Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) – instytucja państwowa z siedzibą w Warszawie, zajmująca się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, w Turcji i Azji Centralnej. W 2005 obszar zainteresowania analityków Ośrodka został poszerzony o problematykę niemiecką, zaś...

Czytaj Dalej

PEENEMUNDE - ośrodek doświadczalny

W rejonie wioski rybackiej na pół­nocno-zachodnim cyplu wyspy Uz­nam w sierpniu 1936 r. Niemcy ro-poczęli budową ośrodka doświad­czalnego *Luftwaffe i wojsk lądo­wych (teren wykupiono za 750 tys. marek). Od 1937 r. konstruowano tam i prowadzono próby rakiet A-3 i następnie A-4 (*V-2) oraz poci­sków...

Przebieg studiów

 

a) Postępowanie kwalifikacyjne

O przyjęcie na uczelnię wyższą mogą się ubiegać ci absolwenci liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny (należy dodać, że w roku 2006 Minister Edukacji Narodowej i sportu wprowadził tzw. „amnestię maturalną”, na mocy której uczniowie, którzy nie przekroczyli...

Skąd wziąć pieniądze na studia??

 

Wstęp - Rozpoczęcie studiów większość osób napawa optymizmem – fakt dostania się na wymarzony kierunek, dobra atmosfera na uczelni, świetni ludzie na roku. Jest tylko jedno „ale”. Nawet wówczas, gdy student uczy się na studiach dziennych w szkole państwowej, potrzebne mu są pieniądze. Mieszkanie...

STUDIUM PRZYPADKU Miller Brewing Company

 

W 1972 r. Miller Brewing Company sprzedała 5 min beczek piwa w F978 r. wielkość tej sprzedaży wzrosła do 25 min beczek i wyniosła browar Millera na drugie miejsce w kraju. Wśród amerykańskich browarów Anheuser Bush był pierwszy, Schlitz spadł na trzecie miejsce, Pabst byt czwarty, a Goors piąty. Tych...

Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

W ośrodkach wysokiego i niskiego ciśnienia powietrze znajduje się w ciągłym ruchu. Są to ruchy:

• pionowe - wstępujące w niżu barycznym lub zstępujące w ośrodku wyżowym,

• poziome - wywołane różnicą ciśnienia istniejącą między centrum układu barycznego i jego peryferycznymi obszarami...

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

W wyniku rozpadu ZSSR wschodnia granica polski stała się granicą polsko- litewską, polsko-białoruską i polsko-ukraińską a nienaruszalność granic i brak roszczeń terytorialnych potwierdzono w podpisanych deklaracjach.

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

Teoria decyzji politycznych - Rodzaje ośrodków decyzyjnych

Narodowe (działające na terenie danego państwa)

Międzynarodowe (gremia kierownicze organizacji politycznych, militarnych i ekonom. oraz konferencje międzyn.)

Będące organami państwa (parlament, prezydent, rząd)

Niebędące organami państwa (centralne instancje partii...

Metody badawcze stosowane w genetyce zachowania człowieka - Studia rodzinne

Ważne dla badania osobowości i temperamentu.

Proporcje genów: ½ dla rodzeństwa i par rodzic –dziecko

¼ dla rodzeństwa przyrodniego i par wuj – siostrzenica

1/8 dla rodzeństwa ciotecznego i stryjecznego.

- Podobieństwo między rodzeństwem może być większe niż podobieństwo między rodzicami a...

Co możesz napisać o neotomizmie? Przedstawiciele, kierunki i ośrodki badawcze

Neotomizm. Nowoczesne odnowienie myśli św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), powszechnie uważanego za największego średniowiecznego filozofa i teologa.

Najsławniejszymi przedstawicielami neotomizmu byli: Louis Billot (1846-1931), kardynał Desire Joseph Mercier (1851-1926), Ambrose Gardeił (1859-1931)...

Partie polityczne w Europie Środkowo - Wschodniej – cechy modelowe

Partie EŚW powstają w momencie „kryzysu partii”(zanik podziałów socjopolitycznych, rola telewizji, kryzys ideologii, odpływ członków) na świecie co wiąże się z tym, że przyjmują od razu nową formę, nie mogąc wcześniej funkcjonować na starych warunkach. Partie EŚW musiały się zmierzyć z takimi...

Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

Koncepcje rodzin partii Europy Środkowej i Wschodniej' są obciążone - z punktu widzenia badań komparatystycznych - trzema mankamentami; są zbyt rozbudo­wane, nie stosują do wszystkich przypadków jednakowych kryteriów (prócz typu ideologii uwzględnia się niekiedy - ale nie zawsze - miejsce zajmowane w prze­strzeni politycznej, styl działania lub związek z określoną grupą społeczną) i nie uwzględniają ideologicznej ewolucji partii ...

Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

WYBORY PARLAMENTARNE – nie za bardzo wiem co tu wchodzi, będzie więc tak skąpo garść ogólności i technikaliów (szczegóły w następnym punkcie)

A. ogólności: G.P. Lewis wyodrębnił 4 fazy rywalizacji wyborczej w EŚW.

Pierwsza: wybory otwierające, druga: proces dezintegracji frontów antykomunistycznych...

CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYBORCZEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ.ROZMIAR I OTWARTOŚĆ RYNKU WYBORCZEGO

A. ROZMIAR - Generalnie następuje tendencja zmniejszania rozmiaru (czyli ilości partii na arenie parlamentarnej – Węgry ’90 i ’94 – 7, obecnie 4; Czechy – z 8 do 5, Serbia, Albania etc.).

Duży rynek (przeciętnie więcej niż 7 reprezentowanych w parlamencie partii): Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja...

Typy systemów partyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej

Wszystkie mają wielopartyjny format, z tym jednak, iż w niektórych obserwujemy inklinację w kierunku modelu rywalizacji dwublokowej (zwłaszcza na poziomie parlamentarnym) w warunkach występowania relatywnie mniejszej liczby partii relewantnych, skłonnych do stosowania właśnie strategii blokowych (np...

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

Czynnikiem osłabiającym tempo instytucjonalizacji wschodnioeuropejskich systemów par­tyjnych jest też duża zmienność oferty wyborczej, pociągająca za sobą wielość wariantów koalicyjnych.

Europa Środkowa I Europa Środkowo-Wschodnia – Pojęcie i Rola w stosunkach międzynarodowych

Natomiast wyraźnie wyodrębniła się Europa Środkowo- Wschodnia (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), które wyraźnie różnią się od Europy Wschodniej, lecz w znacznym stopniu ustępują cywilizacyjnie Europie Zachodniej.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i jego rola w zarządzaniu gospodarką narodową

Część zadań których nie sprawują ministrowie należy do urzędów centralnych , które nie mają statutu urzędu ministra ale najczęściej są przez ministrów kierowane. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych zostało powołane w miejsce byłego Centralnego Urzędu Planowania (ustawa z 8.08.96) – ma status...