Odkupienie

Czytaj Dalej

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako odkupienie (okup)

Odnosząc termin odkupiciel do Jahwe i ukazując Bożą interwencję na rzecz ludu jako `odkupienie', ST wyraża świadomość tego, że Bóg jest `najbliższym krewnym', który z tej właśnie racji nie może tolerować tego, że `Jego Syn pierworodny' (Wj 4,22), `Jego szczególna własność' (Wj 19,5n) miałaby pozostawać w niewoli; najpierw w niewoli Egipcjan (Wj 6,67), potem w niewoli babilońskiej (Iz 41,14; 4 4,24).

Odkupienie

Od czasów Nowego Testamentu przez odkupienie rozumie się nie tylko uwolnienie z ucisku (l Kor 15, 20-28.

Związek między stworzeniem a Odkupieniem

Egzegeza w Pnp, w wielce zmysłowych i czułych słowach nie widzi niczego innego jak tylko wscodnią lirykę miłosną. Z trudem mogłaby wyjaśnić dlaczego ta miłosna pieśń przyjęta została do kanonu Pisma Świętego i zachowała się. Wiele wersetów w Pnp w tradycji chrześcijańskiej mogły być...

IESU NOSTRA REDEMPTIO, Jezu nasze odkupienie

Hymn w I i II nieszporach uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego(LH II 710, 726; LG II 710, 726), przypisywany św.Ambrożemu (PL 17,1192-1193), a pochodzący od nieznanegoautora z VII lub VIII w., rytmiczny, napisany w dymetrach jambicznych; w BR zamieszczony z incipitem Salutis humanaeSator (Chev 17 791)...