczne) i pozaklinicznych (-> padaczka — za­pobieganie inwalidztwu społecznemu).

Padaczka - rokowanie

Ryzyko zgonu w czasie napadu padaczkowego jest niewielkie, z wyjątkiem st'a-nu padaczkowego, gdzie zagrożenie wynika głównie z powikłania, np.

Krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę

krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę; przeznaczone dla chorych na padaczkę Jacksona, ze stanami „absence", stanami pomrocznymi, do pracy i użytku domowego. Podstawa krzesła o zwiększonej stabilności (cięż­ka) przeciwdziała gwałtownym wychy­leniom ciała do przodu i na boki w czasie ataku;...

Leczenie kompleksowe padaczki

padaczki powinno obej­mować ciągłą diagnostykę medyczną (ogólną i specjalistyczną), a także psychologiczną i społeczną, właściwe leczenie farmakologiczne, a w razie potrzeby, neurochirurgiczne, psychia­tryczne, psychoterapeutyczne, orzecz­nictwo, poradnictwo zawodowe i reha­bilitację.

Padaczka alkoholowa

padaczka alkoholowa; rzadka po­stać padaczki występująca po wielu latach trwania alkoholizmu. nie za­licza się pojedynczych, przygodnych napadów padaczkowych mogących wystąpić po okazyjnym, nadmiernym spożyciu alkoholu przez osoby z pre­dyspozycją drgawkową.

Padaczka objawowa

padaczka objawowa; padaczka, w której napady są jednym z objawów powstających na podłożu i w prze­biegu uchwytnego uszkodzenia móz­gu lub określonej choroby (np.

Padaczka pourazowa

padaczka pourazowa; padaczka spo­wodowana przez urazowe uszkodzenie mózgu. często przeja­wia się napadami padaczkowymi częściowymi, niekiedy wtórnie uogól­nionymi.