Odmiana (biologia)

Odmiana (łac. morpha lub varietas, w skrócie var.) – kategoria systematyczna niższa od podgatunku, wyższa od formy. Wyróżniana na podstawie zbioru cech stanowiących odchylenie od wzorca gatunku, występującego u dużej grupy osobników. Jako odmianę klasyfikuje się grupę osobników tworzących mniej lub bardziej wyraźny wariant lokalny gatunku ukształtowany zwykle pod specyficznym wpływem...

Czytaj Dalej

AFRYKA

od Sahary należy do różnych typów odmiany czarnej. zamieszkuje odmiana biała, głównie przedstawiciele typu orientalnego ; językowo należą do rodziny chamito-semic-kiej; zajmowali się pasterstwem.

BIOLOGIA TEORETYCZNA

 

BIOLOGIA TEORETYCZNA nm. theoretische Biologie Termin wprowadzony przez L. von Bertalanffy'ego (1951).

Nazwa niezbyt ostra, używana nie tyle w przeciwstawieniu do „biologii prakty­cznej", ile na oznaczenie nauki, która w szerszym niż tamta zakresie stosuje po­jęcia teoretyczne oraz rozumowanie dedu­kcyjne...

HISTORIA JĘZYKA

Później odmiana czasownika w trybie przypuszczającym uległa analogii do odmiany w czasie przeszłym złożonym, wskutek czego rozpowszechniły się formy, które występują obecnie, a mianowicie: robiłbym, robilibyśmy (dawniej robił bych, robili bychmy).

Poezja filozoficzna - Odmiany poezji filozoficznej w Dwudziestoleciu

Odmiana II po 1918 roku miała pojedyncze urzeczywistnienia, lecz traktowanie wierszajako ilustracji tez konkretnej szkoły czy poglądów konkretnego myśliciela nie było dla tejepoki charakterystyczne. Realizacji imponujących ilościowo nie miała także w latach 1918 – 1919 odmiana III, czylifilozofia ukryta w poezji.

ODMIANY NEOTOMIZMU

„Tomizm transcendentalizujący" to nazwa dla tej odmiany tomizmu, która powstała w wyniku nawiązania (w rozmaity sposób i w róŜnym stopniu) do pewnych ujęć kantyzmu lub heideggeryzmu.

Odmiany grup społecznych

W obliczu takiej różnorodności kolejny niezbędny krok badacza to wprowadzenie w chaosie zjawisk jakiegoś porządku, dzielącego je albo według pojedynczych właściwości (klasyfikacja), albo według pewnych syndromów cech występujących we wzajemnym powiązaniu i wyróżniających najczęściej spotykane, „typowe" odmiany zjawiska (typologia).

Władza jako odmiana nierówności społecznej

Władza jest odmianą nierówności społecznych, ale wśród różnych form nierówności, jakie omawialiśmy w poprzednim rozdziale, posiada znaczenie szczególne.

Odmiany władzy

Pierwszy uzyskał nad drugim pewną przewagę, zrealizował elementarną odmianę władzy, którą nazwiemy wpływem.

Odmiany socjalizacji

Kiedy omawialiśmy zagadnienie grup odniesienia, wprowadziłem jeszcze jedno pojęcie - socjalizacji antycypującej i jej odmiany - snobizmu.

Instytucjonalizacja jako odmiana morfogenezy

Morfogeneza może przybierać cztery odmiany, w zależności od tego jaka struktura lub jaki aspekt struktury jest przedmiotem kształtującego wpływu działań.

Radzenie sobie z traumą kulturową

Wreszcie i kapitał zdrowotny, fizyczna wydolność społeczeństwa, ulega pewnej poprawie dzięki kampaniom antynikotynowym, antyalkoholowym czy modzie na trening sprawnościowy i nowe formy rekreacji, a także masowe odmiany sportu.

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - ODMIANY I RASY LUDZKIE

W wyniku mieszania się odmian i ras wyróżniamy : - Metysów - mieszańców rasy europejskiej i amerykańskiej - Mulatów - mieszańców odmiany czarnej i białej - Zambosów - mieszańców odmiany czarnej i żółtej Badania dowiodły, że wszystkie odmiany stanowią jeden gatunek (Homo sapiens - człowiek myślący) i mają jednakowe możliwości rozwoju umysłowego i fizycznego.

Teoria atomistyczna Daltona

Badania nad wewnętrzną budową atomów ujawniły istnienie odmian tego samego pierwiastka, tzw. Odmiany pierwiastka chemicznego o różnej liczbie atomów w cząsteczce noszą nazwę odmian alotropowych; różnią się one przede wszystkim właściwościami fizycznymi.

BIOLOGIA ROZMNAŻANIA GLONÓW, MSZAKÓW I PAPROCI

Komórki gametofitu wykazują pewne zróznicowanie tkankowe, przy czym wszystkie tkanki stałe tworzące to pokolenie należy traktować jako odmiany lub modyfikacje rkanki miękiszowej.

BIOLOGIA - definicja

poprzez tworzenie nowych odmian roślin i zwierząt, odkrywania przyczyn nieuleczalnych dotąd chorób jak i przyczynić się do ich krzywdy i zguby jak np.

DZIAŁY BIOLOGII - Zoologia

Zoologia to zespół nauk, których przedmiotem badań są organizmy zwierzęce. Dzieli się na następujące dyscypliny:

. morfologia zwierząt - nauka dotycząca zagadnień budowy zwierząt, jej zależności od pełnionych przez zwierzę czynności oraz jego warunków życiowych. W zakresie morfologii wyróżnić...

DZIAŁY BIOLOGII - Biologia molekularna

Dziedzina badań z pogranicza kilku nauk biologicznych (m.in. biochemii, biofizyki, genetyki) zajmująca się głównie ustalaniem związków między budową substancji wielkocząsteczkowych a ich funkcjami w żywej komórce; np. badania kwasów nukleinowych doprowadziły do ustalenia kodu genetycznego i sposobu...

DZIAŁY BIOLOGII - Bionika

Dziedzina wiedzy z pogranicza biologii i techniki, zajmująca się badaniem budowy i zasad działania organizmów żywych w celu wykorzystania uzyskanych wyników do budowy urządzeń technicznych.

KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ BIOLOGII

Wyróżnia się również mikrobiologię ogólną, która zajmuje się biologią drobnoustrojów, ich wpływem na żywe ustroje oraz reakcjami makroorganizmów na kontakty z mikroorganizmami, i mikrobiologię szczegółową, zajmującą się strukturą i funkcją poszczególnych gatunków, odmian i typów drobnoustrojów.

Klonowanie

Narodziny dwóch jagniąt w moim Roslin Institute w Midlothian niedaleko Edynburga w Szkocji latem 1995 roku zapowiadały, jak wierzyło wielu naukowców, okres rewolucyjnych możliwości biologii i medycyny. Megan i Morag, obie urodzone przez zastępczą matkę, nie powstały w wyniku połączenia się plemnika i...