Okręg wyborczy West Riding of Yorkshire

Czytaj Dalej

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

DUKE OF YORK - okręt

Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

PRINCE OF WALES - okręt

Brytyjski pancernik, drugi z typu *King George V, tuż po zakończeniu budowy wyruszył w maju 1941 r. do walki z niemieckim pancernikiem ^Bismarck; mimo wielu awarii sy­stemu kierowania ogniem słabo wy­szkolona załoga trafiła dwukrotnie Bismarcka, powodując znaczne uszkodzenia zbiornika paliwa i jed­nej z...

Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Księgowa stopa zwrotu (zysku) jest to stosunek oczekiwanego rocznego zysku netto projektu (metoda nie uwzględnia wartości amortyzacji, która stanowi wraz z zyskiem wartość przepływów pieniężnych) do tzw. inwestycji przeciętnej, czyli wartości księgowej środka trwałego w środkowym momencie jego...

Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

Jest to relacja przeciętnego rocznego zysku z danej inwestycji pomniejszonego o wartość inwestycji do nakładów inwestycyjnych. Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem. Ujemna wartość ARR oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku...

Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

Istnieją dwa podstawowe różniące się od siebie systemy wyborcze

W systemach proporcjonalnych (wielomandatowych) przydziela się mandaty listom wyborczym według ilości ich poparcia. W systemach większościowych mandat otrzymuje osoba, a w systemach proporcjonalnych mandat otrzymują listy wyborcze, a z listy dopiero osoby.

Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

W Wielkiej Brytanii jest to 650 okręgów wyborczych jednomandatowych.

Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

Francja podzielona jest na 577 okręgów wyborczych, ponieważ tyle jest miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. b) społeczeństwo jest bardziej zadowolone z efektu wyborczego.

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Zachowanie wyborcze

Polityczne – podstawy, procedury i mechanizmy polityki Sytuacyjne – występujące w kampanii wyborczej Trzy ujęcia zachowania wyborczego: Wąskie – zachowanie wyborcze tożsame z głosowaniem Szersze uwzględnia czynniki i okoliczności oddziaływujące na podjęcie przez wyborcę postanowienia o udziale w głosowaniu, oddaniu głosu i udzieleniu poparcia partiom uczestniczącym w wyborach.

PR w kampanii wyborczej

Planowanie strategiczne samorządowej, ograniczonej geograficznie i demograficznie kampanii wyborczej może wydawać się niektórym kandydatom (oraz ich współpracownikom z lokalnych sztabów wyborczych) zadaniem nie najwyższej wagi.

PR w kampanii wyborczej - Stadium analizy

O ile w polskich kampaniach ogólnokrajowych jest to już faza zupełnie naturalna, bez której obejść się po prostu nie można, o tyle konstruowanie koncepcji rywalizacji samorządowej opiera się nadal w dużej mierze na intuicji i wyczuciu lokalnych sztabów wyborczych.

PR w kampanii wyborczej - Stadium „strategii właściwej”

poprzez ustanowienie jednomandatowych okręgów wyborczych, a ponadto może zawierać uregulowania dotyczące wykorzystania mediów i prowadzenia finansów), opis punktów merytorycznych (kwestii, na których kandydat chce się oprzeć, a wynikających przede wszystkim z wyników badań i programu kandydata), hasła i slogany wyborcze, plan poszczególnych etapów kampanii (np.

PR w kampanii wyborczej - Stadium wdrożenia planu i komunikacji

Dobór kadry urzeczywistniającej strategię (przede wszystkim komunikację) i zarządzającej całą kampanią nie może być działaniem przypadkowym, jeśli poważnie myśli się o osiągnięciu wyborczych celów.

System wyborczy Włoch i instytucje demokracji bezpośredniej

Parlament:  Izba Deputowanych - czynne prawo wyborcze: 18 lat; bierne: 25 lat Senat – czynne: 25 lat; bierne: 40 lat - system wyborczy wprowadza zasadę obowiązkowego udziału obywateli w wyborachInstytucje demokracji bezpośredniej: - referendum • jest stosowane w sprawach konstytucyjnych i ustaw zwykłych • z inicjatywą dokonania rewizji konstytucji mogą wystąpić: 1/5 deputowanych lub senatorów, pięć rad regionalnych albo 500 tys.

Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

obywateli brytyjskich pozostających poza Zjednoczonym Królestwem i wpisanych do rejestrów wyborców w okresie poprzednich pięciu lat -pozbawieni czynnego prawa wyborczego są: parowie będącymi członkami Izby Lordów, nienaturalizowani cudzoziemcy, umysłowo chorzy, skazami w czasie odbywania kary, osoby skazane na 5 lat więzienia za nielegalne praktyki wyborcze -bierne prawo wyborcze: przysługuje osobom , które nie ...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii

konserwatywnej koalicji - Demokraci Południa w ważnych głosowaniach przyłączają się do Republikanów; zbieżność wielu elementów programów wyborczych Demokratów i Republikanów.

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

konserwatywnej koalicji – Demokraci z Południa w ważnych głosowaniach przyłączają się do Republikanów; zbieżność wielu elementów programów wyborczych Demokratów i Republikanów.