Orientacja allopsychiczna

Czytaj Dalej

Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje

 

Związek Radziecki byt nie tylko określoną strukturą polityczną, ekonomiczną, społeczną, ale był imperium, które-kontynuowało politykę imperialną Rosji. Rozpad ZSSR był zasadniczym cofnięciem granic imperium Rosji, do linii z XVIIIw. w momencie, kiedy carska Rosja rozpoczęła-swoją ekspansję na...

Podstawowe zasady orientacji marketingowej

 

Rynek w centrum zainteresowania , co jest związane ze ścisłym określeniem rynku docelowego dla wyrobów przedsiębiorstwa.

Koncentracja na kliencie ,czyli zabieganie o to , żeby klient był zadowolony z usług; dążenie do ciągłego podnoszenia satysfakcji konsumenta , pozostawanie otwartym...

Orientacje marketingowe

Teoria nauki o marketingu wyodrębniła cztery główne fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: Orientacja produkcyjna Orientacja produktowa Orientacja sprzedażowa Orientacja marketingowa   Powyżej wymienione i scharakteryzowane orientacje miały bądź też wywierają wpływ na zachowania potencjalnych klientów, kreują i wpływają na ich zachowania, dotyczące wyboru i zakupu produktów ...

STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI - Może znaleźć wyraz w długofalowym kreowaniu i kształtowaniu struktur sieci log. W drugim wypadku orientacja strategiczna może ujawnić się w podejmowaniu decyzji które określają i zabezpieczają istotna rolę log.

Orientacja na klienta

 

Badania wykazały, że bardzo wiele przedsiębiorstw straciło zdolność kontaktu, dlatego że przywiązywało zbyt dużą wagę do kosztów oraz wyników finansowych zaniedbując swoich klientów. Trzeba zawsze pamiętać, że przedsiębiorstwo może przetrwać osiągając zyski tylko, gdy zaspokaja życzenia...

Orientacja na rynek

 

Szybko zmieniające się warunki otoczenia muszą znajdować swoje odbicie w rachunku kosztów i wyniku. Controlling powinien zwracać uwagę na zapewnienie wymagań poszczególnych produktów - od konstrukcji przez produkcję, na sprzedaży kończąc.

Przedsiębiorstwo może odnosić sukcesy, jeśli jego...

Astronomiczne podstawy orientacji na Ziemi

Ruch Ziemi wokół własnej osi jest podstawą orientacji na Ziemi.

Nowe orientacje antyimportowej polityki gospodarczej

Ekonomia rozwoju – nierównomierność rozwoju jest następstwem doktryny wolnego handlu, która faworyzowała kraje ekon zaawansowane

Ekonomia dobrobytu – sprawiedliwy podział dochodów, stawia na pozaekonom korzyści – pełne zatrudnienie, edukacja, awans cywilizacyjny, zapewnienie politycznej samodzielności...

Logistyczne aspekty orientacji przedsiębiorstwa na odbiorcę

Orientacja na odbiorcę w praktyce oznacza: a)maksymalizację zysku w długim okresie (cel działania) b)przyjęcie zasady „klient nasz pan” c)godzenie ze sobą celów: przedsiębiorstwa oraz konsumenta lub użytkownika.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Orientacja teoretyczna

Pojawienie się choroby terminalnej w rodzinie zaliczam do wydarzeń egzystencjalnych, tj.takich, które wywołują konieczność zmiany w egzystencji rodziny ( nie wszystkie wydarzeniamają taką rangę). Zarówno osoba chora, jak i rodzina przychodzą z pytaniem o sens tegowydarzenia, o sens cierpienia, o...

Struktura psychiki (osobowości) według Junga (podświadomość indywidualna, zbiorowa, orientacje, postawy)

Według Junga osobowość składa się z różnych systemów, do których należą pewne rodzaje podświadomości, które mogą być źródłem różnej energii psychicznej. Wg Junga ważne są dwa rodzaje podświadomości, które tłumaczą z jednej strony indywidualność człowieka, a z drugiej strony wspólnotę...

Stare i nowe orientacje programowo - badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania

c) W zakresie nowych tendencji rozwoju naukowego pedagogiki spec­jalnej: pedagogika specjalna jako nauka przyjmuje, że jej nowe i najnowsze teorie, idee, tendencje i orientacje mieszczą się w opcjach humanistycz­nych, w których niezbędne są wszelkie alternatywne poszukiwaniamożliwości, szans rozwoju autonomii osób niepełnosprawnych, z na­dzieją na ich sukces oraz twórczą samorealizację; współczesna pedagogika specjalna ...

ORIENTACJA PATOGENETYCZNA I SALUTOGENETYCZNA

Modele patogenetyczny i saltugogenetyczny uzupełniają się wzajemnie. Gdy chcemy wyjaśnić przyczyny załamania zdrowia lub powstawania i roz­woju choroby, poszukujemy patogenów, zwracamy uwagę na podatność na chorobę, tj. na czynniki usposabiające do zaburzeń, liczbę, rodzaj i nasilenie stresorów, które...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Orientacja ta obejmuje kilka kierunków, wszystkie jednak nawiązują do fenomenologii, filozofii egzystencjalnej i personalizmu. Zdrowie jest przez reprezentantów tej orientacji różnie rozumiane i kon­kretyzowane.

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Logoteoria i logoterapia V.E. Frankla

Frankl zajmuje w naukach humanistycznych, medycynie i w psychologii wyróżnione miejsce. Wynika to zarówno z jego biografii, wykształcenia, jak i koncepcji. Określa się go jako lekarza psychiatrę, terapeutę, filozofa i psy­chologa. Podejście Frankla najściślej wiąże się z filozofią egzystencjalną, a...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Psychologia humanistyczna Abrahama H. Masłowa

Abraham Masłow uznawany jest za twórcę psychologii humanistycznej. Nie stworzył on wprawdzie, jak Rogers i inni, własnego systemu terapii, jednakże zajmował się w sposób bardzo intensywny prob­lemami zdrowia psychicznego i wywarł wielki wpływ na cały nurt psycho­logii humanistycznej. Najbardziej znana...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Terapia skoncentrowana na kliencie Carla Rogersa i jego koncepcja zdrowia oraz zaburzeń

Carl Rogers ma dla psychologii klinicznej i psychoterapii oraz poradnictwa szczególne znaczenie. Wynika ona z biografii autora, jego wykształcenia, praktycznej (terapeutycznej) i naukowej oraz dydaktycznej działalności. Jego teoria osobowości wyrasta z wieloletnich doświadczeń zdobytych w pracy...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Terapia Gestalt Fredericka Perlsa

Terapię Gestalt zwykło się także zaliczać do nurtu psychologii humanis­tycznej i orientacji fenomenologicznej, choć jest ona znacznie bardziej złożona i niejednolita, co pokazują współczesne badania z zakresu historii myśli psychologicznej.

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

W tym podejściu zakłada się, że człowiek jest istotą społeczną i to, co jednostkowe jest pochodne względem tego, co społeczne. Człowiek żyje i rozwija się w środowisku społecznym, ono też współdecyduje o zagroże­niach i patologii. W ujęciu tym człowiek jest ujmowany jako element systemu...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Podejście komunikacyjne do analizy zdrowia i zaburzeń, diagnozy i terapii

Do twórców podejścia komunikacyjnego zalicza się badaczy działających w Mental Research Institute (MRI) w Pało Alto w Kalifornii; należą do nich - Don Jackson, Yirginia Satir, Jay Haley, John Weakland, Pauł Watzlawik i lider grupy, antropolog Gregory Batesom.

Aby jednak w pełni ocenić wkład tej szkoły...