Związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Statut organizacji w szczególności powinien zawierać: · nazwę związku, siedzibę oraz terytorialny zakres działania, · organy związku, zakres ich uprawnień, tryb ich wyboru i odwołania oraz okres kadencji, · podstawowe cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji, · sposób nabywania i utraty członkostwa, · prawa i obowiązki członków, · sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu ...

Kultura organizacji

Bezpośredni wpływ organizacji Organizacyjne przesłanki kształtowania Kultury organizacyjnej Organizacja Kadra kierownicza Kultura organizacyjna Kulturowe przesłanki kształtowania organizacji Bezpośredni wpływ kultury organizacyjnej Rys.

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE ORGANIZACJI

: uznanie decydującej roli człowieka przesądza na ogół o tym, że te organizacje nazywane są systemami społecznymi, czy – rzadziej – systemami społeczno – technicznymi; powołane są do realizacji określonych celów formułowanych w kategoriach materialno – technicznych ( rzeczowych ), ekonomicznych, społecznych, w tym również kulturowych, polityczn6ych i innych; podstawową misją tych organizacji jest wytwarzanie ...

Typologie organizacji

i zakłady pracy Niedostępnymi, czy zamkniętymi są z kolei organizacje ,które istnieją niejawnie, co nie znaczy wcale, ze są to zawsze jakieś organizacje ukryte lub przestępcze Taką organizacją może być zatem np izolująca się grupa wyznawców skupiająca się wokół swojego przywódcy, czy guru, klika działająca w jakimś zakładzie pracy, młodzieżowy gang złożony z osób zamieszkałych wyłącznie na jakiejś ulicy; szajka ...

Modele organizacji.

- Wykluczona możliwość zawłaszczania stanowisk, - logiczna, racjonalna, - sprawna, sprzyja sprawności organizacji, - świetnie nadaje się do takich typów organizacji jak: szkoły, wojsko, policja, wymiar sprawiedliwości, szpitale, czyli tam gdzie organizacja jest uzależniona od silnego ośrodka władzy na zewnątrz niej.

Podstawy organizacji i zarządzania

WYKŁADY POJĘCIE ORGANIZACJI Luka między powszechnością zjawiska organizacji a naukową refleksją nad nim wynika z dwóch przyczyn: 1 stosunkowo krótkiego okresu rozwoju tej nauki 2 złożoności zjawiska organizacji Nauka organizacji i zarządzania charakteryzuje się dwoma cechami wynikającymi ze złożoności zjawiska organizacji 1 INTERDYSCYPLINARNOŚĆ - nauka zazębia się z innymi dyscyplinami np.

Uwarunkowania organizacji pracy wolontariusza z instytucjami i organizacjami.

Innymi formami nagradzania wolontariuszy są: * obchodzenie Dnia Wolontariusza; * wręczanie znaczka zawierającego logo organizacji; * umieszczenie nazwiska w raporcie organizacji; * zapraszanie na spotkania nieformalne zespołu; * wysyłanie kartek okolicznościowych; * dbanie o rozwój, zdobywanie nowych umiejętności; Wolontariusz jako część organizacji Wolontariusz, poświęcając organizacji swój czas i zaangażowanie, chce czuć się jej ...

Rola organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim na podstawie organizacji broniących praw dziecka

; Organizacje Międzynarodowe: założenia, cele…;WSHiFM; Warszawa 2001 • Załuska Małgorzata, Organizacje samorządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wyd.

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Częstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najświętszej Marii Panny 65, 42-217 Czestochowa Powstanie Częstochowskiej Organizacji Turystycznej ma na celu kreowanie atrakcyjnego wizerunku Częstochowy i regionu w kraju oraz za granicą, co sprzyjać będzie zwiększaniu liczby turystów i pielgrzymów odwiedzających ten region.

IDEA ODPOWIEDNIOŚCI MIĘDZY ZASOBAMI LUDZKIMI A POTRZEBAMI ORGANIZACJI. OFERTY ORGANIZACJI

Dostatecznie urozmaicona oferta organizacji wobec pracowników - chodzi tu przede wszystkim o szeroko rozumiane pozycje i miejsca w strukturze organizacyjnej, zadania, jakie realizuje organizacja, kompetencje oraz pewne osobiste konfiguracje.

Geneza i sens organizacji przedsiębiorstwa

Z naszego punktu widzenia trzeba przyjąć behawioralną teorię firmy, którą cechuje: negacja wizji firmy, która realizuje jeden cel – rzeczywiste cele są zmienne w czasie i stanowią wypadkową celów różnych członków organizacji, uznanie ograniczonej racjonalności decyzji menedżerskich – akceptuje się każde zadowalające (a niekoniecznie optymalne) rozwiązanie Gareth Morgan autor książki Obrazy ...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Informacje ogólne

Są to: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe (IFC), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA),

Scharakteryzuj wolność zrzeszania się w związki zawodowe pracowników i organizacje pracodawców. Rejestracja

Powstałe organizacje mogą się łączyć w większe struktury organizacyjne o zasięgu krajowym ( federacje i konfederacje ) a także zrzeszać się w międzynarodowych organizacjach pracodawców.

Cele organizacji

Inna strukturę celów|wiązki celów posiadają organizacje nie nastawione na zysk, czerpiące swoje środki finansowe z budżetów publicznych, określane są mianem organizacji budżetowych.

Organizacja inteligentna

Można wyróżnić cztery poziomy zasobów intelektualnych organizacji inteligentnej: wiedzieć co (know what) wiedzieć jak (know-how) wiedzieć dlaczego (know-why) potrzeba wiedzy dlaczego (care-why) Istota organizacji inteligentnej: Dobrze jeśli posiada zdolności do osiągania wysokich wskaźników efektywności i wzrostu ekonomicznego.

Organizacje regulujące ruch turystyczny

Do międzyrządowych organizacji, czyli organizacji utworzonych z co najmniej trzech państw zaliczamy: Organizacja Narodów Zjednoczonych- siedziba główna znajduje się w Nowym Jorku, ONZ ma na celu popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między państwami, utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa.

Otoczenie organizacji

Konkurenci są to inne organizacje, które konkurują z daną organizacja o zasoby, najcześciej o pieniądze klientów, siłę robocza wysokiej jakości. Dostawcy to organizacje które dostarczają zasobów innym organizacjom.

Podejście systemowe do diagnozy organizacji

Zastosowanie w diagnozie Podejście systemowe do diagnozy organizacji zapoczątkowano w związku z wykorzystaniem ogólnej teorii systemów, a także niepewności co do precyzyjnego określenia organizacji|celów organizacji.

Wizerunek organizacji

W tej grupie image organizacji spełnia następujące funkcje: funkcja identyfikacyjna, która zwraca uwagę na cechy organizacji, podkreśla korzyści zarówno emocjonalne jak i funkcjonalne wynikające z oferty organizacji oraz wartości pożądane przez określony segment odbiorców, funkcja upraszczająca, która wynika z faktu, iż coraz bardziej istotna i trudna staje się decyzja o wyborze tego lub innego produktu w sytuacji ogromnej różnorodności substytutów,

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Zadania ZZL: Organizacja: - projekt organizacji – stworzenie organizacji, która troszczy się o wszystkie wymagane działania, grupuje je w sposób, który zachęca do integracji i współpracy, działa elastycznie w odpowiedzi na zmianę oraz umożliwia efektywne komunikowanie się i podejmowanie decyzji - projektowanie stanowisk pracy (job design) i budowanie ról – definiowanie stanowisk pracy, czyli określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz ...