Organizacja i czynność układu enterycznego

Układ nerwowy enteryczny składa się z neuronów lokalnie regulujących czynność przewodu pokarmowego, trzustki i pęcherzyka żółciowego. Ogromna liczba komórek nerwowych (80-100 milionów) skupiona jest w rozmieszczonych wzdłuż całego przewodu pokarmowego splotach śródściennych. Są to połączone ze...

Organizacja prawna opieki długoterminowej nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

Na potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia opiekę długoterminową (long term care) zdefiniowano jako długookresową, ciągłą, profesjonalną pielęgnację i rehabilitację oraz kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, realizowaną instytucjonalnie (stacjonarnie lub w domu chorego) w celu...

Organizacja czasu chorego

Istotne jest, aby chory zachował jak najwięcej samodzielności i niezależności. Stosować możemy coraz popularniejszą terapię reminiscencyjną, która polega na wywoływaniu wspomnień poprzez np. oglądanie fotografii, .słuchanie muzyki, wspominanie zdarzeń z życia chorego, otoczenie go przedmiotami...

Zadania i organizacja lecznictwa psychiatrycznego w Polsce

Lecznictwo psychiatryczne w Polsce oferuje chorym następujące formy opieki: ambulatoryjna, formy pośrednie (główna funkcja to dostarczanie opieki intensywniejszej niż ambulatoryjna, ale mniej intensywnej niż szpitalna), stacjonarna. Podstawowe ogniwa opieki ambulatoryjnej są to: poradnie zdrowia psychicznego...

Zadania i organizacja pomocy psychologicznej w Polsce

Obok opieki psychiatrycznej osoby z zaburzeniami psychicznymi poddawane są zwykle również diagnostyce i opiece psychologicznej, dlatego warto zastanowić się nad tym, co jest istotą i podstawowym celem oddziaływań psychologicznych, a także przyjrzeć się zadaniom psychologa klinicznego.

Kiedy mówimy o...