Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) – instytucja państwowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 6a, zajmująca się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, w Turcji i Azji...

Czytaj Dalej

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

System edukacji to normy i zasady obowiązujące w szkolnictwie, regulowany jest prawami ustalonymi przez rząd danego państwa. W Polsce za system edukacji odpowiedzialna była Komisja Edukacji Narodowej (w skrócie KEN) założona w 1773 roku, która teraz przekształcona została w MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej. KEN był państwowym zarządem oświaty w Polsce powołanym z inicjatywy i wspierana przez grono najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia skupionych ...

Szkoła wyższa jako organizacja

 

a) Szkoły wyższe - informacje ogólne

Zwykle każdy student po raz pierwszy styka się ze swoją uczelnią jeszcze w szkole średniej, na etapie wyboru odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. W lutym, marcu i kwietniu, najczęściej w weekendy, uczelnie organizują tzw. dni otwarte dla kandydatów. Wtedy...

Przebieg studiów

 

a) Postępowanie kwalifikacyjne

O przyjęcie na uczelnię wyższą mogą się ubiegać ci absolwenci liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny (należy dodać, że w roku 2006 Minister Edukacji Narodowej i sportu wprowadził tzw. „amnestię maturalną”, na mocy której uczniowie, którzy nie przekroczyli...

Co każdy student powinien wiedzieć ?

 

a) Urlopy od zajęć

Każdemu studentowi przysługuje prawo do uzyskania urlopu od zajęć w uczelni. Zasady przyznawania urlopów każda szkoła wyższa określa w regulaminie studiów. Zwykle urlopy (tzw. dziekańskie) przyznawane są na okres jednego semestru lub jednego roku (z wyjątkiem urlopu...

Nauka o stosunkach w krajach Zachodu

– Związkowy Instytut Naukowy Studiów Wschodnich i Międzynarodowych w Kolonii; 1980 r.

Warunki naturalne Europy i Azji, ich wpływ na osadnictwo

Najchłodniejszymi obszarami są : północna i północno-wschodnia część Azji (Góry Wierchojańskie, Czerskiego, półwysep Tajmyw) Wilgotnymi obszarami są : południowo-wschodnia część kontynentu (Neapol, północne Indie, Pakistan, Birma, Chiny, Wietnam, Syjam.

Działania wojenne w latach 1943 - 1945. Klęska państw osi

Wojska frontów radzieckich zbliżały się do granicy Prus Wschodnich. Prusy Wschodnie, baza zaczepna Niemiec od niepamiętnych czasów posiadała doskonałe naturalne warunki obronne dzięki wielkiej ilości pogranicznych jezior, bagien i lasów.

HISTORIA LITERATURY

HISTORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—» nauka o literaturze) badająca i porządkująca zjawiska lit. w układzie chronol., w rozmaitych, wewnętrznych i zewnętrznych, związkach i zależnościach, przede wszystkim przyczynowo-genetycznych. Przedmiotem h.l. są konkretne, jednostkowe elementy...

Terror w Timorze Wschodnim

Timor Wschodni leży we wschodniej części wyspy Timor, w archipelagu indonezyjskim. Timor Wschodni ma przed sobą trudne zadanie organizacji aparatu państwa.

CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - W POLSCE

C. przybyli do Polski w 1. poł. XII w. i na terenach już zagospodarowanych (niem. pogląd o pionierskiej roli cywilizacyjnej c. na ziemiach słow. jest przeakcentowany) założyli do końca XIII w. ok. 25 bogato uposażonych klasztorów; fundowali je książęta i możnowładcy (19) z pobudek rel., gosp.-polit. i...

Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (CCEO)

Mimo wpływów źródeł wschodnich i narad ze wschodnimi patriarchami katolickimi głównym źródłem kodeksu dla Kościołów Wschodnich pozostał kodeks łaciński ogłoszony w roku 1983.

Amerykański system oświatowy

Początkowo były to instytucje prywatne, skoncentrowane na wschodnim wybrzeżu.

Edukacja w Unii Europejskiej

Obecnie program jest dostępny dla państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów EFTA (Norwegia, Is-landia, Liechtenstein), krajów stowarzyszonych z Unią Europejską z Europy Środkowo - Wschodniej oraz Cypru, Malty i Turcji.

KLIMAT I JEGO ZRÓŻNICOWANIE

Syberia Południowa, Kanada Południowa); c)    przejściowy - duża zmienność stanów pogody (Europa Środkowa i niewielkie obszary północno-wschodnich stanów USA): d)    monsunowy chłodny duże opady letnie, znaczne amplitudy temperatury (Chiny Północno-Wschodnie); Klimaty umiarkowane chłodne: a)    morski - łagodne zimy.

BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy Armii „Północ" (Heeresgruppe „Nord") brała udział w walkach w rejonie miast Dno i Szumsk, a następnie nad jeziorem Ilmen na odcinku wołchowskim, gdzie poniosła znaczne straty.

Bohaterowie utworów S. Żeromskiego. Ocena.

Jednym z najwybitniejzych twórców doby Młodej Polski był Stefan Zeromski. Urodził się w 1864r. Jako młody chłopiec uczęstrzał do gimnazjum w Kielcach, następnie rozpoczął studia, których nie ukończył. Był w Paryżu, Szwajcarii i we Włoszech.

Swoją tworczość rozpoczął od nowel i szkiców...

Przedwiośnie

Treść utworu

Powieść składa się z trzech części ilustrujących kolejne etapy życia bohatera. Posiada konstrukcję epizodyczną, uporządkowaną według zasady czasowego następstwa. Rosyjskie losy Baryki ujęte zostały w pierwszej części: Szklane domy. Natomiast dwie pozostałe obejmują wydarzenia z...

Skąd wziąć pieniądze na studia??

 

Wstęp - Rozpoczęcie studiów większość osób napawa optymizmem – fakt dostania się na wymarzony kierunek, dobra atmosfera na uczelni, świetni ludzie na roku. Jest tylko jedno „ale”. Nawet wówczas, gdy student uczy się na studiach dziennych w szkole państwowej, potrzebne mu są pieniądze. Mieszkanie...

Możliwości studiowania za granicą

 

a) Co to jest Program Erasmus?

Czynnikiem, który ułatwia dostęp do studiowania za granicą studentom polskich uczelni jest rozwój współpracy pomiędzy Polską a innymi państwami, także na polu edukacji. Studenci najczęściej wyjeżdżają w ramach programu Erasmus. Program ten powstał w roku 1987, a jego...