„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Prawdziwy jest tylko obraz postrzegany przez więźniów, oni tylko upoważnieni są do wypowiadania opinii na temat swoich warunków życia.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Prawdziwy jest tylko obraz postrzegany przez więźniów, oni tylko upoważnieni są do wypowiadania opinii na temat swoich warunków życia.

Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego)

Opinie te znajdują potwierdzenie w bardzo poetyckim wyznaniu pochodzącym z wiersza „Kto chce bym, go kochała.

Świadectwo pracy a opinia

Nie ma obowiązku wydawania opinii pracownika wraz ze świadectwem pracy, jednak na żądanie pracownika pracodawca powinien to zrobić.

Dezyderaty i opinie komisji sejmowych

Opinia komisji sejmowej zawiera stanowisko w określonej sprawie i może być skierowana do tych samych organów do których kieruje się dezyderaty a ponadto także do innych centralnych urzędów i instytucji państwowych.

Wpływ konfliktu wietnamskiego na opinię publiczną Zachodu i USA

Opinia publiczna była zszokowana kataklizmem i rozmiarem zbrodni dokonywanych w Wietnamie.

Jakie są negatywne opinie o psychoterapii?

Niektóre metody interwencji medycznej, zwłasz­cza elektrowstrząsy i „psychochirurgia", polegająca na wykonywaniu cięć na mózgu pacjenta, od dawna spotykają się ze zdecydowanym sprzeci­wem opinii publicznej.

Zalecenia i opinie jako źródło prawa wspólnotowego

Opinia inspirowana jest działaniem innego Oranu i jest mniej stanowcza.

Unia Europejska: historia, "za" i "przeciw", opinie znanych osob.

Opinie znanych osob o UE i wstąpieniu do niej Polski: Jan Paweł II "Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy.

CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC CESARSTWA I OPINII PUBLICZNEJ

Najpierw oburza się opinia publiczna, pociągając za sobą władzę, która wreszcie zaczyna stosować wobec chrześcijan metody zastraszenia, represji, a wreszcie jawnych prześladowań.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Czynności poświadczające (atestacyjne) wykonywane przez biegłego rewidenta, tj. czynności, do których z mocy prawa uprawniony jest wyłącznie biegły rewident, kończą się wydaniem na piśmie, w języku polskim, o. wyrażającej ogólne zdanie biegłego rewidenta o rzetelności, tj. zgodności z prawdą...

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię? Odpowiedź uzasadnij przykładami literackimi.

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie...

„Polska stwór nie do życia”. „Polska kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i wreszcie co zrobiłabym ja? Te wątpliwości skłoniły mnie do rozmyślań, na ile ja, młoda osoba, identyfikuję się ze swoim...

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Ale i w poważnych czasopismach opiniotwórczych jest to możli­we; tak np.

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię?

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie...

Walka obozu postępu i reform o opinię publiczną w "POWROCIE POSŁA" Juliana Ursyna Niemcewicza

J.U.Niemcewicz poseł na Sejm Wielki, zwolennik reform, członek Stronnictwa Patryiotycznego. Stronnictwo to stanowiło mniejszość. Istniały obawy, że praca sejmu zakończy się fiaskiem i nie dojdzie do uchwalenia ustaw, które by kładły podwaliny pod nowe postępowe państwo. W sejmie przeważali...

Jakie uzasadnienie filozoficzne mają w „Granicy” różne opinie o głównym bohaterze powieści? O jakich jeszcze granicach jest mowa w utworze?

Nałkowską jako pisarkę interesowała problematyka filozoficzna, czyli odnosząca się do analizy praw rządzących rozwojem przyrody, społeczeństwa, człowieka, myślenia. Tym zagadnieniom poświęciła swą powieść „Granica”. Aby podkreślić wagę rozważań o charakterze społecznym, moralnym i...