Ordynariat polowy

Ordynariat polowy - jednostka administracyjna w Kościele katolickim i Cerkwi prawosławnej, odpowiadająca diecezji . Obejmuje żołnierzy i ich rodziny na terenie jednego kraju. Na czele ordynariatu stoi biskup polowy. Posługują w nim kapelani wojskowi. Aktualny status katolickich ordynariatów polowych został określony przez Jana Pawła II w konstytucji apostolskiej Spirituali Militum...

Czytaj Dalej

Duszpasterstwo wojskowe w świetle przepisów obowiązujących

Zgodnie z normami zawartymi w Statucie Ordynariatu Wojskowego(Polowego) Ordynariat jest okręgiem kościelnym zrównanym prawnie z diecezją, posiadającym własnego Biskupa Polowego, któremu powierzona jest troska pasterska o część Ludu Bożego związanego z wojskiem polskim.

Rozwój nauk ścisłych w II połowie XVIII w.

 

W XVIII w. położono podwaliny pod nowożytne nauki ścisłe, ale dopiero w połowie XVIII w. nauki te szeroko przeniknęły kulturą europejską. Ważny jest aspekt ilościowy, wyjście nauki z wąskiego grona wtajemniczonych, wyciągnięcie wniosków z odkryć poprzedników, koordynacja badań, upowszechnienie...

Historia regionalna Dolnego Śląska - Lubań Śląski.

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Powstanie styczniowe, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 do wiosny 1864 i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę. Spowodowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodowym.

Przygotowania do powstania

Przygotowania do...

Barok

Barok to kierunek w kulturze europejskiej który, podobnie jak renesans narodził się we Wło-szech w drugiej połowie XVI w. Trwał od XVII do pierwszej połowy XVIII w. Niósł ze sobą nową filozofię życia, nowe problemy w literaturze i odmienne cechy architektury i sztuki. Na-zwa barok pochodzi od nazwy...

Odkrycia naukowe i wynalazki

Przez cały wiek XVII i XVIII i przez pierwsze lata XtX wieku, kiedy rozgrywały się owe zatargi mocarstw i książąt europejskich, kiedy łatanina traktatu westfalskiego (1648) zmieniała się jak w kalejdoskopie na  łataninę kongresu wiedeńskiego (1815) i kiedy  żaglowce rozszerzały wpływ Europy na cały...

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Elitarność i popularność prasy

Elitarność. W pierwszej połowie wieku prasa była droga i dostępna prawie wyłącznie dzięki prenumeracie. Prasa informacyjna, taka jak londyński „The Times” kierowana była do wyższych sfer, jej cena była wysoka, a język i forma nie dla wszystkich.

Rozpowszechnianie się prasy. Transport...

Samorząd terytorialny w Prusach w II połowie XIX w.

W II połowie XIX w. zorganizowano w Prusach na wszystkich szczeblach zarządu lokalnego , (z wyjątkiem rejencji), samorząd. Najniższym szczeblem samorządu był samorząd prowincjonalny. Organem samorządu prowincjonalnego był sejm prowincjonalny. Kompetencje:  lokalne sprawy prowincji- budżet, etaty...

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku

Choć ekspansja zamorska Europejczyków trwała już od średniowiecza (w postaci krucjat), a kwitła przez około 150 lat od końca XV do połowy XVII wieku, to początkiem kolonializmu, takiego, jak definiujemy go dzisiaj, był wiek XIX. W jego trakcie Europa i Stany Zjednoczone opanowały lub uzależniły od...

Chiny i Japonia w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX

1. Chiny - "kolos na glinianych nogach"

W XIX wieku w Chinach panował ustrój feudalny, a głową państwa był cesarz (z dynastii mandżurskiej). Należało mu płacić wysoką rentę feudalną, co było przyczyną niezadowolenia ludności i licznych powstań przeciwko władcy. Chińczycy uznający się za...

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana z rzeczywistością i wydarzeniami historycznymi danego okresu, lecz to filozofia stanowi często teoretyczny model wyznaczający ramy...

Polacy w służbie nauki, kultury i techniki w drugiej połowie XIX wieku

Druga połowa XIX wieku była dla narodu polskiego okresem dalszego pozostawania pod rozbiorami i pozbawienia własnej państwowości. Powodowało to rozbicie narodu jako całości, a więc niemożność kumulacji wysiłków na rzecz narodowego rozwoju nauki, kultury i techniki. Jeszcze większą przeszkodą były...

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Likwidacja utrzymującej się od kongresu wiedeńskiego odrębności Królestwa, przeprowadzona po stłumieniu powstania styczniowego, pozostawała w ścisłym związku z procesem unifikacji imperium rosyjskiego oraz ograniczania tych zdobyczy, jakie stanowiły rezultat porażki caratu w wojnie krymskiej, a w...

Winorośl - odmiany

'Canadice'

Jest to pierwsza odmiana nie posiadająca nasion, która stała się powszechną w amatorskiej uprawie. Jej w pełni dojrzałe jagody są fioletoworóżowe lub ciemnoróżowe. Grona są najczęściej średniej wielkości, wydłużone, walcowate z bocznym rozgałęzieniem (określanym mianem...

Rio de Janeiro

Tuż za złotymi piaskami plaży Copacabana, w cieniu rzucanym przez wznoszącą się nad zatoką górą Corcovado ze statuą Chrystusa, rozpościera się zamieszkane przez niemal dziesięć milionów ludzi Rio de Janeiro -światowa stolica karnawału. Jest to miasto ostrych kontrastów. Rio de Janeiro jest...

Powstanie życia

Około 3800 milionów lat temu kilka substancji chemicznych połączyło się ze sobą tworząc związek, który byt w stanie odtwarzać się samodzielnie. Taki był początek życia na naszej planecie. Sposób powstania materii żywej z materii nie­ożywionej - biogeneza - nadal pozostaje dla nas zagadką...

Rosja wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

 

Rosja już w pierwszej połowie XVIII w. ingerowała w wewnętrzne sprawy polskie (wielka wojna północna; „sejm niemy” - 1717; układ z Prusami w Poczdamie - 1720; traktat Loewenwolda („Trzech czarnych orłów” - 1732), chcąc uczynić z Polski swego rodzaju przedpole dla imperium rosyjskiego. Słabość...

Ekspansja światowa państw europejskich w pierwszej połowie XIX wieku

 

Spośród państw kolonialnych tylko dwa nie brały udziału żywszego udziału w ruchu kolonialnym, była to Hiszpania i Holandia. Hiszpania nie zmieniła swego systemu kolonialnego, natomiast w Holandii generalny gubernator Indii Wschodnich, Jan Van den Bosch zaczął w 1830 stosować, głównie na Jawie i...

Kryzys społeczno - gospodarczy Hiszpanii w I połowie XVII wieku

 

Zarysowujący się wyraźnie już od drugiej połowy XVI w. kryzys gospodarczy nie tylko nie został zahamowany w pierwszej połowie XVII w., lecz przeciwnie, stale wzrastał, pociągając za sobą fatalne konsekwencje polityczne.

Powodem upadku Hiszpanii był poważny kryzys agrarny i konsumpcyjny charakter...

Sytuacja wewnętrzna w Szwecji w I połowie XVII wieku

 

W 1611 roku na tron szwedzki wstąpił siedemnastoletni syn Karola IX Sudermańskiego, Gustaw II Adolf, słusznie uznawany przez historyków za twórcę potęgi szwedzkiej. Jeszcze przed objęciem tronu Gustaw Adolf zgodził się potwierdzić dotychczasowe przywileje szlacheckie, co znalazło wyraz w rocie...