Opór powietrza

Czytaj Dalej

CHRAPY (Schnorchels) - mechanizm wymiany powietrza

Z tego względu „chrapy" mogły być używane tylko przy spokojnym morzu, a jeden z marynarzy musiał cały czas nadzorować ich pracę, aby w przypadku zablokowania przez wodę dopływu powietrza natych­miast wyłączyć silniki.

Źródła inspirowania i opory wobec innowacji

 

Innowacje są rezultatem procesów innowacyjnych, przez które rozumie się całokształt niezbędnych do przystosowania i praktycznego zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Proces ten rozpoczyna się od dostrzeżenia okazji czy potrzeby wymagającej zaspokojenia...

Czynniki kształtujące temperaturę powietrza

W obniżeniach terenu (doliny, kotliny) może zalegać zimne powietrze, ponieważ ma ono większy ciężar niż powietrze ciepłe.

Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza

W rocznym rozkładzie temperatur na Ziemi obserwuje się: • strefowość termiczną odpowiadającą strefom oświetlenia Ziemi wy­rażającą się spadkiem temperatury wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, • wyższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie letnim, • niższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie zimowym, • największe różnice zmian temperatury w ciągu roku w umiarkowanych ...

Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

Dążność powietrza atmosferycznego do stanu równowagi powoduje, że wiatr wieje zawsze od ciśnienia wyższego w kierunku ciśnienia niższego.

Masy powietrza

Podział mas powietrza ze względu na temperaturę: • ciepła masa powietrza (pc) - to powietrze, które przemieszczając się nad danym obszarem, oddaje ciepło podłożu - stopniowo się ochładzając.

Wilgotność powietrza atmosferycznego

• wilgotność względną - będącą miarą nasycenia powietrza parą wodną, czyli procentowy stosunek udziału pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości pary, jaką powietrze o danej temperaturze może wchłonąć.

Świadomościowe i sytuacyjne przyczyny oporu pracowników wobec wprowadzanych zmian w organizacji

Przyczyny oporu wobec zmian w organizacji możemy podzielić w zależności od ich umiejscowienia na dwie grupy:

- przyczyny wynikające ze świadomości ludzi, których zmiany dotyczą, oraz

przyczyny wynikające z sytuacji, w jakich znajdują się ludzie podlegający zmianom.

W pierwszej...

Sposoby zmniejszania oporu pracowników wobec zmiany. Rola rzecznika zmiany

Zmiana w organizacji może być przypadkowa lub planowana.. Przez opór będziemy rozumieć działania zmierzające do tego, by zmiana otoczenia nie wystąpiła albo nie utrzymała się, jeśli już została wprowadzona. Opór jest więc aktywnością umotywowaną i należy go odróżniać od bierności wynikającej z...

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniay.

Zanieczyszczenia powietrza - Źródła zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości.

Zanieczyszczenia powietrza - Smog

Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie mają większego znaczenia. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły.

Zanieczyszczenia powietrza - Dziura ozonowa

Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego)...

Zanieczyszczenia powietrza - Freony

Pochodne chlorowcowe węglowodorów nasyconych, zawierające w cząsteczce jednocześnie atomy fluoru i chloru, niekiedy także bromu, np. dichlorodifluorometan CCl2F2 (F-12), dichlorotetrafluoroetan C2C2F4 (F-114). Niższe freony mają dużą prężność pary w niskich temperaturach i duże ciepło parowania, są...

Zanieczyszczenia powietrza - Wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

Tam , gdzie stężenie zanieczyszczeń jest największe , niemal zupełnie brak jakichkolwiek porostów , ale im powietrze jest czystsze , tym więcej gatunków porostów występuje .

Zanieczyszczenia powietrza - Zanieczyszczenia w Polsce

Żeby oczyścić powietrze należy dokonać: - zmian technologicznych - zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające na wszystkich emitorach zanieczyszczeń ( cyklony, odpylacze, absorbery, adsorbery, reaktory katalityczne, kompresory, kondensatory, piece do spalania ) - ustalić prawidłowe kryteria oceny zanieczyszczeń Od początku lat 90 - tych obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co początkowo było spowodowane spadkiem produkcji ...

Wilgotność powietrza a chmury

Zawartość pary wodnej w atmosferze wyrażona w gramach w jednostce objętości powietrza nazywa się – wilgotnością bezwzględną Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna.

BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA

Zachodzą w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza. Skład powietrza: azot, tlen, argon, neon, hel, krypton, ksenon, wodór, metan, tlenek azotu.

CYRKULACJA POWIETRZA NA ZIEMI

Masy powietrza i fronty atmosferyczne a) masy powietrza - równikowe - występują w strefie okołorównikowej - zwrotnikowe - występują w strefie wyżów podzwrotnikowych - polarne - występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych - arktyczne - występują w strefach wyżów okołobiegunowych b) fronty atmosferyczne - front arktyczny oddziela powietrze arktyczne od polarnego - front polarny oddziela powietrze ...

Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, umiarkowanej i podbiegunowej

W obszarze zwrotnikowym następuje opadanie gęstego powietrza oraz wzrost ciśnienia . Wskutek siły Coriolisa przemieszczające się powietrze zmienia kierunek i w efekcie wieje wiatr wschodni .