Organy administracji publicznej

Czytaj Dalej

Organy administracji publicznej-pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) przez pojecie organu administracji publicznej rozumie: Premiera, ministrów, szefów centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów, a także działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonych i niezespolonych), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty powołane z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw w ...

Organ administracji publicznej (pojęcie)

Inne podmioty administracji publicznej mają również swoje organy, z tym że ich organy działają w imieniu i na rachunek tych podmiotów. Wszystkie organy administracji publicznej podległe są ustawom.

Terenowe organy administracji publicznej

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej: Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej Terenowy organ administracji ogólnej: wojewoda 16 Terenowe organy administracji socjalnej: WKZ, Kurator IS, IH, IB, IOR, IW… ARRR, AOŚ, AON PSP, KWP, KWSG Terenowe organy administracji państwowej: Terenowe ...

Organy administracji publicznej

następujące organy administracji publicznej: Organy kolegialne i jednostkowe (podział ze względu na skład organu) Organ kolegialny składa się z pewnej liczy osób, a decyzje zapadają w nim zespołowo, w drodze uchwały podjętej większością głosów (np.

Pojęcie organu administracji publicznej

Wszystkie te definicje są w mniejszym lub większym stopniu porównywalne do siebie, na ich podstawie można zbudować następującą definicję: Organ administracji publicznej to człowiek (lub grupa ludzi w przypadku organu kolegialnego): - znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, - powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego, w sposób i ze skutkami właściwymi temu prawu, - działający w ...

Normatywne i doktrynalne pojecie organ administracji publicznej

- ministrowie; - centralne i naczelne organy; - organy administracji zespolonej i niezespolonej- organy administracji zespolonej są pod starostą np. Natomiast administracja niezespolona –organy wymienione w załączniku do ustawy o administracji rządowej.

Pojęcie organu administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.

Organ administracji publicznej – to podmiot, który prowadzi postępowanie, wydaje orzeczenia, posiada obowiązki, jest z mocy prawa powołany do załatwiania spraw w drodze decyzji administracyjnych ( minister, wojewoda, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej ( zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego.

Organy administracji publicznej (klasyfikacja)

Wyróżniamy:   a) Organy naczelne i inne organy administracji; b) Organy centralne i terenowe (lokalne); c) Organy decydujące i pomocnicze; d) Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne; e) Organy zawodowe i społeczne.

Organy administracji publicznej

- Mogą konkretyzować normy prawne określające ich zadania - Nie mogą jednak samodzielnie stanowić takich norm prawnych Jest więc nie dopuszczalne, by administracja publiczna sama stanowiła w własnych zadaniach, by kreowała dla siebie zadania, określając je w aktach normatywnych stanowionych przez siebie (rozporządzenia, uchwały, zarządzenia) z pominięciem legitymacji prawnej do ich stanowienia zawartej w Konstytucji i ustawach

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

) stanowi, że „organami administracji publicznej w rozumieniu niniejszej ustawy są naczelne i centralne organy administracji państwowej.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne

Z reguły w systemie administracji publicznej występują zarówno organy jednoosobowe, jak i organy kolegialne. Organy kolegialne tworzy się do tego, aby ustalały ogólne kierunki działania, cele strategiczne, założenia polityki w poszczególnych dzie­dzinach działalności państwa.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy centralne i terenowe (lokalne)

Obecnie w Polsce wszystkie organy naczelne są jednocześnie organami centralnymi, ponieważ realizują swoje kompetencje na terytorium całego pań­stwa.

Skarga na bezczynność organu wykonującego administrację publiczną

W przypadku bezczynności w zakresie wydania innego aktu lub niepodjęcia czynności z zakresu administracji publicznej przesłanką dopuszczalności skargi jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze - to takie organy, które mogą tylko występować z inicjatywą czy też opiniować przedstawione im sprawy przez organy decydujące bądź też wykonywać jedynie czynności kontrolne.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy zawodowe i społeczne

Organ zawodowy składa się lub jest obsadzany przez osoby, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, będące źródłem utrzymania. Chodzi o oso­by, które są zatrudnione w danym organie, a więc o urzędników służby cywil­nej, pracowników państwowych czy samorządowych.

Za organ społeczny uważa się...

Legalne modele współpracy administracji publicznej z grupami interesu

* korportaryzm * obligatoryjne konsultacje Klientelizm( Włochy, USA)to taki model relacji, w którym, administracja publiczna uznaje określone grupy nacisku za naturalnych i oczywistych reprezentantów interesów skoncentrowanych w określonych dziedzinach życia, zbiorowego i niekwestionowanych współuczestników zarządzania sprawami publicznymi w tych sektorach.

Nielegalne związki administracji publicznej z grupami interesu

Wpływy nieprawomocne ani system polityczny jako całość, ani administracja publiczna nie uznają pewnych grup nacisku za prawomocną reprezentację określonych interesów.

Nauka czy teoria administracji publicznej?

) Inne czynniki utrudniające powstanie spójnej nauki o administracji: zmienność historyczna podejścia do administracji administracja jako fakt społeczny – nieprzekładalność niektórych jej zjawisk na inne warunki polityczne, ustrojowe, ekonomiczne i społeczne (różne ich konfiguracje w różnych państwach) częsta ideologizacja przedmiotu (preselekcja zjawisk, relatywizacja ...

Interdyscyplinarny charakter badań nad administracją publiczną

Podejścia socjologiczne Przedmiot badań: Administracja publiczna jako szczególny „produkt” życia zbiorowego ludzi i zjawisko mające wielki wpływ na ich zachowania Socjologia organizacji: według niej administracja składa się z trzech części: - wysoce sformalizowanej grupy społecznej - układu struktur wewnątrzorganizacyjnych - układu relacji wewnątrzorganizacyjnych Wytworzenie pojęcia biurokracji jako immanentnej cechy nowoczesnej ...

Politologiczne podejście w badaniach administracji publicznej

Główne grupy orientacji badawczych: a) Tradycyjne formalnoprawne i historyczne ujmowanie życia politycznego szkoła instytucjonalna polityki (działanie różnego rodzaju instytucji w praktyce) badanie procesów politycznych (w tym mechanizmów działania administracji) b) Nowoczesne (procesualne rozumienie administracji publicznej) ujmowanie: behawioralne (układ relacji opisywanym w kategoriach władzy i ...