Osadnictwo

Czytaj Dalej

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój osadnictwa wiejskiego na prawie czynszowym

Osadzano na nim pierwotnie Niemców, ale później także ludność rodzimą, także osadnictwo niemieckie przekształciło się w osadnictwo na prawie niemieckim.

Kraków - Historia: Początki osadnictwa

Na niższych wzniesieniach, między dopływami tej rzeki - Rudawą i Prądnikiem, istniały także dogodne warunki do stałego osadnictwa. Rangę istniejącego tu osadnictwa podnosi fakt utworzenia w 1000 biskupstwa krakowskiego.

Republika Południowej Afryki - OSADNICTWO

Tak właśnie rozpoczęło się osadnictwo europejskie na terenie dzisiejszej RPA. Kolejnym etapem bardzo dynamicznego rozwoju osadnictwa europejskiego było odkrycie i eksploatacja najpierw diamentów w Kimberley w latach 60.

Osadnictwo na prawie polskim

Osadnictwo na prawie polskim (wolnych gości) - zwolnienie od świadczeń(kilka-kilkanaście lat) - daniny na rzecz księcia - uprawa gruntów za czynsz - możliwość odejścia wywiązanie się z powinności i zapłata za rozwiązanie umowy Osadnictwo na prawie niemieckim - na ziemi immunizowanej - każdy mały lub duży łan - wolnizna ( 2-24 lat) - uprawa gruntów za czynsz - zasadźca - sołtys (karczma młyn 1/3 podatków) - można ...

Osadnictwo w Ameryce

Osadnictwo na terenach Nowego Świata, czyli w obu Amerykach rozpoczęło się około 20 tysięcy lat p. Typy osadnictwa w Ameryce w dużej mierze zależały od warunków klimatycznych i geo­graficznych.

Klimat a osadnictwo

Osadnictwu nie sprzyjały też nieuregulowane stosunki wodne, znaczna wysokość bezwzględna, objawiająca się dużym spadkiem temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego, oraz niekorzystne otoczenie biocenotyczne, a także duża szerokość geograficzna związana z występowaniem dni i nocy polarnych oraz wysoce niekorzystnych warunków termicznych.

Osadnictwo

Osadnictwo: osiedlanie się ludności na określonym terenie.

Wpływ klimatu na osadnictwo i gospodarkę człowieka w wybranej strefie klimatycznej

OSADNICTWO I GOSPODARKA W STREFIE KLIMATÓW PODZWROTNIKOWYCH Z wyróżnieniem klimatu śródziemnomorskiego Przez długi czas klimat stanowił podstawowy czynnik decydujący o miejscu osiedlania się ludzi.

Rozbicie dzielnicowe - Dalsze postępy osadnictwa wiejskiego

Największe nasilenie rozwoju polskiego osadnictwa przypadło na czasy panowania Kazimierza Wielkiego.

Słowianie - Początki osadnictwa w Europie Środkowo - Wschodniej

Osadnictwo rozwijało się na ogół na glebach lekkich i w dolinach rzek.

Wczesne osadnictwo

Wczesne osadnictwo, czy też kolonizacja, stało się możliwe w dużej mierze właśnie dzięki zlodo­waceniom, które ustąpiły dopiero około 10 tysięcy lat temu.

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTER OSADNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO

  Osadnictwo słowiańskie trzymało się początkowo rzek i strumieni, które odgrywały, zwłaszcza na terenach mniej dostępnych, rolę szlaków komunikacyjnych.

Warunki naturalne Europy i Azji, ich wpływ na osadnictwo

Już od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na zachód od Morza Egejskiego, które nazywano Europą, lądowi leżącemu na wschodzie i nazywanemu Azją. O ile jednak pozostałe kontynenty są wyraźnie wyodrębnione, to Europa i Azja tworzą jeden wielki...

Zróżnicowanie form osadniczych - Zmiany w osadnictwie

Gęstość zaludnienia wyrażana jest średnią liczbą ludzi mieszkających na kilometrze kwadratowym danego obszaru, na przykład w określonym kraju. Daje ona jednak nikłe pojęcie o tym, gdzie rzeczywiście znajdują się skupiska ludzkie. Określenie gęstości zaludnienia opiera się bowiem na założeniu...

Osadnictwo w Afryce

Południowa część Afryki, poniżej równika, jest prawdopodobnie ojczyzną gatunku homo sapiens. Właśnie tutaj odkryto najstarsze, pochodzące sprzed stu tysięcy lat, ślady bytności człowieka | rozumnego. Tereny te przez długie tysiąclecia były odizolowane od głównych ośrodków cywilizacji i...

Osadnictwo w Australii

Pierwsi osadnicy dotarli do Australii i Oceanii z południowo-wschodniej Azji głównie dzięki niskiemu poziomowi morza w ostatniej epoce lodowcowej. Miało to miejsce około 60 tysięcy lat temu. Aby dotrzeć do Australii, osadnicy musieli jednak choć raz przepłynąć morze. Ostatnie ba­dania dowiodły, że...

Osadnictwo i gospodarka w koloniach hiszpańskich w Ameryce (XVI w.)

 

W przeciwieństwie do kolonii portugal­skich, będących raczej łańcuchem faktorii handlowych i baz morskich, posiadłości hisz­pańskie stanowiły teren nie tylko eksploatacji, ale i osiedlania się ludności, przybyłej z metro­polii, a później i innych krajów. Nie były to jeszcze masowe migracje, ale...