Osada Orle

Czytaj Dalej

ORZEŁ - okręt podwodny

Okręt podwodny wybudowany w latach 1936-38 w holenderskiej stoczni Koninklijke Maatschappij „De Schelde", przybył do Gdyni 10 lutego 1939 r. W dniu wybuchu wojny dowódca kmdr por. Henryk Kłoczkowski otrzymał rozkaz skie­rowania okrętu do sektora w połu­dniowej części Zatoki Gdańskiej z zadaniem wykonania...

OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE

Rodzaje osadów atmosferycznych: rosa, szron, sadź i gołoledź.

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Na dnie oceanów pośrodku ogromnych płyt litosfery znajdują się olbrzymie, pokryte mułem obszary, które wydawać by się mogło są najmniej wartościowymi terenami na ziemi. Podłoże bazaltowe przypomina tu ciemną czekoladę o konsystencji masła orzechowego, nie istnieje tu niemalże fauna i flora.

Mimo...

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przed czołem lądolodu

b) stożki sandrowe - wielkie, bardzo płaskie stożki piaszczysto-żwirowe, osadzone przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. e) zagłębia wytopiskowe - (wytopiska), powstały w wyniku wytopienia się zagrzebanych w osadach lodowcowych brył lodowych.

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przez działalność lodowców górskich

Terasy rzeczne mają swoje rodzaje: skaliste, akumulacyjne i skalisto-osadowe.

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy utworzone w warunkach klimatu peryglacjalnego

W następstwie akumulacji pyłu tworzy się less, a osadzanie się grubszego materiału powoduje tworzenie się osadów piaszczystych i powstawanie wydm.

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe na terenie objętym lądolodem

Zbudowane są ze żwirów, piasków i mułków, które były akumulowane przez wody płynące lub osadzane w jeziorach lodowcowych w obrębie szczelin i rozpadlin lodowych.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Traktat Trzech Czarnych Orłów

"Symboliczny wymiar miał traktat przygotowany w 1732 r...nazwany później "traktatem trzech czarnych orłów". Przewidywał on współdziałanie Rosji, Austrii i Prus w narzuceniu Rzeczpospolitej własnego elekta." Zastrzeżono, że nie dopuści się do wyboru Leszczyńskiego, ani Augusta II. Nad przebiegiem elekcji...

Czym są osady lodowcowe?

Grubość tych osadów waha się od kilku centymetrów do kilku­set metrów i często stanowią one podstawę do roz­woju żyznych gleb. Wyróżnia się dwa rodzaje osadów lodowcowych: wysortowane i niewysortowane.

Co to są niewysortowane osady lodowcowe?

Niewysortowane osady lodowcowe nazywane są gliną zwałową (morenową lub lodowcową). Większość osadów gliny zwałowej nie tworzy wyrazistych form terenu.

Co to są osady morskie?

Osady morskie - skały osadowe formujące się na dnie mórz - zawierają dużą ilość różnorodnych ska­mieniałości.

Co to są osady lądowe?

Na przykład morskie osady ery prekambryjskiej (sprzed około 590 min lat) zawie­rają niewielką ilość skamieniałości, ponieważ więk­szość organizmów wówczas żyjących nie posiada­ła szkieletu, a jedynie miękkie tkanki.

Wczesne osady rolnicze

„krainie urodzaju" rozciągającej się od Zatoki Perskiej aż po Palestynę i Egipt pow­stały nowe osady ludzkie. Zanim poznamy osadnictwo w innych rejonach świata - Afryce, Azji, Amerykach i Australii, warto przyjrzeć się bliżej Jak wyglądały początki pierw­szych czterech cywilizacji.

Orzeł (gwiazdozbiór)

 

Według mitu greckiego orzeł na rozkaz Zeusa przyniół na Olimp Antinousa, aby zrobić z niego podczaszego bogów. Według innego podania Herkules (właściwie Herakles) miał zabić tego orła za to, że dręczył Prometeusza, a wówczas Zeus przeniósł orła na niebo. Gwiazda główna Orła, Altair lub Atair...

GDYBY ORŁEM BYĆ

Początek bardzo niegdyś popularnej Dumki (fragmentu utworu Odstępca albo renegat. Fantazja) Maurycego Gosławskiego.

Gdyby orłem być!

Lot sokoła mieć!

Lotem orlim lub sokolim

Unosić się nad Podolem,

Tamtym życiem żyć. 1-5.

HEJ! BRACIA ORŁY, DO LOTU!

Początek popularnego wiersza (1840) Hymn orłów Edmunda Wasilewskiego.

Hej! bracia orły, do lotu!

Na świata brudnego końce!

Przed nami góry - olbrzymy,

Przed nami czernią chmur dymy,

Hej! bracia orły, do lotu!

Do lotu! przed nami słońce! 1-6.

HEJ, BRACIA, WRAZ! NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY

Początek popularnej Pieśni strzelców (1863) Władysława Ludwika Anczyca.

Hej, bracia, wraz! nad nami orzeł biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg,

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,

Niech lotem kul kieruje Zbawca-Bóg [...]

Hej trąb, hej trąb,

Strzelecka trąbko, w dal!

A...

SREBRNE ORŁY, powieść hist. T. Parnickiego

Osadzona tematycznie na przełomie X i XI w.

ORZEŁ

Jeden z największych ptaków drapieżnych. W różnych czasach i krajach używany jako emblemat symbolizujący siłę i szybkość. Rzymianie używali złotego orła w naturalnej, nie stylizowanej postaci jako znaku wojskowego legionów; wzorowali się na nich Francuzi w czasach cesarstwa; zob. Napoleon I. W XI w. w...

Orzeł

Motyw dekor., zwykle z rozpostartymiskrzydłami, występujący w sztuce wszystkich czasów;do jego rozpowszechnienia przyczyniała się nadawanamu często treść symbol, (np. orzeł rzym. cesarskizrywający się do lotu - symbol władzy i siły), a odśredniowiecza wprowadzenie go jako jednego z...