Odpowiedzialność karna

Czytaj Dalej

Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej w kierunku jej subiektywizacji.

Odpowiedzialność karna na zasadzie winy była oczywiście znana temu kodeksowi, jednak zasadę tą należało wyinterpretować z innych przepisów, regulujących np. Obecny kodeks karny podtrzymuje zasadę subiektywizacji odpowiedzialności karnej znanej polskiemu ustawodawstwu już od 1932 roku.

Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie kodeksu karnego skarbowego

Ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu każdorazowo zależy od decyzji sądu lub organów dochodzenia wszczynających postępowania karne skarbowe II.

Zasady odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialności karnej podlega ten, tylko kto popełnia czyn zabroniony. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn przesądza o tym, że czyn jest niezbędną przesłanką odpowiedzialności karnej.

Konstytucyjne przesłanki pociągnięcia sprawcy czynu do odpowiedzialności karnej

2 Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.

Jak kształtuje się sytuacja w wypadku zmiany ustaw przewidujących odpowiedzialność karną?

W takim przypadku jeżeli postępowanie karne zostanie wszczęte, umarza się je i przekazuje sprawę właściwemu kolegium do spraw wykroczeń. niezwłocznie przerywa się wykonanie kary i usuwa się karty karne z rejestru skazanych.

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

  W ustawie jest triada przepisów: prawa karnego, przepisy procesowe, przepisy prawa materialnego.

Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

 

Art.33§3 KK wprowadza wyłączenie przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawców, którzy wprawili się w stan nietrzeźwości lub odłuzenia i w tym stanie naruszyli przepisy KK.

Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy:

-sprawca wprawił się dobrowolnie, bez...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu zabronionego:

obrona konieczna

stan wyższej konieczności

dozwolone ryzyko

kolizja obowiązków

Okoliczności wyłączające winę:

anormalna sytuacja motywacyjna

błąd co do okoliczności:

stanowiących znamię...

Odpowiedzialność zawodowa,służbowa,cywilna,karna pielęgniarki:

Konsekwencje i postępowanie w razie naruszenia określa Kodeks Karny. Dochodzenie może zmierzać do: · żądania zaniechania naruszenia prawa albo · żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub odszkodowania za wyrządzoną naruszeniem szkodę lub ukarania sprawcy naruszenia z tytułu odpowiedzialności służbowej lub karnej.

„Motyw zbrodni i kary, winy i odpowiedzialności”

 

Zarówno zbrodnia, jak i kara są obecne na naszym świecie już od samego początku jej istnienia, kiedy to według „Pisma Świętego Starego Testamentu” Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, którzy mieli dwóch synów. Mieli oni na imię Kain i Abel. Kain kierując się zazdrością popełnił zbrodnię...

Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok.

Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecznym. Dzięki...

Problem odpowiedzialności moralnej w literaturze XX wieku

"Granica" Zofia Nałkowska

Przedstawia dzieje życia i kariery Zenona Ziembiewicza. Ów młody, radykalizujący student choć nie wolny od typowo szlacheckiego sposobu traktowania ludzi nie należących do jego świata (widać to na przykładzie wiejskich epizodów jego życia, w których beztrosko uwodzi biedną...

Zabawa a odpowiedzialność moralna

karna lub finansowa, może być nawet wtedy pełna!

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością

Tego rodzaju spółki powstają na mocy prawa handlowego. W przeciwieństwie do omawianych powyżej spółek osobowych (zależnych od istnienia osób - właścicieli) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne są spółkami kapitałowymi (ich działalność warunkuje wniesiony kapitał).

O własności tych...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Może być zawiązana tylko w celach gospodarczych. Ma ona osobowość prawną (jest osobą prawną - jednostka organizacyjna, powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego; osobą prawną jest przedsiębiorstwo, może nią być także osoba fizyczna), co...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne : wady

Dlaczego - pomimo tylu korzyści - jest dużo więcej firm o innych formach organizacyjnych niż spółki z o.o. czy spółki akcyjne?

Koszty. Założenie spółki z o.o., a szczególnie spółki akcyjnej, jest procesem trudnym i kosztownym. Zawarcie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu...

Zasady funkcjonowania spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady  są zbliżone, różnice wynikają głównie z rozmiarów spółki - spółki akcyjne są z reguły znacznie większe.

■ Statut i regulaminy. Statut jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji, zakresu isposobu działania spółki akcyjnej. W szczególności powinien on określać- nazwę isiedzibę...

Źródła prawa karnego

Kodeks karny składa się z trzech części: Ogólnej W części tej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego Szczegółowej Część ta to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do jakiegoś konkretnego przestępstwa Wojskowej Część ta zawiera ogólne i szczegółowe przepisy karne odnoszące się do żołnierzy.

Zakres obowiązywania prawa karnego

Obowiązywanie prawa karnego w przestrzeni Zależnie od tego kto popełnił przestępstwo oraz gdzie zostało popełnione, polska ustawa karna znajduje lub nie znajduje zastosowania.

Funkcje nauki prawa karnego

b) kryminologia (socjologia przestępstwa) – nauka pomocnicza prawa karnego, zawiera informacje o statystyce (czyli przestępstwach ujawnionych przed organami) oraz dynamice przestępczości.