Odsetki ustawowe

Czytaj Dalej

Definicje ustawowe

Sformułowania w tekstach prawnych, które mają charakter wyjaśniający, definiujący, np. przepisy Kodeksu Cywilnego zawierają odpowiednie artykuły, paragrafy, które definiują użyte w KC terminy ( np. nieruchomość). Klasyfikacja przepisów prawnych Każda norma zawiera w dyspozycji zasadę postępowania-...

Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo

  Prawo polskie wyróżnia 2 rodzaje umocowania: 1) przedstawicielstwo ustawowe – to instytucja prawna, która pozwala działać w cudzym imieniu, a umocowanie wynika z przepisu (np.

Elementy ustawowe weksla

  Elementy ustawowe weksla – jak stanowi art.

Władza rodzicielska - Reprezentacja ustawowa dziecka

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka (zabroniona przy czynnościach prawnych pomiędzy rodzicami, ograniczona przy wystąpieniu o alimenty – występuje dziecko, jeden z rodziców jest jego przedstawicielem).

Hipoteka ustawowa uprzywilejowana

Powstała w przypadku kilku zastawów na jednej rzeczy. Między wierzycielami istniała zasada prior tempore, potior iure (kto pierwszy w czasie , ten lepszy co do prawa) dająca najlepsze stanowisko pierwszemu wierzycielowi. On sprzedawał rzecz zastawu, zaspokajając swoje roszczenia, nadwyżka przechodziła...

Ustawowe ograniczenia wyzwoleń niewolników

Pod koniec okresu republiki liczba wyzwoleń – manumissio – gwałtownie wzrosła, co zagrażało czystości etnicznej Rzymian. Skłoniło to cesarza Augusta do wydania ustaw ograniczających wyzwolenia.

Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e., Lex Aelia Sentia z 4r. p.n.e. i Lex Junia Norbana z 19r. p.n.e.

Dwie...

Odsetki – anatocyzm – lichwa

Zakazane było pobierania odsetek od odsetek – anatocyzm; od III w. nie należały się odsetki ponad wysokość kapitału.

Ustawowy podział ubezpieczeń

Jest to podział dokonany przez załącznik do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia są tam podzielone na dwa działy.

Dział I to Ubezpieczenia na życie, do których zalicza się: Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, Ubezpieczenia na życie, jeżeli są...

CZYM RÓŻNI SIĘ DZIEDZICZENIE USTAWOWE OD DZIEDZICZENIA TESTAMENTOWEGO

Dziedziczenie ustawowe, jeżeli spadkobierca nie zostawił testament, dziedziczenie następuje według reguł podziału majątku między spadkobierców, zawartych w prawie spadkowym. Mamy wtedy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM USTAWOWYCH ZNAMION PRZESTĘPSTWA

Znamiona wartościujące Znamiona normatywne Ustawowe znamiona dotyczą: cech podmiotu cech strony podmiotowej cech przedmiotu ochrony przestępnego cech strony przedmiotowej tj.

Co to są ustawowe znamiona przestępstwa i jakich cech one dotyczą?

Ustawowe znamiona przestępstwa dotyczą: cech podmiotu przestępstwa cech przedmiotu przestępstwa (ochrony) cech strony przedmiotowej cech strony podmiotowej

Automatyzm ustawowy

W przypadkach wskazanych przez ustawodawcę treści stosunku pracy może ulec zmianie poza działaniami pracodawcy i pracownika a wiec niejako z urzędu. Ta zmiana wiąże się przede wszystkim z układami zbiorowymi pracy i dotyczy kształtowania struktury i zasad wynagradzania w stosunku do wszystkich osób...

USTAWOWA I DOKTRYNALA DEFINICJA PODATKU

Zgodnie z art. 6 Ordynacji: podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Definicja doktrynalna podatku ma pełniejszy i ogólniejszy charakter. Uwzględnia ona bowiem...

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

Początkowo przepisy nie rozstrzygały czy i w jakich przypadkach wydawać decyzję w sprawie odsetek; orzecznictwo uznawała, że taką decyzję należy wydawać na wniosek podatnika, jak kwestionuje on wysokość odsetek.

Orzekanie o konstytucyjności aktów ustawowych

W sprawie konstytucyjności aktów ustawowych Trybunał wydaje wyrok.

Ustawowe zadania NBP

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, ale nie kosztem stabilizacji cen.

Zadania NBP:

organizowanie rozliczeń

prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi

prowadzenie działalności w granicach określonych...

Omów przypadki nie naliczania odsetek za zwłokę

za okres od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w ordynacji do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy za okres od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w ordynacji do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie o którym mowa w ordynacji w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, do ...

Omów zasady pobierania odsetek za zwłokę

Od tej zasady są trzy wyjątki: organ podatkowy nalicza odsetki za zwłokę w przypadku wydania decyzji: w sprawie określenia wysokości zaległości podatkowej w sprawie określenia wysokości nienależnie pobranego wynagrodzenia w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta

Kapitalizacja odsetek

Rodzaje kapitalizacji Ze względu na moment naliczania, okres naliczania, sposób naliczania odsetek wyróżniamy kolejno: Kapitalizacja z dołu – odsetki dopisywane są do kapitału na końcu okresów Kapitalizacja z góry – odsetki dopisywane są do kapitału na początku okresów, inaczej nazywana kapitalizacją w zaliczce Kapitalizacja zgodna – okres kapitalizacji pokrywa się z okresem stopy procentowej Kapitalizacja niezgodna – okres kapitalizacji nie ...

Odsetki

Następuje wtedy kapitalizacja odsetek, a w następnym okresie oprocentowania obliczane są odsetki od wyższej podstawy oprocentowania Dyskonto gdzie odsetki obliczane i potrącane są z góry Naliczanie W przypadku depozytów odsetki doliczane są po okresie przechowywania, natomiast odsetki od kredytu mogą być spłacane na bieżąco zgodnie z warunkami zawartymi w umowie bądź też doliczane do kredytu w spłacane z zadłużeniem w ratach.