Osiedle Piastów Śląskich (Głogów)

Osiedle Piastów Śląskich (Głogów)

Czytaj Dalej

Zamek Piastów Śląskich

Stojący tu od XIII wieku dwór w następnym stuleciu stal się rezydenqą Piastów śląskich. Najpiękniejszy wygląd uzyskał w polowie XVI wieku, za panowa­nia księcia legnicko-brzeskiego Jerzego II, który kontynuując dzieło swego ojca Fryderyka II, dokonał ko­lejnej przebudowy Autorami pro­jektu i...

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Rada dzielnicy (rada osiedla) - jednostka pomocnicza rady gminy.

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

W jednostkach podziału pomocniczego miast przyjęto zatem zasadę demokracji pośredniej Dopuszczalny jest tylko jeden wyjątek w osiedlu o charakterze wiejskim, gdzie organem uchwałodawczym może być ogólne zebranie mieszkańców, które wybiera zarząd osiedla.

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Polityka Mieszka II

a) Zagraniczna

Mieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksonii ( 1028,1030), ale 1031r. nie wytrzymał jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły...

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu państwowego

Po śmierci Mieszka II w 1034r. trudności wewnętrzne doprowadziły do załamania, aparatu państwowego, władzę objęli możni po Mieszku Rychezy i jego następcy Kazimierza. Przeciwko możnym i kościołowi wybucha bunt ludowy w Wielkopolsce a główną przyczyną był ciężar świadczeń na rzecz państwa...

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Charakterystyka rządów Kazimierza Odnowiciela (1034 - 1058)

W 1039r. książe czeski Brzetysław najechał na Wielkopolskę, wywiózł wielkie łupy i jeńców a także z katedry w Gnieźnie relikwie św. Wojciecha i jednocześni podporządkował sobie Śląsk. Sytuacja ta zaniepokoiła zarówno cesarza Henryka III i Jarosława Mądrego, którzy nie chcieli wzmacniać już...

POLITYKA WEWNĘTRZNA PIASTÓW

Można jeszcze zwrócić uwagę , że na podgrodziach osiedlali się kupcy i rzemieślnicy , którzy korzystali z ochrony prawnej księcia , ale mogli pracować na zapotrzebowanie załogi grodu.

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

Polska pierwszych Piastów - PAŃSTWO MIESZKA I

Historycznie pierwszym królem Polski był Mieszko I. Jednak w kronice Galla Anonima jest zapisane, że Mieszko miał poprzedników, którzy panowali w Gnieźnie, a byli to: Siemowit syn Piasta, Leszek i Siemomyśl. Polanie podporządkowywali sobie ziemie innych plemion w drodze podbojów, ale nie wiadomo, czy te...

Polska pierwszych Piastów - BOLESŁAW CHROBRY

Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prus, patronował również misji chrystianizacyjnej, którą podjął w 997 r. wygnany z Pragi biskup Wojciech. Kiedy Wojciech zginął, Bolesław Chrobry wykupił jego zwłoki i umieścił je w Gnieźnie. W 1000 r. w Gnieźnie odbył się zjazd pomiędzy...

Polska pierwszych Piastów - KRYZYS PAŃSTWA POLSKIEGO

Zdobycze terytorialne przynosiły Polsce wiele korzyści, ale także były ciężarem dla reszty społeczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa było coraz mniejsze wraz ze wzrostem terenów Polski i nieustannych wojen, toczonych ze zmiennym szczęściem. Gospodarka panująca powszechnie oznaczała brak handlu między...

Polska pierwszych Piastów - KAZIMIERZ ODNOWICIEL

Nowy król zdołał podporządkować sobie Małopolskę z Krakowem oraz opanował zrujnowaną Wielkopolskę. Kazimierz zdołał w 1047 r. podporządkować Mazowsze, w 1050 r. wyprawił się na Śląsk. Kazimierz nie zdołał odbudować metropolii kościelnej w Gnieźnie i nie odzyskał korony królewskiej...

Polska pierwszych Piastów - WŁADYSŁAW HERMAN

Nowy władca zmienił całkowicie orientację w polityce zagranicznej i przeszedł do obozu cesarskiego, rezygnując z korony królewskiej. Władysław Herman rozdzielił pomiędzy swoich synów Wielkopolskę i Kujawy - dla Zbigniewa, a Kraków, Sandomierz i Śląsk - dla Bolesława. Sobie Władysław zostawił...

Polska pierwszych Piastów - Informacje Ogólne

Większość mieszkańców stanowili wolni chłopi, obok nich istniała ludność niewolna, pochodząca zarówno z jeńców wojennych, których osiedlano w dobrach książęcych i duchownych, jak i ze zwykłych niewolników kupowanych na targach i zatrudnianych jako służba.

Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

Polska za Bolesława Chrobrego

Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prusów, patronował misji chrystianizacyjnej, którą podjął się w 997r. biskup Wojciech. W czasie zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r., w którym brał udział cesarz Otton III ogłoszono fundację arcybiskupstwa oraz trzech...

Polska za pierwszych Piastów

W 843r. Po zawarciu traktatu w Verdum nikomu nie znany skryba francuski spisał w Akwizgranie cenny i tajemniczy dokument "Geograf Bawarski". Zamieszczone w nim informacje stanowiły o istnieniach organizmów politycznych na ziemiach polskich zawierała opis terytorium plemiennych, głównie słowiańskich. W drugiej...

POMORZE W POLITYCE PIASTÓW

Mieszko I i Bolesław Chrobry rozpoczęli realizowanie polityki mor-skiej Polski przez włączenie w skład nowego państwa całego Pomorza, od ujścia Odry aż po ujście Wisły.

W 972 roku margrabia niemiecki Hodon próbował siłą usunąć Mieszka I z Pomorza. Poprowadził w tym celu zbrojną wyprawę, która...

ROLA I ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ I UMACNIANIA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI W OKRESIE PANOWANIA PIERWSZYCH PIASTÓW

Problem genezy chrześcijaństwa od dawna znajduje się w centrum uwagi historyków religii i kultury oraz wielu wyznawców tej, dotąd jeszcze najliczniejszej grupy wyznaniowej. Brak dostatecznej bazy źródłowej sprawia, że na ten temat powstają liczne teorie i hipotezy. Odnosi się to nie tylko do samej genezy...

Śląsk w polityce Piastów i Jagiellonów

Śląsk bez wątpienia jest rdzenną dzielnicą Polski. Jeszcze przed powstaniem państwowości był zamieszkiwany przez plemiona: Ślężan, Trzebowian, Opolan, Bobrzan i Gołęszyce. Choć na początku nie istniała żadna nadrzędna struktura wielko plemienna ludność tych plemion była zbliżona językowo i...

Głóg dwuszyjkowy

Wygląd: Krzew o wysokości 2-5 m, a niekiedy również drzewo wysokości 8-10, a nawet 12 metrów; może osiągać wiek do 500 lat i wtedy miewa pień o obwodzie 3-4 metrów. Gałązki często mają krót-kopędy przekształcone w ciernie o długości do 15 milimetrów. Liście w zarysie jajowate lub odwrotnie...