Osiedle Pyrzyckie (Stargard Szczeciński)

Czytaj Dalej

STARGARD SZCZECIŃSKI

), Brama Pyrzycka (1439), Baszta Lodowa a.

Regionalne zagrożenia ekologiczne

Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady przemysłowe niszczy tereny, na których wcześniej występowały rośliny i zwierzęta. Tak więc układy komunikacyjne (drogowe, kolejowe, wodne, lotnicze), rozmieszczenie przemysłu i osiedli miejskich względem siebie decydują o komforcie naszego życia.

Drzewa - Znaczenie drzew i krzewów

Do elementów zieleni osiedlowej zalicza się zarówno lipę przy studni przed bramą, jak i potężny wiąz na wiejskim placu, czy cieniodajny kasztan. Rośliny drzewiaste są więc zielonymi płucami naszych osiedli i terenów pozamiejskich, przyczyniając się w odczuwalnym stopniu do oczyszczenia środowiska.

BASZTA

Staroż., śrdw. wieża obronno-obserwacyjna, w kształcie walca a. graniastosłupa, oddzielna a. włączona w obręb murów obronnych, zazw. na narożnikach, poprzedniczka bastionu; czes. ze śrdw. łac. bastia.

Baszta Siedmiu Płaszczy w Szczecinie, opodal Zamku Piastowskiego; pochodzenie nazwy nieznane...

SZCZECIN a literatura polska

SZCZECIN, miasto woj., nad Odrą, największe miasto Pomorza Zach., należy też do najstarszych osad słow. nad Bałtykiem. Pierwszy zapis nazwy miasta w Dagome iudex (ok. 990); w X-XI w. rozwinęło się ono w ważny ośrodek rzemieślniczo--handlowy, od końca XIII w. należało do Hanzy. Do XVII w. pod...

BRZESKO SZCZECIŃSKIE

Parafia w dekanacie pyrzyckimw diecezji szczecińsko-kamieńskiej (od 1972).

CHOCIWEL

, Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego.

CHRZCIELNICA

Zbiornik na wodę chrzcielną (chrzest), umieszczony w kościele lub w specjalnej kaplicy; w VIII-XI w. przejęła funkcję basenu chrzcielnego (-» piscina) w związku z upowszechnieniem się chrztu dzieci i wprowadzeniem chrztu dorosłych przez polanie wodą; po zaprzestaniu wznoszenia -» baptysteriów stanowi...

DOBROPOLE PYRZYCKIE, Doberpol

Wieś w parafii Dolice w dekanacie pyrzyckim w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Biznes plan

Strategia marketingowa W momencie posiadania zezwoleń oraz stałego łącza internetowego rozpoczęta zostanie kampania reklamowa na osiedlu Starówka. Wyprodukowane ulotki dostarczone zostaną do każdego lokatora osiedla.

Francja Wczesnośredniowieczna

Natomiast Frankowie saliccy, korzystając z trudności cesarstwa, osiedlili się nad Morzem Północnym (później macierzyste ziemie Franków nazywano Austrią lub, Austrazją).

Cudzoziemiec w spółce handlowej

• Obowiązek uzyskania zezwolenia nie powstanie także w odniesieniu do cudzoziemca nabywającego akcje lub udziały w spółce będącej właścicielem nieruchomości, jeśli cudzoziemiec ten zamieszkiwał w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, a także w przypadku, gdy cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego zamieszkiwał w Polsce co najmniej 2 lata od ...

ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA W POLSCE

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce nieprzerwanie, od co najmniej 5 lat na podstawie wiz i zezwolenia na zamieszkanie na czas określony może wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, czyli popularnie mówiąc - wydanie karty stałego pobytu.

„Zagospodarowanie w infrastrukture komunikacyjną we Wrocławiu

Pierwszym z wielkich osiedli które miałoby zyskać połączenie tramwajowe jest Kozanów. Kolejnym istotnym osiedlem jest Nowy Dwór. Zadaniem trudniejszym od dotychczas wymienionych jest budowa torowisk zapewniających połączenie mieszkańcom osiedli Psiego Pola.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce

Flombork - zespół zabudowań wzgórza Mikołaja Kopernika - warownia o charakterze rezydencjonalnym i kultowym, rozwijająca się w ciągu kilku wieków. Budowle pochodzą z XV - XVI w. Gdańsk - Układ urbanistyczny Głównego Miasta wraz z zabytkami po prawej stronie rzeki Raduni. - Kościół parafialny pw. NMP - jest największym kościołem gotyckim w Polsce z II poł. XIV w . i jednym z 10 największych w Europie. Wyróżnia się oryginalnym układem filarów trzynawowego transeptu ...

Rejony turystyczne na pobrzeżach polskiego Bałtyku

Wybrzeże Morza Bałtyckiego to rejon najczęściej odwiedzany przez turystów krajowych. Ruch turystyczny ma jednak wybitnie sezonowy charakter. Niewątpliwą zaletą polskiego wybrzeża są szerokie piaszczyste plaże uważane za jedne z najładniejszych w Europie oraz wały wydmowe i ciągnące się na ich zapleczu lasy. Szczególnie atrakcyjne są piaszczyste mierzeje odcinające od morza spokojne zatoki, zalewy bądź jeziora przybrzeżne. Niestety niska temperatura wód Bałtyku raczej ...

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Województwo Zachodnio-Pomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Graniczy z Niemcami oraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Powierzchnia wynosi 22902 km2 (7,3% powierzchni kraju) a liczba mieszkańców - 1730 tys. (4,5% ludności Polski). Dzieli się ono na 17 powiatów, 3 miasta są na prawach powiatu oraz 114 gmin. Na terenie województwa znajduje się 61 miast. Stolicą - ośrodek administracyjny województwa jest Szczecin. Główne miasta ...

Zabytki architektury

Sielpa Wielka; Zakład przemysłowy i osiedle przyzakładowe,51. •Historyczny Ratusz, •bramy: Pyrzycka, Wałowa i Młyńska, •mury obronne •Najstarszym obszarem zieleni wysokiej jest piękny Park Chrobrego,- Kolegiata, -Baszta Lodowa,53.

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

trasy komunikacyjne umieścić w terenie niżej położonym, otoczonym pagórkami, nie umiejscawiać tras komunikacyjnych na rozległym terenie płaskim, natomiast osiedla mieszkaniowe na terenie wyżej położonym.

Województwo zachodniopomorskie

Powierzchnia 22 901 km2 , 1,7 mln. mieszkańców. Obszar ten zalicza się do Pobrzeży: Szczecińskiego i Koszalińskiego oraz Pojezierzy: Zachodniopomorskiego i Południowopomorskiego. Rzeźba terenu jest efektem działalności lądolodu skandynawskiego w okresie plejsto-ceńskim. Pas moren czołowych ciągnie...