Odpowiedzialność odszkodowawcza

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty prawodawcze

}'' Szczegółowe warunki odpowiedzialności odszkodowawczej zależą od charakteru naruszenia prawa wspólnotowego żeby określić te warunki trzeba przede wszystkim mieć na względzie: Pełną efektywność norm wspólnotowych i efektywną ochronę praw, które one nadają Zobowiązanie do współpracy nałożone na państwa członkowskie w traktacie Odpowiedzialność państw członkowskich, w braku ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Odpowiedzialność odszkodowawcza stanowi nieodłączny element syste­mu Traktatu (zasada ogólna prawa wspólnotowego).

Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej

Świadczenie odszkodowawcze może pełnić różne funkcje społeczne.

Źródła odpowiedzialności odszkodowawczej

Wyróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej : Odpowiedzialność deliktowa – która występuje gdy między poszkodowanym a podmiotem odpowiedzialnym za szkodę nie ma stosunku zobowiązaniowego ,lub gdy szkoda zostaje wyrządzona poza istniejącym stosunkiem; zdarzenie wyrządzające szkodę rodzi stosunek zobowiązaniowy jako stosunek samoistny.

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

ad c) Zasada słuszności polega na przypisaniu odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotowi ze względu na szczególnie silne motywy etyczne w zasadach współżycia społecznego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy

(Sprawa Frankovich i inni) – dla przypomnienia- Frankovich i inni wnieśli skargę przeciwko Włochom do sądu włoskiego z powodu braku transpozycji dyrektywy, która zobowiązywała kraj do stworzenia funduszu, z którego wypłacane będą pieniądze dla pracowników bankrutujących przedsiębiorstw Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy rezultat, który przewiduje dyrektywa nie może zostać osiągnięty w drodze wykładni prawo ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia

Orzeczenie Hedley Lomas – w tej sprawie chodziło o to, że była dyrektywa wspólnotowa, która nakazywała, aby państwa zapewniłyby zwierzęta przeznaczone na rzeź traktowano zgodnie z zasadami humanitarnymi. Hiszpania implementowała dyrektywę bez sankcji za jej naruszenie, dlatego tez Wielka Brytania...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za szkody wyrządzone naruszeniem prawa wspólnotowego

  Następuje odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego.

Odszkodowawcza odpowiedzialność organu władzy publicznej za niezgodne z prawem działanie

Art. 198

1.Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:

Prezydent RP

Prezes RM oraz członkowie RM

Prezes NBP

Prezes NIK

Członkowie Krajowej Rady...

Skarga odszkodowawcza przeciwko Wspólnocie (skarga z tytułu odpowiedzialności pozaumownej)

 

Artykuł 235 TWE powierza sądom wspólnotowym wyłączną kompetencję rozpoznania skarg dotyczących odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty. Jeżeli chodzi o warunki wniesienia takiej skargi wymienione przepis odsyła do art.288 TWE według którego Wspólnota zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla...

„Motyw zbrodni i kary, winy i odpowiedzialności”

 

Zarówno zbrodnia, jak i kara są obecne na naszym świecie już od samego początku jej istnienia, kiedy to według „Pisma Świętego Starego Testamentu” Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, którzy mieli dwóch synów. Mieli oni na imię Kain i Abel. Kain kierując się zazdrością popełnił zbrodnię...

Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok.

Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecznym. Dzięki...

Problem odpowiedzialności moralnej w literaturze XX wieku

"Granica" Zofia Nałkowska

Przedstawia dzieje życia i kariery Zenona Ziembiewicza. Ów młody, radykalizujący student choć nie wolny od typowo szlacheckiego sposobu traktowania ludzi nie należących do jego świata (widać to na przykładzie wiejskich epizodów jego życia, w których beztrosko uwodzi biedną...

Zabawa a odpowiedzialność moralna

Każda forma niemoralnej zabawy jest krzywdą: zaburza więzi, wypacza wartości. Na ile jest też osobistą winą moralną danego człowieka, to zależy oczywiście od stopnia jego wolności i świadomości. Ale także wtedy, gdy ktoś uczestniczy w niemoralnej zabawie w sposób nieświadomy czy niedobrowolny...

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością

Tego rodzaju spółki powstają na mocy prawa handlowego. W przeciwieństwie do omawianych powyżej spółek osobowych (zależnych od istnienia osób - właścicieli) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne są spółkami kapitałowymi (ich działalność warunkuje wniesiony kapitał).

O własności tych...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Może być zawiązana tylko w celach gospodarczych. Ma ona osobowość prawną (jest osobą prawną - jednostka organizacyjna, powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego; osobą prawną jest przedsiębiorstwo, może nią być także osoba fizyczna), co...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne : wady

Dlaczego - pomimo tylu korzyści - jest dużo więcej firm o innych formach organizacyjnych niż spółki z o.o. czy spółki akcyjne?

Koszty. Założenie spółki z o.o., a szczególnie spółki akcyjnej, jest procesem trudnym i kosztownym. Zawarcie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu...

Zasady funkcjonowania spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady  są zbliżone, różnice wynikają głównie z rozmiarów spółki - spółki akcyjne są z reguły znacznie większe.

■ Statut i regulaminy. Statut jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji, zakresu isposobu działania spółki akcyjnej. W szczególności powinien on określać- nazwę isiedzibę...

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

 

W ustawie jest triada przepisów: prawa karnego, przepisy procesowe, przepisy prawa materialnego.

Środki wychowawcze lub poprawcze przewidziane w ustawie są stosowane wobec nieletnich w następstwach:

-popełnienie przez nieletniego czynu karalnego

-u nieletniego występują przejawy demoralizacji.

Art.10 §...

Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

 

Art.33§3 KK wprowadza wyłączenie przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawców, którzy wprawili się w stan nietrzeźwości lub odłuzenia i w tym stanie naruszyli przepisy KK.

Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy:

-sprawca wprawił się dobrowolnie, bez...