Opcja

opcje na indeksy giełdowe), lub w przypadku opcji, których warunki kontraktu nie przewidują fizycznej dostawy, rozliczenie następuje przez wyrównanie różnic cen przy wykonaniu opcji.

Opcje walutowe

Korzyści dla klienta: możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym, możliwość rezygnacji z realizacji opcji w przypadku korzystniejszego kursu na rynku transakcji SPOT, możliwość zawierania transakcji także w celach czysto spekulacyjnych, wielkość straty ograniczona jest do wysokości zapłaconej bankowi premii, możliwość zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu prawa do ...

Opcja egzotyczna

) - opcje pojedyncze (singular payoff options) - opcje o nieciągłej funkcji dochodu, - opcje elastyczne (time-dependent options) - opcje dające inwestorowi możliwość wyboru czasu realizacji lub dokładniejszego określenia niektórych parametrów,</div> <google>ban728g</google> - opcje złożone (compound options) - instrumentem bazowym jest inna opcja, - opcje nieliniowe (nonlinear payoff options) - opcje, dla ...

Co to są opcje?

Różnice między opcjami i futures: - przy futures strony są zobowiązane do realizacji kontraktu, maksymalna strata jest tu nieograniczona, - posiadacz opcji może, ale nie musi wykorzystać opcji, maksymalna strata ogranicza się do ceny opcji.

Opcja strategiczna

Ocena opcji strategicznych Każda opcja strategiczna powinna być oceniona pod względem: wykonalności strategii - warunek konieczny, jaki powinna spełniać opcja strategiczna, zgodności z misją przedsiębiorstwa i celami strategicznymi, zbieżności z innymi strategiami, elastyczności względem zmieniającego się otoczenia, akceptowalności przez strony zainteresowane, zapewnienia przewagi konkurencyjnej, czasowości.

Opcja CALL

Charakterystyka Opcja call ( opcja kupna ) - jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, która daje jej nabywcy prawo zakupu określonych instrumentów bazowych po ustalonej cenie i w określonym terminie bądź w okresie go poprzedzającym.

Opcja PUT

Charakterystyka Opcja put ( opcja sprzedaży) - jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, która daje jej nabywcy prawo do sprzedaży określonych instrumentów bazowych po określonej cenie i w ustalonym terminie w przyszłości bądź w okresie go poprzedzającym.

Teoria opcji realnych

<br> Przedsiębiorstwo zakłada się nie będąc pewnym DCF , realizując biznes plan , ale liczy się to, że potrafi się korygować straty w biegu, posiadając przedsiębiorstwo jako swoisty portfel opcji.

Czym różnią się transakcję terminowe typu opcje od typu futures?

  W transakcjach terminowych typu opcja nabywca ma prawo wyboru między realizacją transakcji a jej zaniechaniem.

OPCJE

liczy, że cena aktywu bazowego wzrośnie w okresie ważności opcji, natomiast kalkulacje wystawiającego o.

Opcja

Nabycie prawa do zakupu w przyszłości (o. cali) lub zobowiązanie się dosprzedaży w przyszłości (o. put) ściśle określonego towaru lub papierówwartościowych po cenie ustalonej i obowiązującej w momencie nabycia tychpraw. Każda o. ma swoją cenę wewnętrzną i cenę czasu. Sprzedający o...