Opór wzniesienia

Czytaj Dalej

Źródła inspirowania i opory wobec innowacji

 

Innowacje są rezultatem procesów innowacyjnych, przez które rozumie się całokształt niezbędnych do przystosowania i praktycznego zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Proces ten rozpoczyna się od dostrzeżenia okazji czy potrzeby wymagającej zaspokojenia...

Świadomościowe i sytuacyjne przyczyny oporu pracowników wobec wprowadzanych zmian w organizacji

Przyczyny oporu wobec zmian w organizacji możemy podzielić w zależności od ich umiejscowienia na dwie grupy:

- przyczyny wynikające ze świadomości ludzi, których zmiany dotyczą, oraz

przyczyny wynikające z sytuacji, w jakich znajdują się ludzie podlegający zmianom.

W pierwszej...

Sposoby zmniejszania oporu pracowników wobec zmiany. Rola rzecznika zmiany

Zmiana w organizacji może być przypadkowa lub planowana.. Przez opór będziemy rozumieć działania zmierzające do tego, by zmiana otoczenia nie wystąpiła albo nie utrzymała się, jeśli już została wprowadzona. Opór jest więc aktywnością umotywowaną i należy go odróżniać od bierności wynikającej z...

Indukcja Elektromagnetyczna, Opory

Indukcja Elektromagnetyczna

1. Strumień indukcji pola S cos

2. Prąd indukcyjny jest taki, że przeszkadza przyczynie.

3. Sem E=--- delta FI / delta T

Samoindukcja E= -L* delta I / delta T

L = mir * mi0 * n2S/ l l = długość cewki S = pola objęte przez jeden zwój n = liczba wody

To dla bardzo...

Klonowanie - Etyczny opór

Wszystkie eksperymenty naukowców w zakresie inżynierii genetycznej, niezależnie od korzyści praktycznych, jakie mogłyby z tego wynikać, wywołują burzliwe dyskusje w różnych środowiskach. W wielu krajach liczące się opinie na te tematy pochodzą od specjalistów zasiadających w narodowych komitetach...

Miejsca zmniejszonego oporu ścian brzucha

Ściana brzucha nie we wszystkich miejscach jest jednakowo wytrzymała; ma ona punkty zmniejszonego oporu, poprzez które czy to wskutek wzmożonego ciśnienia w jamie brzusznej, jak np. podczas podnoszenia ciężarów, czy z innych przyczyn trzewa mogą się wydostawać na zewnętrz jamy brzusznej pod skórę...

Pokonywanie oporu wody przez statki

Poruszając się w wodzie, statek musi pokonywać siły oporu pochodzące od tego ośrodka. Są to opór tarcia, opór falowy, opór wirowy oraz opór kształ­tu. Opór tarcia jest związany z lepkością wody. Opór falowy jest skutkiem tego, że statek poru­szający się w przód wytwarza fale. Opór wirowy...

Opór elektryczny (rezystancja)

Opór elektryczny jest mierzony w jednostkach nazywanych omami [Ω]. Miedź ma dość niski opór elektryczny, jest dobrym przewodnikiem, dlatego też większość kabli elektrycznych jest wykonanych z tego materiału. Srebro jest jesz­cze lepszym przewodnikiem niż miedź, ale jest zbyt drogie. Niektóre...

ZORGANIZOWANY OPÓR

Niektórym działom przedsiębiorstwa, w szczególności działom produkcji, finansowemu i badawczo-rozwojowemu, nie podoba się, że marketing rośnie w siłę. ponieważ zagraża to ich pozycjom w organizacji. Na początku funkcję marketingowa odbiera się jako jedną z kilku rów nie ważnych funkcji biznesu...

Opór wobec zmian

Charakterystyka

Rozważając problematykę wdrażania strategii oraz innych działań rozwojowych w przedsiębiorstwach, nie należy zapominać o wpływie zmian organizacyjnych na pracowników organizacji.

Bariery dla zmian

Wdrażanie jakichkolwiek zmian spotyka się z różnymi barierami. Z. Mikołajczyk...

O czym mówiła średniowieczna teoria oporu wobec władzy?

 

Władza królewska pochodziła co prawda od Boga, miała wyraźną i niekwestionowaną przez nikogo sankcję religijną, jednak króla krępowało w jego działaniach nie tylko prawo boże, lecz również prawo przez niego samego stanowione.

Średniowieczni prawnicy mówili, że władca jest panem, ale i sługą...

Opór bierny

Teoria i praktyka tych, którzy - jak Mohandas Gandhi (1869-1948) i Martin Luter King (1929-1968) – pracują na rzecz przywrócenia sprawiedliwości politycznej i religijnej bez uciekania się do ataków skierowanych przeciw ludziom i bez otwartej wojny.

Takie współczesne prądy biernego oporu czerpią natchnienie z...

Obliczanie współczynnika oporu rozłożonego

Określanie błędów maksymalnych pomiaru funkcji złożonej – obliczanie współczynnika oporu rozłożonego (stanowisko nr 2 – wyznaczenie współczynnika oporu rozłożonego ). 1. Wykonujemy pomiary. Dokonujemy pomiaru ciśnienia dynamicznego na U-Rurce Rurce różnice ciśnień dynamicznych na mikromanometrze pochyłym ( lub U-Rurce). Wyniki dla rury gładkiej o średnicy d=25 mm I . 1. 16 mm alk = 0.016 m ; 70.6 Pa 2. 18 mm alk = 0.018 m ; 79.5 Pa 3. 19 ...

Opory ruchu występujące podczas jazdy

Opory ruchu występujące podczas jazdy Opory mechaniczne-układ napędowy Opory powietrza- związane z wielkością i kształtem nadwozia Opory drogowe, – które zależą od rodzajów stanu i kształtu nawierzchni Opory toczenia-powstające w miejscu zetknięcia się toczonego koła z nawierzchnią Opory wzniesień-pojawiają się, gdy pojazd musi pokonać wzniesienie tzw.

Opory niesprężyste płuc i klatki pier­siowej

opory niesprężyste płuc i klatki pier­siowej; źródłem tych oporów jest tar­cie przemieszczających się podczas ru­chów oddechowych tkanek i opór tar­cia powietrza przepływającego przez drogi oddechowe. Opór ten może znacznie wzrastać w przypadku zwę­żenia dróg...

Opory sprężyste płuc i klatki pier­siowej

opory sprężyste płuc i klatki pier­siowej; siła mięśni oddechowych po­konuje opory układu klatka piersiowa-płuca. Główne źródła tych opo­rów to: opory sprężyste (elastycz­ne) i opory niesprężyste. Układ klatka piersiowa-płuca zachowuje się jak układ ciał sprężystych, tzn. takich, które pod...

Oporów

Wieś 15 km na wsch. od Kutna, znana od 1357, prawa miejskie przed 1427 do końca XVIII w. Gotycki zamek Oporowskich wzniósł ok. 1440 biskup kujawski, późniejszy arcy­biskup gnieźnieński Władysław z Oporowa, pochowany w miejscowym kościele. Zamek z cegły gotyckiej, z dekoracjami z zendrówki. Umieszczony...

Opór pogan

Wyrażał się on przede wszystkim w pismach, w których odrzucali chrześcijaństwo jako szkodliwą nowośći bronili własnej, pogańskiej tradycji. Opór ten organizowali intelektualiści, których zawodowej iliterackiej działalności chrześcijańscy władcy na ogół nie ograniczali prawnie, chyba dlatego że...

Opór mnichów

Na tle biskupów, opowiadających się za uchwałami synodu, nabierał tym jaskrawszych barw opór mnichówi części laikatu. W urzędowej propagandzie przedstawiano ich jako buntowników, którzy broniąnie czci obrazów, lecz własnych interesów, gdyż mnichom przypisywano wielkie korzyści z malowaniaikon i...