Ojcowie kapadoccy - Św. Grzegorz z Nyssy

Grzegorz z Nyssy urodził się około 335 r. w Cezarei Kapadockiej. Swoje wykształceniezawdzięczał właśnie energii Bazylego. Zrazu został retorem, alepociągała go naprawdę spekulacja i życie ascetyczno-duchowe. Wkrótce teżpoświęcił się życiu kontemplatywnemu i razem ze swą matką i siostrą...

Nauczanie Ojców Apostolskich

Pisarze chrześcijańscy tego pokolenia używają języka greckiego, choć pochodzą z różnych krajów. Najwybitniejszymi wśród nich są: Klemens Rzymski i Ignacy Antiocheński.

Kilka pism z czasów Ojców Apostolskich wyszło spod pióra nieznanych autorów, choć w tytule podanoniekiedy jakieś imię.

List Barnaby...

MACIEJ BORYNA JAKO GOSPODARZ, OJCIEC, MĄŻ. SYMBOLICZNY OBRAZ JEGO ŚMIERCI

MACIEJ BORYNA- „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta- najważniejszy we wsi Lipce gospodarz, bardzo zamożny, gospodarny i pracowity. Potrafi być bezwzględny, oschły i wyrachowany. Najważniejszą wartością jest dla niego posiadanie ziemi, bo to ona stanowi o bogactwie i pozycji, jest nawet ważniejsza...

APOSTOLSCY OJCOWIE

Pisarze chrzęść. I i II w. będący w bezpośredniej łączności z apostołami albo związani z nimi bliskością czasu i treścią głoszonej nauki; ich pisma nie są natchnione i nie należą do kanonu NT, ale w Kościele staroż. przyznawano im taką samą wartość jak księgom kanonicznym. Nazwa o.a...

BIALI OJCOWIE, misjonarze Afryki

Zgrom, misyjne zał.1868 przez kard. Ch.M.A. ->Lavigerie; 1879 otrzymało pap.dekret pochwalny, a 1908 ostateczną aprobatę.Celem zgromadzenia jest ewangelizacja i praca charytatywno--wychowawcza wśród mieszkańców Afryki; na przełomieXIX i XX w. jedną z pierwszoplanowych akcji b.o. było...

BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

Congregatio fratrum patrocini!S. Joseph III Ordinis regularis sancti patris Francisci, laickiezgromadzenie franciszkańskie (od 1969 przyjmuje także kandydatówna kapłanów), oparte na III regule św. Franciszka z Asyżu,zał. 1928 w Kobryniu (Polesie) w celach charytatywnych,zwł. w celu wychowywania i...

CRAWLEY BOEVEY EDUARDO, ojciec Mateo, sercanin z Picpus

Imię zak. Mateusz, ur. 13 XI 1875 w Tingo Maria k. Arequipy (środk. Peru), zm. 4 V 1960 w Valparaíso (środk. Chile), kaznodzieja, pisarz rei., krzewiciel kultu Serca Jezusa.

Do zgromadzenia wstąpił 1891 w Valparaíso, gdzie po studiach teol. przyjął święcenia kapł.; do 1907 kierował kat. ośrodkiem...

„ECHO TRZECIEGO ZAKONU ŚWIĘTEGO OJCA FRANCISZKA"

Miesięcznik poświęcony ideom i duszpasterstwu tercjarstwa franciszkańskiego, wydawane 1883-92 w Krakowie.

Zainicjowany przez L. Dolińskiego OFMCap, wykupiony 1885 i redagowany przez krak. księgarza W. Miłkowskiego, zamieszczał m.in. dokumenty Stolicy Apost., dotyczące III zakonu, kronikę pol. ruchu...

Ojcowie kapadoccy - Nemezjusz z Emezy

Dla rozwoju średniowiecznej myśli chrześcijańskiej bardzo ważny i brzemiennyw skutki był fakt, że kopiści nieraz mylili imiona „Nissenus" i „Nemesius".Dlatego pod autorytetem św. Grzegorza z Nyssy krył się żyjący i tworzący naprzełomie IV i V w. (ok. 400 r.) Nemezjusz, biskup Emezy.

O życiu...

Ojcowie kapadoccy - Eneasz z Gazy

Wiele miejsca zagadnieniu człowieka poświęca urodzony około 450 r., a działającyokoło 500 r. Eneasz z Gazy. Wymieniamy go przykładowo, gdyż dla pełnegozobrazowania patrystyki wschodniej należałoby omówić wiele innych, wybitnychpostaci. Eneasz był w Aleksandrii uczniem neoplatończyka Hieroklesa.Znał...

Podstawy życia intelektualnego wczesnego średniowiecza - „Biblioteka" filozoficzna wczesnego średniowiecza: Ojcowie Kościoła (Sancti)

Pierwsze miejsce należy się tu św. Augustynowi, którego wpływ, zwłaszczaw psychologii i metafizyce, był ogromny. Jego autorytet wykorzystywano przypisującmu wiele tekstów: Categoriae decem (skrót z dzieł Arystotelesa), Principiadialecticae (gramatyka), Contra quinque haereses („ochrzczone" teksty...

Sanktuarium i Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku

Wstosunkowo niewielkim Leżajsku znajduje się ponad 120 zabytkowych budowli oraz kirkut z grobem cady­ka Elimelecha (1717-1787), do którego pielgrzymują Żydzi z całego świata Wyjątkową i w pełni zasłużoną sławą cie­szy się zespół klasztorny oo. Bernardynów. Zakonnicy przybyli tu w roku 1608, a...

W KOŚCIELE OJCÓW APOSTOLSKICH

Pokolenie chrześcijan, które znało Apostołów i pierwszych wyznawców Chrystusa, kontynuowało gorliwieich działalność i naukę, czasem zaś uzupełniało wiadomości o nich pismami apokryficznymi. Nieudało mu się uniknąć pewnych błędów doktrynalnych, występują pierwsze oznaki gnostycyzmu, któryrozwinie...

Nauczanie Ojców Apostolskich - Klemens

Uczeń Pawła Apostoła i trzeci następca Piotra na stolicy biskupiej rzymskiej, napisał (ok.95/100), w imieniu swojego Kościoła lokalnego, długi list do Kościoła korynckiego z powodu usunięcia tam wypróbowanego biskupa. List ten stanowi nieocenione źródło do określenia roli hierarchii w Kościelei daje...

Nauczanie Ojców Apostolskich - Ignacy Antiocheński

Według Hieronima jako biskup trzeci następca Piotra w Antiochii, męczennik wczasach Trajana, napisał (ok. 110) siedem listów do Kościołów lokalnych w Efezie, Magnezji, Tralles, Filadelfii, Smyrnie, Rzymie i osobny list do smyrneńskiego biskupa Polikarpa. Pisał je w drodze do Rzymu, gdzie miał być...

Nauczanie Ojców Apostolskich - Polikarp

Biskup smyrneński, męczennik (zm. 22 II 156), znał osobiście kilku Apostołów, odbył podróżdo Rzymu za biskupa Aniceta w sprawie święcenia Wielkanocy, a swoje spostrzeżenia i wskazania ujął wlisty pastoralne. Z kilku pozostał jeden do Kościoła w Filippi. Pozwala on wglądnąć w wewnętrzne...

Nauczanie Ojców Apostolskich - Papiasz

Biskup z Hierapolis we Frygii, uczeń św. Jana Apostoła, spisał (ok. 130) w pięciu księgach Wyjaśnieniemów Pana. Zebrał w nich przekaz chrześcijańskiej tradycji o słowach i czynach Pana Jezusa.Niestety, pismo to zaginęło. Jego fragmenty podaje jedynie historyk Euzebiusz z Cezarei w IV wieku.

Zorganizowane życie kościelne w Kościele Ojców Apostolskich

W strukturze Kościołów lokalnych pojawiły się nowe elementy. Chociaż nadal podkreśla się samoistnośćkażdego Kościoła lokalnego, coraz częściej wskazuje się na jedność wspólnoty chrześcijańskiej. Wyrazemtego jest zachowywanie jednego Kościoła lokalnego, nawet gdy miasta są rozległe.Za...

Świadomość odpowiedzialności w Kościele Ojców Apostolskich - prymat rzymski

Kościół lokalny rzymski czuje się odpowiedzialny za Kościół w Koryncie. Klemens Rzymski pouczając inapominając chrześcijan korynckich, nie wysuwa siebie, ale posługuje się autorytetem swego Kościoła.Niemniej i on sam cieszy się w Koryncie i innych Kościołach lokalnych szczególnym autorytetem, oczym...

Ojcowie apostolscy

Tak nazywa się grupę autorów pism, które w rzeczywistości są późniejsze [niż pokolenie pierwszych apostołów], gdyż powstały w końcu I i w pierwszej tercji II wieku. Nazywa się ich (tak dlatego, że uważa się, iż przekazali nieskażoną naukę, wywodzącą 'się w prostej linii od nauczania...