Odnowienie

Czytaj Dalej

Hodowla lasów na terenie Polski - Odnowienia i zalesienia

zadań w zakresie odnowienia i pielęgnowania lasu ilustrują następujące wielkości (w ha): Odnowienia i zalesienia (wraz z dolesianiem luk i wprowadzaniem II piętra) 59 170 Poprawki i uzupełnienia upraw 13 680 Wprowadzanie podszytów 9 805 Przebudowa drzewostanów 9 904 Pielęgnacja gleby i niszczenie chwastów 143 114 Czyszczenia wczesne 68 049 Czyszczenia późne 93 539 Trzebieże wczesne 219 490 Trzebieże późne 331 569

Monarchia karolińska - Odnowienie cesarstwa rzymskiego

W ten sposób doszło do odnowienia cesarstwa na zachodzie.

Nowacja (odnowienie) zobowiązania

Nowacja – odnowienie zobowiązania następowało przez umorzenie zobowiązania (każdego rodzaju) i postawienie w jego miejsce nowego (literalnego lub stypulacyjnego).

Renowacja, odnowienie

naokreślenie zespołu zabiegów mających na celu odnowieniedzieła sztuki lub zabytku, najczęściej niezgodniez zasadami dzisiejszej konserwacji.

Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Problem ofiarnego charakteru Mszy św.

Idzie o słowa wypowiedziane nad kielichem w ujęciu Markowo – Mateuszowym (Łukasz i Paweł mówią „za was”), Marek pisze: To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. (Mk14,24) ... która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów – pisze Mateusz (Mt 26,28). Co znaczy wypowiedź, że Jezus...

Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Historyczny fundament

Właściwym sacramentum ecclesiae świętym znakiem, w którym w sposób zasadniczy sam Kościół urzeczywistnia się i staje się widzialny, które przedstawia nie tylko jedno z podstawowych urzeczywistnień, lecz podstawowe urzeczywistnianie się communio wspólnoty wierzących z Jezusem Chrystusem między sobą jest...

Rozbicie dzielnicowe - Odnowienie Królestwa Polskiego

Wraz ze wzrostem świadomości narodowej w Polsce ożyła tradycja królewskiego majestatu Bolesławów. Pojęcie Królestwo Polskie, którego treść terytorialna w wyniku kronacji Przemysła II została faktycznie zacieśniona do Wielkopolski.

Jeśli Łokietek jeszcze przed zajęciem Wielkopolski tytułował się...

Odnowienie cesarstwa

Jan XII, zajęty politycznymi sprawami państwa kościelnego, czuł się zagrożony przez Berengara II, margrabiegoIwrei, który zagarnął (959) księstwo Spoleto, wysłał więc posłów w 960 roku do króla niemieckiegoOttona I (936-972). W Niemczech, po kryzysie władzy królewskiej na początku X wieku...

Odnowienie nauki i sztuki

Rozkwit kulturalny tego okresu, zwany przesadnie renesansem ottońskim, wypływał z sięgania do tradycjikarolińskiej. Szczególną sławę zdobyła szkoła katedralna w Magdeburgu pod kierownictwem jednegoz największych wówczas erudytów, Otryka, z którym prowadził dyskusję Gerbert w Rawennie przed Ottonem III...

Upadek i odnowienie misji

Pierwsi papieże tego okresu w małym stopniu zajmowali się misjami. Klemens XIII wydał wprawdziebrewe (1766) dla jezuitów pozwalające angażować świeckich do pracy apostolskiej, ale nie przyniosłoono skutku z powodu kasacji zakonu. Znaczenie trwalsze miało papieskie zatwierdzenie, udzielone...

Odnowienie filozofii chrześcijańskiej

Znaczenie filozofii dla teologii podkreślono już w konstytucji soborowej De fide catholica. Zajął się niąLeon XIII i na początku pontyfikatu poświęcił jej encyklikę Aeterni Patris (4.08.1879), której celem byłoodnowienie systemu filozofii św. Tomasza z Akwinu, a nie tylko wskazanie na wybrane myśli...