Osoba trzecia

Czytaj Dalej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE (PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES PODMIOTOWY I ZAKRESY PRZEDMIOTOWE ODPOWIEDZIALOŚC OSÓB TRZECICH, KATALOG OSÓB TRZECICH)

108§1 – o odpowiedzialności osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w decyzji. 108 §2 – postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej może zostać wszczęte przed: 1.

Skuteczność małżeńskich umów majątkowych wobec osób trzecich

Jednak osoba wpisana do ewidencji nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem nieprawdziwości wpisu, jeżeli dowiedziawszy się o tym fakcie niezwłocznie nie wystąpiła o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie tego wpisu.

Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji, jako środek ochrony prawa osoby trzeciej

Podanie osoby trzeciej w sprawie wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego rozstrzyga organ w formie postanowienia.

Osoby trzecie, świadkowie, dozorca i wykonawca jako podmioty postępowania egzekucyjnego

Biegły - osoba powoływana przez organ egzekucyjny do oznaczenia wartości zajętych ruchomości, Dozorca - osoba (fizyczna lub prawna) opiekująca się ruchomościami pochodzącymi z egzekucji, Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego czynności niewykonane przez zobowiązanego (egzekucja o charakterze niepieniężnym), Osoba trzecia-podmiot zgłaszający roszczenie do prawa /rzeczy/, z ...

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w obrębie rodziny

Za członka rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków wstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich

 

Zależy on od czasu powstania wierzytelności i jej związku z majątkiem wspólnym lub majątkiem osobistym dłużnika. Wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia zarówno z majątku osobistego jak również z majątku wspólnego obojga małżonków. Taki szeroki zakres odpowiedzialności odnosi...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - „KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMA OSOBAMI” MIKOŁAJ REJ

Utwór ten to rozmowa przedstawicieli trzech stanów przebywających na wsi: jej właściciela, proboszcza i wójta. Pan gromiPlebana za nadużycia duchowieństwa, jego chciwość i rozpustę. Zauważa, że księża nie wykonują swoich obowiązków, nadużywają alkoholu, nakładają opłaty. Pleban wytyka Panu złe...

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

Od 1 maja 2004 roku wyroby akcyzowe dzielą się na 2 grupy: 1) wyroby akcyzowe zharmonizowane (są to paliwa sinikowe, oleje opałowe, gaz,napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe) 2) wyroby akcyzowe niezharmonizowane( samochody osobowe)

Osoba prawna

Jest to taka jednostka organizacyjna lub przedsiębiorstwo, które z mocy prawa posiada osobowość prawną. Osobowość prawną ma: Skarb Państwa, NBP, organizacje, partie, fundacje, fundusze, gmina, wyższa szkoła, a także niektóre przedsiębiorstwa; bank, spółka z o.

Osoby fizyczne

Ograniczona zdolność do czynności prawnych – osoby które ukończyły 13 lat oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Brak zdolności do czynności prawnych – mają osoby, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

Osoby prawna

  Osoba prawna to konstrukcja prawna, jednostka organizacyjna zrównana pod względem zdolności z osobami fizycznymi.

Ułomna osoba prawna

  Osoba prawna   -Ma organy -Ma osobowość prawną -Odpowiada za zobowiązania wyłącznie swoim majątkiem   Ułomna osoba prawna   -Nie musi mieć organów -Nie ma osobowości prawnej -Odpowiada za zobowiązanie majątkiem, ale odpowiedzialność obejmuje również jej członków

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

 

W ustawie jest triada przepisów: prawa karnego, przepisy procesowe, przepisy prawa materialnego.

Środki wychowawcze lub poprawcze przewidziane w ustawie są stosowane wobec nieletnich w następstwach:

-popełnienie przez nieletniego czynu karalnego

-u nieletniego występują przejawy demoralizacji.

Art.10 §...

Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

 

Art.33§3 KK wprowadza wyłączenie przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawców, którzy wprawili się w stan nietrzeźwości lub odłuzenia i w tym stanie naruszyli przepisy KK.

Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy:

-sprawca wprawił się dobrowolnie, bez...

Zdolność prawna osób fizycznych

katastrofa samolotu – wówczas okres mieści się w przedziale <6 miesięcy; 2 lata> nie wolno uznać za zmarłej osoby, która przed końcem roku kalendarzowego nie ukończyłaby 23 lat

Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych

Wszystkie podmioty, które nie ukończyły 18 lat są określane mianem małoletniego, czyli są nimi osoby, które nie mają zdolności do czynności (ukończyli 13 lat i ci którzy nie ukończyli 18 lat) 2) ubezwłasnowolnienie – instytucja, która w interesie osoby chorej są ustanawia opiekuna pozbawiając lub ograniczając zdolność tej osoby.

Trzeci Świat

Trzeci Świat stanowi heterogeniczną społeczność międzynarodową z uwagi na poziom rozwoju sił wytwórczych, specyficzne struktury społeczne oraz stopień i charakter powiązań z gospodarką światową.

Jednostki prawne prowadzone przez osobę fizyczną

 

Jednostki prawne prowadzone przez osobę fizyczną – oddzielne jednostki z jednym właścicielem, zwykle małe firmy usługowe, lub handlowe; właściciel aktywnie zarządza bieżącymi spawami firmy Cechy + : brak podatków na poziomie spółki, negatywne: nieograniczona odpowiedzialność, trudność w...

ODMIOTY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Generalną zasadą w przypadku osób fizycznych jest, że osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz przebywające w Polsce w danym roku podatkowym dłużej niż 183 dni, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, natomiast ograniczonemu obowiązkowi podlegają osoby fizyczne, które nie spełniają powyższych kryteriów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W sytuacji, gdy podatnicy osiągają dochody z tytułu udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej wartości, wspólnego osiadania lub wspólnego użytkowania źródła przychodów opodatkowuje się je osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziału. osobowości prawnej.