Osiedle Dąbrówka (Police)

Osiedle Dąbrówka (Police)

Osiedle Dąbrówka - osiedle Polic położone w południowej części miasta między osiedlami Mścięcino, Osiedlem Gryfitów i Osiedlem Księcia Bogusława X.

Czytaj Dalej

DOBRAWA, Dubrawka, Dąbrówka

zm. 977, Córka księcia czes. Bolesława I Okrutnego, żona -» Mieszka I, matka -> Bolesława Chrobrego, Adelajdy i Świętosławy, pierwsza chrzęść, księżna polska.

Przybyła do Polski w celu umocnienia przez małżeństwo z Mieszkiem (zawartego ok. 965) sojuszu z Czechami; wybór D. przez pogańskiego...

Drzewa - Znaczenie drzew i krzewów

Do elementów zieleni osiedlowej zalicza się zarówno lipę przy studni przed bramą, jak i potężny wiąz na wiejskim placu, czy cieniodajny kasztan. Rośliny drzewiaste są więc zielonymi płucami naszych osiedli i terenów pozamiejskich, przyczyniając się w odczuwalnym stopniu do oczyszczenia środowiska.

Scream

Woodsboro, a small town in the American province. A teenage girl, Casey Becker in her parent's absence gets a call. The stranger says that he is watching a lonely house and he forces the girl to take part in a quiz, which rests on knowledge about popular horrors. When Casey identifies mistakenly the murderer from...

Dąbrówka rozłogowa

Kiedy nadchodzi czas, by rozdzielić i pozbyć się nadmiernie rozrośniętych części tej rośliny, należy pamiętać, że w wilgotnej glebie, bogatej w substancje organiczne, dąbrówka rośnie bardzo szybko. Dlatego wyrzucamy ją w miejsce, gdzie nie będzie się mogła rozrastać. Ta wiecznie zielona roślina...

Dąbrówka kosmata

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, kosmato owłosiona, 10-30 cm wys., bez rozłogów, w przeciwieństwie do dąbrówki rozłogowej. Jajowato-podługowate liście grubo karbowane lub piłkowane, długoogonkowe liście odziomkowe do 12 cm długości, zasychają w okresie kwitnienia. Liście szczytowe trójłatkowe...

Państwo Mieszka I

Mieszko, pierwszy historyczny władca Polski, pozostawał zawsze w cieniu swego syna, Bolesława Chrobrego, zwanego takie Wielkim. Gdyby jednak oceniać skuteczność działań ojca i syna oraz trwałość ich dokonań, z pewnością przydomek „Wielki" należałby się bardziej temu pierwszemu jako...

Jan z Dąbrówki

 

Jan Dąbrówka jest autorem niezwykle ciekawego zabytku literatury, komentarza do Kroniki Wincentego Kadłubka.

W 1427 r. zdobył magisterium sztuk wyzwolonych i obejmując katedrę Nowki, prowadził wykłady z retoryki do 1433 r. W tym czasie rozpoczął komentowanie Kroniki. Po 1433 r...

BRAUN JÓZEF TOMASZ ks.

ur. 5 III 1869 w Poznaniu,zm. 30 VIII 1938 w Kamionnej (k. Międzychodu), Działacz rel.i narodowy.

Studiował w seminarium duch. w Gnieźnie i Poznaniu; święceniakapl. przyjął 1895, nast. był wik. w Rokitnie (Wlkp.),gdzie prowadził szkołę gosp. dla dziewcząt; 1898 został komendarzem,później prob, w...

Francja Wczesnośredniowieczna

Natomiast Frankowie saliccy, korzystając z trudności cesarstwa, osiedlili się nad Morzem Północnym (później macierzyste ziemie Franków nazywano Austrią lub, Austrazją).

Cudzoziemiec w spółce handlowej

• Obowiązek uzyskania zezwolenia nie powstanie także w odniesieniu do cudzoziemca nabywającego akcje lub udziały w spółce będącej właścicielem nieruchomości, jeśli cudzoziemiec ten zamieszkiwał w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, a także w przypadku, gdy cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego zamieszkiwał w Polsce co najmniej 2 lata od ...

ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA W POLSCE

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce nieprzerwanie, od co najmniej 5 lat na podstawie wiz i zezwolenia na zamieszkanie na czas określony może wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, czyli popularnie mówiąc - wydanie karty stałego pobytu.

„Zagospodarowanie w infrastrukture komunikacyjną we Wrocławiu

Pierwszym z wielkich osiedli które miałoby zyskać połączenie tramwajowe jest Kozanów. Kolejnym istotnym osiedlem jest Nowy Dwór. Zadaniem trudniejszym od dotychczas wymienionych jest budowa torowisk zapewniających połączenie mieszkańcom osiedli Psiego Pola.

Prawo w Luxemburgu.

System prawny w Luxemburgu- wersja w języku angielskim Table of Contents: 1. Sources of Law · Constitution · Codes and Statutes 2. Legal System 3. Judiciary 4. Judges 5. Judicial System · The Ordinary Courts 3 Justices of the Peace 2 District Courts Supreme Court of Justice Court of Cassation Court of Appeal · The Administrative Courts Administrative Tribunal Administrative Court · The Constitutional Court · Arbitration Tribunal and National Insurance ...

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

trasy komunikacyjne umieścić w terenie niżej położonym, otoczonym pagórkami, nie umiejscawiać tras komunikacyjnych na rozległym terenie płaskim, natomiast osiedla mieszkaniowe na terenie wyżej położonym.

Dąbrówka

Nazwana w źródłach polskich i czeskich bądź Dąbrówką, bądź Dubrawką, jedynie w kronice niemieckiej(Thietmara) ma imię Dobrawa jako potwierdzenie tego, że była dobra. Według legendarnego podania,zawarła małżeństwo z Mieszkiem, gdy porzucił siedem pogańskich żon. Kronikarze, Gali i...

Osadnictwo

Deglomeracja: przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi aglomeracji miejskich, polegające na lokalizacji nowych miejsc pracy i osiedli mieszkaniowych na obrzeży aglomeracji oraz ograniczeniu lub likwidowaniu miejsc pracy w ośrodku centralnym.

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

Po latach osiedlił się u siebie na wsi, ożenił i dla potom–nych w Pamiętnikach przedstawił dzieje swego bujnego żywota.

Piękne i szlachetne postaci KOBIECE w literaturze.

Ta młoda i urodziwa dziewczyna z płowym warkoczem odrzuciła możliwość robienia kariery naukowej w stolicy oraz realizowania się jako żona, aby osiedlić się w małej wsi i krzewić oświatę wśród chłopów.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Dowodem na to może być przytoczona przez pisarkę legenda o Janie i Cecylii - pierwszych, którzy osiedlili się nad Niemnem.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Utracił całkowicie wieź z własnym krajem, zapomniał o dawnych idea­łach, namawiał nawet brata Benedykta, aby opuścił ojczyznę, sprzedał ziemię ojców i osiedlił się w Rosji.