Oświetlenie

Czytaj Dalej

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Pozorny ruch Słońca po sferze niebieskiej w ciągu roku odbywa się po drodze zbliżonej do koła zwanej ekliptyką. Płaszczyzna ekliptyki wyznaczona jest przez płaszczyznę orbity ziemskiej i pokrywa się z nią. Ponieważ oś Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66° 33', to płaszczyzna...

Oświetlenie stanowiska roboczego

oświetlenie stanowiska roboczego; najkorzystniejsze jest oświetlenie dzienne i uważa się je za dostatecz­ne, gdy odległość miejsca pracy od okna jest najwyżej dwukrotnie więk­sza niż wysokość okna. Z każdego stanowiska pracy powinna być wi­doczna przez okno część nie zasło­niętego nieba...

Wykorzystanie gazu w oświetleniach

W roku 1798 r. Szkot William Murdock spalał gaz węglowy, aby oświetlić jaskinię opodal swe­go kornwalijskiego domu. Dwanaście lat później używał go do oświetlenia swego domu w Re­druth. Potem, w fabryce koło Birmingham, pró­bował zbudować system oświetleniowy wykorzy­stujący gaz węglowy. W...

Strefy oświetlenia Ziemi

Różnice w oświetleniu poszczególnych części Ziemi w ciągu roku są najlepiej widoczne w zestawieniu maksymalnych i minimalnych wysokości Słońca w momencie górowania na charakterystycznych szerokościach geo­graficznych.

Analizując powyższe zestawienie, stwierdzamy, że najwięcej cieplnej energii...

Oświetlenie

Istoty ludzkie nauczyły się używać ognia do oświetlenia przynajmniej 500000 lat temu. Przez stulecia doskonalono sposoby oświetlenia. Dzisiaj całe ulice i budynki można oświetlić jednym pstryknięciem przełącznika. Niemożliwe jest stwierdzenie, jak dawno temu człowiek po raz pierwszy użył kno­ta...

Jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia bezpiecznych warunków pracy?

Przepisy nie precyzują jasno, jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia warunków bezpiecznej i wydajnej pracy, ale właściwe natężenie i kierunek światła są w pracy niezbędne. Światło naturalne jest zawsze korzystniejsze od światła sztucznego. Ponadto w szczególnych warunkach, przy...

Oświetlenie elektryczne

Ze względu na wykorzystywane zjawiska fizyczne przy wytwarzaniu światła w lampach elektrycznych można wyróżnić:  Lampy żarowe (żarówki), w których wykorzystuje się świecenie nagrzanego drutu wolframowego;  Lampy fluorescencyjne (świetlówki), w których wykorzystuje się zjawisko fluorescencji, tj. świecenie pewnych substancji chemicznych pod działaniem promieni ultrafioletowych i elektronów;  Lampy wyładowcze (rtęciowe, sodowe, neonowe, ksenonowe), w których ...

Jak stosować sztuczne oświetlenie przy fotografowaniu?

Niektórzy fotografowie używają do prac studyj­nych specjalnych, bardzo jasnych lamp fotogra­ficznych zasilanych z sieci i dających światło cią­głe. Zwykli fotografowie amatorzy używają jednak głównie lamp błyskowych. Najprostsze spaleniowe lampy błyskowe (obec­nie prawie zapomniane) oświetlały...