Odmiana (biologia)

Czytaj Dalej

Stylizacja językowa i jej odmiany

Stylizacja polega na świadomym wprowadzeniu do stylu utworu literackiego środków językowych, właściwych językowi dawnych epok - jest to wprowadzenie do utworu elementów gwarowych, środowiskowych.

Rodzaje stylizacji:

archaizacja

stylizacja gwarowa - dialektyzacja

stylizacja na język...

PRODUKCJA (LINIA) POTOKOWA – ODMIANY

 

Istotą jest ciągłość i równomierność natężenia w jednostce czasu przepływu przedmiotów pracy na wszystkich stanowiskach roboczych. Przepływ ten jest jednokierunkowy i następuje bez przerw. Produkcja potokowa odbywa się w komórkach produkcyjnych specjalizowanych wg zasady przedmiotowej i zamkniętych...

Poezja filozoficzna - Odmiany poezji filozoficznej

Różnorodność poezji filozoficznej można sprowadzić do trzech odmian.

Poezja filozoficzna - Odmiany poezji filozoficznej w Dwudziestoleciu

Odmiana II po 1918 roku miała pojedyncze urzeczywistnienia, lecz traktowanie wierszajako ilustracji tez konkretnej szkoły czy poglądów konkretnego myśliciela nie było dla tejepoki charakterystyczne. Realizacji imponujących ilościowo nie miała także w latach 1918 – 1919 odmiana III, czylifilozofia ukryta w poezji.

Wymień odmiany struktur terminali spedycyjnych, czym się charakteryzują

• System jednoterminalowy,

• System wieloterminalowy,

• Hierarchiczny system wieloterminalowy (występują korytarze transportowe umożliwiające przesył dużych partii towarów na duże odległości).

ODMIANY NEOTOMIZMU

„Tomizm transcendentalizujący" to nazwa dla tej odmiany tomizmu, która powstała w wyniku nawiązania (w rozmaity sposób i w róŜnym stopniu) do pewnych ujęć kantyzmu lub heideggeryzmu.

CHARAKTERYSTYKA I GŁÓWNE ODMIANY POZYTYWIZMU

Ogólnie można pozytywizm i kierunki zbliŜone zaliczyć do minimalistycznego nurtu filozofii europejskiej i amerykańskiej. Przejawiają one zazwyczaj znaczną ostroŜność i powściągliwość w wygłaszaniu twierdzeń o całości  świata, o jego ostatecznych zasadach (przyczynach), o istocie i celu istnienia...

ODMIANY EGZYSTENCJALIZMU

Antropocentryzm moŜe mieć charakter teoriopoznawczy albo metafizyczny lub metafizyczno-aksjologiczny. Pierwszy polega bądź na obraniu ludzkiego lub podmiotowego punktu widzenia za włas'ciwy punkt wyjścia (czy punkt oparcia) filozofowania, bądź na uznaniu, Ŝe jest to jedyny dopuszczalny, prawomocny punkt...

Odmiany zbiorowości ludzkich

Kilkadziesiąt lat później Robert Merton i Paul Lazarsfeld, analizując fenomen przyjaźni, określali jedną z odmian więzi występującej między przyjaciółmi terminem „hemofilia", upodobanie do podobieństwa. Jedną z najważniejszych odmian więzi subiektywnej jest więź moralna.

Odmiany grup społecznych

W obliczu takiej różnorodności kolejny niezbędny krok badacza to wprowadzenie w chaosie zjawisk jakiegoś porządku, dzielącego je albo według pojedynczych właściwości (klasyfikacja), albo według pewnych syndromów cech występujących we wzajemnym powiązaniu i wyróżniających najczęściej spotykane, „typowe" odmiany zjawiska (typologia).

Odmiany świadomości społecznej

Świadomość społeczna krystalizuje się w wielu różnorodnych formach. Pierwszą jest myślenie potoczne albo zdroworozsądkowe, czyli rozpowszechnione w danej zbiorowości rozproszone, spontaniczne, intuicyjne przeświadczenia. Stanowią zapis różnorodnych doświadczeń, jakie w życiu codziennym napotykają...

Władza jako odmiana nierówności społecznej

Władza jest odmianą nierówności społecznych, ale wśród różnych form nierówności, jakie omawialiśmy w poprzednim rozdziale, posiada znaczenie szczególne.

Odmiany władzy

Pierwszy uzyskał nad drugim pewną przewagę, zrealizował elementarną odmianę władzy, którą nazwiemy wpływem.

Odmiany socjalizacji

Kiedy omawialiśmy zagadnienie grup odniesienia, wprowadziłem jeszcze jedno pojęcie - socjalizacji antycypującej i jej odmiany - snobizmu.

Instytucjonalizacja jako odmiana morfogenezy

Morfogeneza może przybierać cztery odmiany, w zależności od tego jaka struktura lub jaki aspekt struktury jest przedmiotem kształtującego wpływu działań.

Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem - Odmiany sposobów posługiwania się ciałem w zależności od wieku

Dziecko kuca naturalnie. My nie potrafimy już kucać. Uważam to za niedorzecz-ność i niższość naszych ras, naszych cywilizacji i społeczeństw. A oto przykład. Prze-bywałem na froncie z Australijczykami (białymi). Mieli nade mną istotną przewagę. Kiedy wypadał nam postój w błocie, mogli oni siadać...

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - ODMIANY I RASY LUDZKIE

W wyniku mieszania się odmian i ras wyróżniamy : - Metysów - mieszańców rasy europejskiej i amerykańskiej - Mulatów - mieszańców odmiany czarnej i białej - Zambosów - mieszańców odmiany czarnej i żółtej Badania dowiodły, że wszystkie odmiany stanowią jeden gatunek (Homo sapiens - człowiek myślący) i mają jednakowe możliwości rozwoju umysłowego i fizycznego.

AIDS - dżuma XX wieku - Budowa oraz biologia wirusa HIV

Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) w niedalekiej przeszłości występował pod innymi określeniami, które przechodzą do historii. Były to:

- LAV - lymphadenopathy associated virus

- HTLV-III - human T-cell lymphotropic virus

- ARV - AIDS-related virus

Nazwy te, mimo, iż są już nie używane...

BADANIE PRZEBIEGU FILOGENEZY WYKORZYSTUJĄC ZDOBYCZE BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Filogenetyka stara się badać pokrewieństwa między organizmami. Ludzie od wieków starali się klasyfikować organizmy tworząc grupy na podstawie podobieństw. Powstawały przez to sztuczne podziały, nie mające związku z ewolucyjnym powiązaniem organizmów. Rozpowszechnienie teorii ewolucji, stawiającej...

BIOLOGIA ROZMNAŻANIA GLONÓW, MSZAKÓW I PAPROCI

Komórki gametofitu wykazują pewne zróznicowanie tkankowe, przy czym wszystkie tkanki stałe tworzące to pokolenie należy traktować jako odmiany lub modyfikacje rkanki miękiszowej.