Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe – najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom ustawowym wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur...

Czytaj Dalej

Odsetki – anatocyzm – lichwa

Zakazane było pobierania odsetek od odsetek – anatocyzm; od III w. nie należały się odsetki ponad wysokość kapitału.

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM USTAWOWYCH ZNAMION PRZESTĘPSTWA

Znamiona wartościujące Znamiona normatywne Ustawowe znamiona dotyczą: cech podmiotu cech strony podmiotowej cech przedmiotu ochrony przestępnego cech strony przedmiotowej tj.

Kredyt Bankowy

· przewłaszczenie na zabezpieczenie, polega na przeniesieniu na bank przez kredytobiorcę własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych do czasu spłaty kredytu wraz z odsetkami i prowizją, · kaucja, polega na tym, że kredytobiorca lub osoba trzecia przelewa określoną kwotę na rachunek banku, który zobowiązuje się do zwrotu tej kwoty po spłacie kredytu wraz z odsetkami i prowizją, · zastaw rejestrowy, jego przedmiotem mogą być rzeczy ruchome np.

Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych

Są pewne czynności zobowiązująco- rozporządzające, co do których nie potrzeba zgody przedstawiciela ustawowego: umowy o pracę rozporządzanie własnym majątkiem, zarobkiem umowy powszechnie zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego czynności dotyczące przedmiotów, które zostały mu oddane przez przedstawiciela ustawowego do swobodnej dyspozycji; ta zgoda musi być udzielona w tej samej formie, jaka ...

Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo

  Prawo polskie wyróżnia 2 rodzaje umocowania: 1) przedstawicielstwo ustawowe – to instytucja prawna, która pozwala działać w cudzym imieniu, a umocowanie wynika z przepisu (np.

Elementy ustawowe weksla

  Elementy ustawowe weksla – jak stanowi art.

PRZYKŁADOWA UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat leasingowych, w tym depozytu gwarancyjnego, w terminie ustalonym, leasingobiorca ponosi odsetki w podwójnej ustawowej wysokości.

Pojęcie i cechy charakterystyczne krajów rozwijających się

Najczęściej uwzględniany jest niski poziom dochodu narodowego per capita, wysoki udział produkcji rolnej w produkcji globalnej oraz wysoki odsetek zatrudnionych w rolnictwie.

Wymogi formalne pism procesowych

Każde pismo procesowe powinno zawierać: Oznaczenie sądu do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; Oznaczenie rodzaju pisma; Osnowę wniosku lub oświadczenia; Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; Wymienienie załączników.

Definicja, rodzaje i zawartość aktów wykonawczych

116 ZTP), - W rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów karnych oraz przepisów odsyłających do przepisów karnych, - W rozporządzeniu nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych, - Na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu, - Jeżeli jedno upoważnienie ...

Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banków - gotówkowe i bezgotówkowe

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przelewu transgranicznego: 1)  bank zleceniodawcy wypłaca zleceniodawcy odsetki ustawowe od kwoty objętej zleceniem za okres liczony od końca terminu umownego, lub w przypadku braku takiego terminu - od końca piątego dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia zlecenia - do dnia uznania rachunku banku beneficjenta,  2)  bank beneficjenta, jeżeli nie uzna rachunku beneficjenta w ...

Władza rodzicielska - Reprezentacja ustawowa dziecka

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka (zabroniona przy czynnościach prawnych pomiędzy rodzicami, ograniczona przy wystąpieniu o alimenty – występuje dziecko, jeden z rodziców jest jego przedstawicielem).

Pożyczka (mutuum)

Umówionych odsetek dochodzono za pomocą actio ex stipulatu. Ustalano również wysokie odsetki w postaci klauzuli dodanej do kontraktu (pactum adiectum).

CZYM RÓŻNI SIĘ DZIEDZICZENIE USTAWOWE OD DZIEDZICZENIA TESTAMENTOWEGO

Dziedziczenie ustawowe, jeżeli spadkobierca nie zostawił testament, dziedziczenie następuje według reguł podziału majątku między spadkobierców, zawartych w prawie spadkowym. Mamy wtedy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

CO NAZYWAMY ŹRÓDŁEM PRAWA I JAKIE ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄ W POLSCE

Należą do nich umowy dotyczące: pokoju, sojuszy, układ ów politycznych i społecznych wolności praw lub obowiązków obywatelskich określonych w konstytucji członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej spraw wymagających regulacji ustawowej znacznego finansowego obciążenia państwa W przypadku innych umów międzynarodowych, prezes Rady Ministrów powiadamia Sejm o zamiarze przedłużenia umowy Prezydentowi do ...

Co to są ustawowe znamiona przestępstwa i jakich cech one dotyczą?

Ustawowe znamiona przestępstwa dotyczą: cech podmiotu przestępstwa cech przedmiotu przestępstwa (ochrony) cech strony przedmiotowej cech strony podmiotowej

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

Początkowo przepisy nie rozstrzygały czy i w jakich przypadkach wydawać decyzję w sprawie odsetek; orzecznictwo uznawała, że taką decyzję należy wydawać na wniosek podatnika, jak kwestionuje on wysokość odsetek.

Zasada równowagi budżetowej

nie będąc w stanie spłacać na bieżąco zadłużenia wraz z odsetkami, zmuszona jest zaciągać nowe pożyczki, nowe zobowiązania, które w coraz większym stopniu przeznaczone są spłatę jedynie odsetek od zadłużenia.

Charakter prawny regulaminu parlamentarnego

Materie te są niejako „zarezerwowane” do unormowania w regulaminach, a tym samym nie wolno ich normować ustawowo.

Orzekanie o konstytucyjności aktów ustawowych

W sprawie konstytucyjności aktów ustawowych Trybunał wydaje wyrok.