Orientacja allopsychiczna

Orientacja allopsychiczna – świadomość miejsca, czasu, przestrzeni i sytuacji własnej. Np.: dana osoba wie, jaki jest dzień tygodnia, pora roku; rozpoznaje miejsce, w którym się znajduje, czy w jaki sposób znalazła się w obecnej sytuacji.

Czytaj Dalej

Czas w świadomości społecznej i kulturze

Ten typ orientacji dominuje na przykład w reformatorskich czy rewolucyjnych ruchach społecznych. Taka ogólna orientacja progresywna lub konserwatywna znajduje refleks w przyjmowanym stosunku wobec czasu.

Orientacja na pracę i na podwładnych. Siatka kierownicza wedug Blake'a i Mouton

Likerta orientacje na ludzi i na zadania do zbudowania własnej szeroko spopularyzowanej klasyfikacji stylów kierowania tzw.

Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym nas świecie.

Dla pedagogiki hermeneutycznej ważne są założenia czterech podstawowych orientacji metodologicznych: 1) orientacja historyczno – kulturowa, 2) orientacja egzystencjalna, 3)orientacja personalistyczna, 4) orientacja fenomenologiczna.

Orientacja nekrofilna i biofilna w koncepcji radykalnego humanizmu.

:) ORIENTACJA BIOFILNA :) · jej esencją jest miłość życia ! Zachowanie człowieka staje się patologiczne , gdy nad orientacją biofilną będzie dominować orientacja NEKROFILNA i od styczności z zewnętrznym światem.

Orientacje marketingowe

Teoria nauki o marketingu wyodrębniła cztery główne fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: Orientacja produkcyjna Orientacja produktowa Orientacja sprzedażowa Orientacja marketingowa   Powyżej wymienione i scharakteryzowane orientacje miały bądź też wywierają wpływ na zachowania potencjalnych klientów, kreują i wpływają na ich zachowania, dotyczące wyboru i zakupu produktów ...

STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI - Może znaleźć wyraz w długofalowym kreowaniu i kształtowaniu struktur sieci log. W drugim wypadku orientacja strategiczna może ujawnić się w podejmowaniu decyzji które określają i zabezpieczają istotna rolę log.

Orientacja na rynek

 

Szybko zmieniające się warunki otoczenia muszą znajdować swoje odbicie w rachunku kosztów i wyniku. Controlling powinien zwracać uwagę na zapewnienie wymagań poszczególnych produktów - od konstrukcji przez produkcję, na sprzedaży kończąc.

Przedsiębiorstwo może odnosić sukcesy, jeśli jego...

Astronomiczne podstawy orientacji na Ziemi

Ruch Ziemi wokół własnej osi jest podstawą orientacji na Ziemi.

Logistyczne aspekty orientacji przedsiębiorstwa na odbiorcę

Orientacja na odbiorcę w praktyce oznacza: a)maksymalizację zysku w długim okresie (cel działania) b)przyjęcie zasady „klient nasz pan” c)godzenie ze sobą celów: przedsiębiorstwa oraz konsumenta lub użytkownika.

Antropologia Kultury: Twarz - Czoło

Sam charakter unerwienia mięśni czoła może wskazywać na to, że mimika czoła wiąże się ze stanem orientacji w otaczającym  świecie, innymi słowy — z pozio-mem świadomości.

Stare i nowe orientacje programowo - badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania

c) W zakresie nowych tendencji rozwoju naukowego pedagogiki spec­jalnej: pedagogika specjalna jako nauka przyjmuje, że jej nowe i najnowsze teorie, idee, tendencje i orientacje mieszczą się w opcjach humanistycz­nych, w których niezbędne są wszelkie alternatywne poszukiwaniamożliwości, szans rozwoju autonomii osób niepełnosprawnych, z na­dzieją na ich sukces oraz twórczą samorealizację; współczesna pedagogika specjalna ...

Pedagogika dzieci głuchoniewidomych - Formy organizacyjne edukacji dzieci głuchoniewidomych

Wszystkie wymienione zajęcia prowadzą specjalni nauczyciele i wycho­wawcy, a także tacy specjaliści, jak psycholog, instruktor orientacji prze­strzennej lub logopeda.

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Orientacja ta obejmuje kilka kierunków, wszystkie jednak nawiązują do fenomenologii, filozofii egzystencjalnej i personalizmu. Zdrowie jest przez reprezentantów tej orientacji różnie rozumiane i kon­kretyzowane.

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Terapia Gestalt Fredericka Perlsa

Terapię Gestalt zwykło się także zaliczać do nurtu psychologii humanis­tycznej i orientacji fenomenologicznej, choć jest ona znacznie bardziej złożona i niejednolita, co pokazują współczesne badania z zakresu historii myśli psychologicznej.

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Koncepcje strukturalne - strukturalna terapia rodziny

Orientacja systemowo-interakcyjna bardzo intensywnie rozwijała się w ostatnich latach.

Strategie wprowadzania zmian w organizacji w zależności od orientacji na ludzi lub na sytuację: żywioł, idealizacja, manipulacja, rewolucja i ewolucja

Stosownie do tego założenia oraz do wprowadzonego wcześniej podziału źródeł oporu wobec zmian (ludzie lub sytuacje) można wyróżnić dwie orientacje w kierowaniu (wprowadzaniu) zmian: 1) orientacja na ludzi, polegająca na oddziaływaniu na postawy członków organizacji np.

Główne orientacje metodologiczne w rozwoju myśli socjologicznej

Orientacja humanistyczna – wśród kierunków zaliczanych do tej orientacji szczególne miejsce funkcjonalizm – rozpatruje społeczeństwo jako system powiązanych ze sobą i wzajemnie uzupełniających się części składowych.

Orientacje polityczne

Orientacja antyrosyjska-proaustriacka - w autonomicznęj Galicji - liczo-no na zwycięstwo państw centralnych w wojnie i przyłączenie ziem polskich zaboru rosyjskiego do ziem polskich państw centralnych . Jed-nym z reprezentantów tej orientacji był Józef Piłsudski - od rozłamu w 1906 r.

Scharakteryzuj którąś z orientacji teoretyczno metodologicznych w Socjologii K.F.

Orientacja pozytywistyczna – zmierza do uzasadnienia możliwości budowania socjologii na wzór nauk przyrodniczych.

Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji produkcyjnej?

ORIENTACJA PRODUKCYJNA – koncentracja na organizacyjno-technicznych problemach produkcji, podwyższeniu jakości, obniżce kosztów; wzrost podaży.