Analiza zasobów kadrowych organizacji

Pozwala ona określić: przyrost absolutny zatrudnienia (różnica wielkości zatrudnienia między okresem, w którym dokonujemy badania, a okresem, który przyjmujemy za podstawowy) przyrost względny zatrudnienia(iloraz przyrostu absolutnego do wielkości zatrudnienia w okresie, który przyjmujemy za podstawowy) pozostałe indeksy zatrudnienia (wszelkie wymagane relacje pomiędzy wyżej wspomnianymi okresami) Współcześnie w analizie zasobów kadrowych organizacji dominuje trend ...

Etapy rozwoju organizacji

Po fazie kreacji zaczyna się dojrzałość organizacyjna, a ostatnią fazą jest schyłek organizacji. Charakterystycznymi cechami są stabilność i przewidywalność organizacji. Organizacja korzysta z pracy zespołowej.

Organizacja

Cechy charakterystyczne organizacji to: powoływanie w sposób zaplanowany do realizacji określonych celów, zgodnie z przepisami lub procedurami, sformalizowana struktura organizacyjna, przejrzysty podział pracy, wyraźnie wyodrębnione ośrodki władzy (zależności organizacyjne), istnieje wymiana personelu (fluktuacja nie wpływa na zmianę charakteru organizacji), dominują stosunki rzeczowe (pełnione role, a nie osoby).

Organizacja non-profit

Rodzaje organizacji non-profit Organizacje charytatywne Organizacje niezależne Organizacje wolontarystyczne Organizacje zwolnione z podatku Organizacje pozarządowe Autor: Anna Jagieła

Zarządzanie przestrzenią organizacji

Funkcje Do podstawowych funkcji zarządzania przestrzenią organizacji należą: rozpowszechnianie informacji w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym organizacji organizowania kontaktów i utrzymywania więzi z uczestnikami środowiska organizacji kształtowania i upowszechniania obrazu organizacji oraz informacji charakteryzujących działalność firmy i umacniających jej wizerunek wspomagania sprzedaży wytwarzanych i sprzedawanych produktów (usług) ...

Organizacje non profit

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie posługuje się terminem organizacja pozarządowa, stwierdza natomiast, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Konflikty w organizacjach

Główne źródła konfliktów w organizacji kryją się w trzech sferach: w komunikacji, w strukturach organizacyjnych oraz w zachowaniach ludzkich. Niestety jednak, absolwenci psychologii, psychologii społecznej, socjologii pracy, organizacji i kierownictwa z trudem zdobywają sobie prawo obywatelstwa w naszym kraju.

Kultura w organizacji.

KULTURA JAKO ZMIENNA NIEZALEŻNA KULTURA JAKO ZMIENNA ZALEŻNA KULTURA JAKO METAFORA RDZENNA Zarządzanie międzykulturowe -narodowe style zarządzania -podobieństwa i różnice w sposobie zarządzania • Związek efektywności i kultury narodowej Kultura przedsiębiorstwa - zarządzanie kulturą przedsiębiorstwa • Związek efektywności i kultury organizacyjnej Podejście antropologiczne -organizacja jako przedsięwzięcie poznawcze - wspólne ...

Zagadnienia ( wprowadzenie do organizacji i zarządzania)

2) Funkcje zarządzania: osiągnięcie przez organizację jej celów orientacja zasobów na pojawiające się w otoczeniu szanse określenie miernika efektywności, pomiar efektywności określenie i przydział stanowiska w organizacji grupowanie działań motywowanie pracowników rekombinowanie zasobów, zapewnienie dużej elastyczności działania organizacji reorganizowanie zasobów, zapewnienie największej produktywności 3) Kierownik uniwersalny, kierownik ...

System HRM w organizacji

W tej sytuacji należy się spodziewać, iż przy pierwszej nadarzającej się okazji pracownicy o najwyższych kompetencjach wykorzystają swoją kreatywność przede wszystkim do zasilania szeregów innych organizacji.

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

motywowanie członków organizacji do pracy w interesie organizacji; zespół procesów wykorzystywanych w celu sprawienia, by członkowie organizacji współpracowali ze sobą w interesie organizacji.

Metody organizacji i zarządzania pytania i odpowiedzi

Funkcje zarządzania Zestaw działań (obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji organizowanie przewidywanie przewodzenie tj; kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji ( ludzkie, finansowe rzeczowe funkcyjne) i wykonawczych z zamiarem osiągnięcia celów organizacyjnych w sposób sprawny i skuteczny a) Planowanie i podejmowanie decyzji określanie celów organizacji decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia b) ...

Ściąga wykłady Weiss-organizacja,zarządzanie

Kultura org:zestaw wartości,które pomagają członkom organizacji zrozumieć, za czym organizacja sie opowiada,jak pracuje i co uważa za ważne. -dostawcy:którzy sprzedają organizacji dobra i usługi potrzebne dla jej dalszego funkcjonowania.

Podstawy zarządzania cz. I : organizacja, zarządzanie, cele i strategie organizaci, zarządzanie strategiczne

Organizacja społeczna- trwały system, składa się z ludzi i ich działań, ludzie wykorzystują i przekształcają zasoby organizacji oraz wzajemnie oddziałują na siebie. - wszystkie procedury występujące w organizacji, pewien rodzaj zasobów decydujących o funkcjonowaniu organizacji.

Organizacja i zarządzanie

NAUKOWA ORGANIZACJA PRACY Fryderyk Taylor (1856 – 1915) - prekursor naukowej organizacji pracy, przyczyna powstania to potrzeba zwiększenia wydajności pracy. Przyczyną powstania naukowej organizacji pracy była potrzeba szukania wskazań do kierowania organizacjami złożonymi.

Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji

Istnieje integrująca siła stawiająca w jednym szeregu różne procesy związane z celami organizacji, na przykład z wprowadzeniem systemów pracy zależnej od poziomu wykonywania pracy i mobilizacją środków związanych ze szkoleniem i rozwojem, aby osiągnąć cele organizacji.

Podstawy prawne i organizacja oświaty

Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły a w szczególności: 1) opiniowania planu edukacyjnego szkoły, 2) pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 3) współudziału w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły (organizacje wycieczek, dożywiania, biwaków itp.

Konflikt w organizacji.

Główne źródła konfliktów w organizacji kryją się w trzech sferach: w komunikacji, w strukturach organizacyjnych oraz w zachowaniach ludzkich.

Organizacje transnarodowe

ORGANIZACJE TRANSNARODOWE Organizacje transnarodowe są zjawiskiem stosunkowo najnowszym. Do powstania takiej organizacji potrzebne są minimum organizacjach trzy państwa, określona struktura działania, zasady i mechanizmy współpracy( zazwyczaj określone organizacjach statucie).

Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację

Kierunek ten łączy się po części z nowym aspektem rozumienia zasady pomocniczości (subsydiarności), mianowicie z twierdzeniem, że zadania publiczne powinny być, jeżeli jest to tylko możliwe, wykonywane nie przez agendy władzy publicznej, lecz przez podmioty niepubliczne -przedsiębiorców w odniesieniu do zadań o charakterze gospodarczym oraz organizacje pozarządowe w odniesieniu do zadań ze sfery społecznej [por.