Organy administracji publicznej

Czytaj Dalej

Terenowe organy administracji publicznej

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej: Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej Terenowy organ administracji ogólnej: wojewoda 16 Terenowe organy administracji socjalnej: WKZ, Kurator IS, IH, IB, IOR, IW… ARRR, AOŚ, AON PSP, KWP, KWSG Terenowe organy administracji państwowej: Terenowe ...

Pojęci i cechy administracji

Zasady powiązań podmiotów administracji publicznej Do zasadniczych zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego należą zagadnienia dotyczące organów administracji publicznej, urzędów, klasyfikacji organów administracyjnych, władztwa organizacyjnego, kompetencji i właściwości oraz zasad powiązań organów administracji publicznej.

Terenowe organy administracji rządowej

Terenowe organy administracji rządowej dzielą się na: 1) organy administracji ogólnej, 2) organy administracji specjalnej. Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządko-wane bezpośrednio ministrom.

Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Definicje

Oparte na kategorii interesu publicznego (pole dopuszczalnej działalności administracji publicznej państwa wyrażone jego wolą polityczną; zrealizowanie założonego przez władzę celu zgodnie z obowiązującym prawem; wskaźnik charakteru państwa – komu służy;): a) Podmiotowa – administracja publiczna jest wykonywana przez rozczłonkowaną strukturę organizacyjną sektora publicznego, na który składają się ...

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Związanie prawem działań administracji publicznej

- Działania administracji publicznej związane są w państwie prawa prawem powszechnie obowiązującym oraz prawem o charakterze wewnętrznym obowiązującym jako jednostki organizacyjne podległe organowi administracji publicznej upoważnionemu do stanowienia prawa wewnętrznego.

EFEKTYWNOŚ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

Nieodzowne więc staje się zastosowanie do systemu zarządzania w administracji publicznej koncepcji New Public Managment - Nowego Publicznego Zarządzania Skala i zakres tych zmian musi być znacząca, aby wyraźnie podnieść efektywność i sprawność działania sektora publicznego, szczególnie administracji publicznej i rozwinąć w Polsce formy nowoczesnego zarządzania publicznego, zastępującego ...

Administracja publiczna, biurokracja a partie polityczne w RP

Administracja publiczna – przyjęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspakajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie (Zwrot „przejęte przez państwo” oznacza, iż nie chodzi o obszar potrzeb postulowanych, które mogą być zgłaszane społecznie jako wymagające ingerencji organów ...

Normy etyczne pracownika w administracji publicznej

- Przykłady norm etycznych pracownika administracji publicznej:    * prace na stanowisku publicznym traktuj jako służbę ludziom nie zaś jako panowanie nad ludźmi.

Organy administracji - Centralne

Ministrem właściwym do spraw administracji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który skupia wojewodów, nadzoruje Policję i Straż Graniczną, ABW. Administracja więzienna podlega Ministrowi Sprawiedliwości, a Urzędy Skarbowe – Minister Finansów.

Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej

Spory o właściwość rozstrzygają między: 1) organami jednostek samorządu terytorialnego /bez punktów 2-4/-wspólny dla nich organ wyższego stopnia lub sąd administracyjny, 2) kierownikami służb, straży, inspekcji tego samego powiatu-starosta, 3) organami administracji zespolonej w województwie /bez punktu 2/-wojewoda, 4) organami jednostek samorządu terytorialnego różnych województw /sprawy z zakresu ...

System kontroli administracji publicznej

sprawowana przez: -organy państwowe niezawisłe od administracji publicznej -instytucje kontrolne usytuowane w systemie administracji.

Naczelne organy administracji rządowej a centralne urzędy

; Komitet Badań Naukowych Prezydent RP Centralne organy administracji : Inspekcje specjalne : inspekcja pracy inspekcja sanitarna inspekcja ochrony środowiska inspekcja handlowa Komendant Główny Policji Komendant Główny Straży Pożarnej Centralne urzędy : główny urząd miar Główny urząd statystyczny Komisja papierów wartościowych Urząd patentowy ...

Pojęcie organów administracji publicznej i ich podział

Organy administracji publicznej Zasadniczą jednostką składową administracji w sensie podmiotowym jest organ administracji – człowiek (lub grupa ludzi w organie kolegialnym) znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego, w sposób i ze skutkami właściwymi temu prawu.

Pojęcie, przedmiot, funkcje, podsystemy administracji publicznej

Cechy administracji publicznej: działa w imieniu i na rachunek państwa ma charakter polityczny działa w granicach i na podstawie prawa nie działa dla osiągnięcia zysku posiada charakter monopolistyczny, bezosobowy i władczy jest zorganizowana na zasadzie kierownictwa i podporządkowania działa w sposób ciągły i stabilny działa nie tylko na wniosek zainteresowanych w uzyskaniu rozstrzygnięć ale także z własnej ...

Administracja publiczna a prawo

Cechy stosunku prawno-administracyjnego: przedmiot mieści się w sferze prawa administracyjnego przynajmniej jednym uczestnikiem stosunku jest organ administracji publicznej lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej cechuje się nierównorzędnością jego uczestników (najczęściej następuje rozstrzygnięcie władcze) Źródła prawa ...

Administracja publiczna a finanse publiczne

System funduszy tworzą: budżety państw budżety regionalne budżety lokalne fundusze pozabudżetowe fundusze ubezpieczeń społecznych Źródla funduszy: dochody z majątku państwowego podatki i opłaty o charakterze podatku pożyczki Istnieją różne formy podziału źródeł podatkowych między podsystemy administracji publicznej (głównie między rząd a samorząd): system konkurencji ...

Komisja Papierów Wartościowych.

współdziałania z organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu papierami wartościowymi w zakresie kształtowania polityki gospodarczej państwa zapewniającej rozwój rynku papierów wartościowych; 4.

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORGANIZACJA ? administracyjnych ?

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry).

Administracja publiczna-organy administracji wraz z obsługującymi je urzędami, których działalność obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia.

Administracja publiczna

stanowi ogół podmiotów administracji a więc organy administracyjne, ? WŁADZTWO ADMINISTRACYJNE: oznacza prawo użycia przymusu przez organy administracyjne dla zrealizowania ich jednostronnych zarządzeń.