Oświata

Czytaj Dalej

Podstawy prawne i organizacja oświaty

1. Umowa o pracę. Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela. Umowa o pracę powinna zawierać: -data podpisania umowy -kiedy została zawarta -pomiędzy kim została zawarta -nazwa szkoły z adresem jej siedziby -imię i nazwisko zatrudnionej osoby -adres osoby zatrudnianej -muszą być zawarte obowiązki osoby zatrudnianej -w jakim wymiarze godzin -pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze , dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ...

Oświata w układzie nierówności społecznej

OŚWIATA W UKŁADZIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ SOCJOLOGIA EDUKACJI MGR KAROLINA GÓRSKA Stan oświaty w Polsce można nazwać stanem zawieszenia pomiędzy dokonaną przeszłością a ocze-kiwaniami przyszłości, ponieważ dzisiejsze problemy strukturalno – organizacyjno - programowe, pomimo zasadniczych przemian są efektem rozstrzygnięć i zaniechań minionych dziesięcioleci, jak również niedo-pracowanej reformy. Wśród zespołu przyczyn, których wpływ decyduje o stanie i ...

Finansowanie oświaty przez gminy w Polsce na przykładzie Gminy Iwanowice

Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 Rozdział I. Oświata jako dobro społeczne. 4 1. Znaczenie oświaty w zaspokajaniu potrzeb człowieka. 4 2. Zarys historyczny rozwoju oświaty na ziemiach polskich. 6 3. Organizacja oświaty w Polsce po 01.01.1999r. 12 4. Oświata w Polsce a integracja z Unią Europejską. 17 Rozdział II. Finansowanie oświaty na tle budżetu gmin w Polsce. 22 1. Procedura opracowania i uchwalania budżetu gminy. 22 2. Zmiany w systemie zasilania finansami w Polsce po ...

Wychowanie i oświata

Oświata wspólczesna – uwarunkowania i kierunki przemian Uwarunkowania przemain: - przygotować odpowiednie kadry, uwarunkowania ekonomiczne, nakłady na oświatę - uwarunkowania społeczne wynikające z potrzeb społeczeństwa - uwrunkowania ideowo – polityczne, dostosowanie oświaty do sytuacji politycznej kraju - uwarunkowania kulturowe Kierunki przemian: - powszechność oświaty - podnoszenie jakosći kształcenia i wychowania - ustawiczność ( kształcenie nieustanne ...

Kierunki przemian polityki oświatowej i reformy oświaty w Polsce (w. III)

Kierunki przemian polityki oświatowej i reformy oświaty w Polsce (wykłady III) Polityka oświatowa- działalność utylitarna; ogólny dział państwa dotyczący oświaty i wychowania; formułuje cele kształcenia, treści, metody pracy pedagogicznej. Zajmuje się systemem zarządzania i finansowania oświaty. Determinanty polityki oświatowej: a) ustrojowo- polityczne- wiodące, ustrój państwa warunkuje kierunki rozwoju polityki oświatowej, b) geograficzne- istotny element,

Oświata i szkolnictwo warszawskie w opinii powstańczej stolicy 1830 - 1831 r.

Problem edukacji narodowej jak bumerang powraca w chwilach dla bytu państwa i narodu ważących. Jest niekiedy pierwszym impulsem do podjęcia dyskusji wokół całokształtu życia społeczno-politycznego kraju. W powstańczej Warszawie oświata i szkolnictwo znalazły się w centrum zainteresowania...

Adm. oświaty, nauki, kultury i sportu

Istotą zagadnienia oświaty jest realizacja konstytucyjnego prawa do nauki. Prawo to jest realizowane przez szkolnictwo (powszechne i obowiązkowe szkoły podstawowe i upowszechniane szkoły średnie), pomoc w podnoszeniu kwalifikacji osób już pracujących, pomoc dla uczących się (stypendia). System oświaty...

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

System edukacji to normy i zasady obowiązujące w szkolnictwie, regulowany jest prawami ustalonymi przez rząd danego państwa. W Polsce za system edukacji odpowiedzialna była Komisja Edukacji Narodowej (w skrócie KEN) założona w 1773 roku, która teraz przekształcona została w MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej. KEN był państwowym zarządem oświaty w Polsce powołanym z inicjatywy i wspierana przez grono najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia skupionych ...

Historia wychowania-oświata w królestwie polskim w drugiej połowie XIX w

Władze carskie dążyły do rusyfikacji społeczeństwa polskiego, w głównej mierze poprzez szkolnictwo. Realizatorem tej polityki stał się kurator warszawskiego okręgu naukowego w latach 1879-1897 Aleksandr Apuchtin, który podobno marzył, żeby matki polskie śpiewały swoim dzieciom kołysanki po rosyjsku. Od roku 1873 językiem nauczania w szkołach stal się język rosyjski. Język polski był jedynie przedmiotem nadprogramowym, choć ustawowo dopiero od roku 1885 język ...

Księstwo Warszawskie - Oświata

Księstwo Warszawskie - Oświata Po utworzeniu przez cesarza Napoleona, w styczniu 1807r Księstwa Warszawskiego, jako naczelny, rządowy organ oświatowy powołano Izbę Edukacyjną, przemianowaną w parę lat później na Dyrekcję Edukacji Narodowej, która pod kierunkiem S. Potockiego zapisała piękną kartę-w dziejach polskiej oświaty. W opracowanym pod koniec 1807 r. Planie edukacji narodowej Izba Edukacyjna sformułowała generalne założenia nowej organizacji szkolnictwa,

Przemiany polskiej oświaty i szkolnictwa po II wojnie światowej.

Praca ta jest próbą opisania najważniejszych momentów w polskiej oświacie i zmian jakie w niej zachodziły po II wojnie światowej. Zawarłam w niej -według mnie -najbardziej godne uwagi próby reformowania i wprowadzania nowych systemów organizacyjnych szkolnictwa. Jest to naturalnie bardzo zawężony opis, jednakże wystarczający aby w przejrzysty i przystępny sposób przedstawić historię polskiego szkolnictwa i jego aktualny stan. Polska po II wojnie światowej stanęła przed ...

Podstawy prawne systemu oświaty i wychowania

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej o oświacie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku sprawę edukacji obywateli traktuje jako jedno z ważniejszych praw socjalnych. W art. 70, ust. 1 gwarantuje prawo do nauki. „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”. Państwo gwarantuje młodym obywatelom, prawo do nauki, oni natomiast zobowiązani są do uczestniczenia w tym ...

Główne idee wychowawcze i znaczenie wielkiej rewolucji francuskiej dla rozwoju oświaty i przemian w szkolnictwie w XIX-wiecznej Europie

Szkolnictwem elementarnym w ostatnich latach XVIII w. zajmował się Kościół i nikt się prymitywizmem tych szkół nie interesował . Szansą dla oświaty stała się Wielka Rewolucja Francuska (1789-1794) , która obaliła ustrój stanowy i proklamowała Deklarację Praw Człowieka i Obywatela . Przywódcy Rewolucji zajęli się również sprawami oświaty . Główną ideą Wielkiej Rewolucji Francuskiej było hasło : „Każdy ma prawo do wykształcenia” . Władze Rewolucji ...

Znaczenie pedagogiki J. H. Pestalozziego, pedagogika filozoficzna i J. H. Herbart,nowy system oświaty w XIX w.,szkolnictwo polskie w XIX w.

Rozwój pedagogiki był dwutorowy. Był on związany bezpośrednio z praktyką szkolną i polityką oświatową oraz z rozwojem filozofii i nauki, a także ideologii społecznej. Niekiedy oba te nurty ściśle były powiązane w działalności osób i instytucji (np. J. H. Pestalozzi, A. Makarenko, Komisji Edukacji Narodowej, itd.). Niekiedy teoria pedagogiczna rozwijała się niezależnie od praktyki i zyskiwała znaczenie w tej dziedzinie dopiero później. Tego typu znaczenie dla ...

W jaki sposób w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późn. Zm.); realizowane są przesłanki pojęcia „dobro dziecka niepełnosprawnego”. Opisz organizację edukacji i opieki

W systemie prawa polskiego uregulowane są w sposób specjalny prawa dziecka niepełnosprawnego do: 1.wsparcia i szczególnej pomocy jego rodzinie 2.opieki medycznej, rehabilitacji, usamodzielnienia 3.oświaty i wykształcenia Ad.1 Najlepszym środowiskiem dla rozwoju dziecka jest rodzina. Rodzinom dzieci niepełnosprawnych przysługują pewne dodatkowe uprawnienia dla polepszenia ich, zwykle gorszego, statusu ekonomicznego, a także w celu umożliwienia rodzicom wychowania swojego dziecka.

Czym jest oświata?

Wykształcenie pozwala ludziom podnosić poziom swojego życia, a kraje, w których ludzie są lepiej wykształceni, są tez silniejsze gos­podarczo. Na razie jednak około 27procent dorosłych mieszkańców świata nie potrafi czytać i pisać ani przeprowadzać najprostszych działań arytmetycznych. Wielkie...

KRAKÓW - nauka, kultura, oświata, literatura

KRAKÓW, miasto woj. nad Wisłą. Jedno z najstarszych miast pol., posiadające na swym terenie ślady starego osadnictwa sprzed 6 tys. lat. Ok. VII w. wzniesiono na prawym brzegu Wisły kopiec Krakusa (domniemany grobowiec wodza plemiennego), a ok. VIII-IX w. powstał warowny gród i podgrodzie na Wawelu...

Przemiany w oświacie europejskiej w XIXw.

Przemiany w oświacie europejskiej XIX w. , - wykształcenie się wychowania przedszkolnego, - upowszechnienie się oświaty elementarnej, -zróżnicowanie programowe szkolnictwa średniego, nowych typów szkół wyższych - i podstawowych form oświaty dorosłych. Nowa epoka rodzących się systemów szkolnych wymagala całej armii nauczycieli i opracowania nowych metod dydaktyczno wychowawczych. Podstawy metodyki wychowania i nauczania opracował szwajcarski pedagog Jan Henryk ...

Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie kultury i oświaty oraz w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Samorząd terytorialny można wyjaśnić jako system organów lokalnych. W tym znaczeniu to zbiór elementów zaleŜnych od siebie oraz zachodzące między nimi powiązania.

Samorząd terytorialny obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie określonej jednostki podziału terytorialnego. To forma organizacji...

Oświata w Australii

Australia to państwo na kontynencie australijskim i na wyspie Tasmania, nad Oceanami Indyjskim i Spokojnym. Do Australii należą także terytoria zamorskie - wyspy: Norfolk, Bożego Narodzenia, Kokosowe, Heard i McDonalda, Ashmore i Cartier oraz stacje naukowe na Antarktydzie. Australia ma powierzchnię 7682,3 tys. km2 co jest porównywalne z Europą Zachodnia, liczy 19,1 mln mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 2,5 osoby/km2, co stawia Australię na pierwszym miejscu ...