Odkrywka glebowa

Odkrywka glebowa - wkop w pokrywie glebowej wykonywany w celu przeprowadzenia jej badań. Wykonanie odkrywki glebowej pozwala dokonać opisu profilu glebowego, określić podstawowe właściwości gleby oraz pobrać próbki do dalszych szczegółowych analiz laboratoryjnych. Odkrywkę glebową lokalizuje się w miejscu reprezentatywnym dla większego obszaru, możliwie jednorodnego pod względem litologii...

Czytaj Dalej

Gleby kuli ziemskiej

gleb świata; wyróżniono 26 podstawowych jednostek glebowych, opierając się na właściwościach gleb i charakterze procesów glebo-twórczych; wyróżnione jednostki glebowe są w przybliżeniu odpowiednikami wielkich grup glebowych wg klasyfikacji przyjętej w USA, lub typów genet.

Odkrywka glebowa

najczęściej 1,5 m, z jedną ścianąpionową i wyrównaną, służący do badania iopisu morfologii profilu glebowego.

Skład granulometryczny i jego oznaczania.

FRAKCJE GLEBOWE w zależności od swej wielkości wykazują zróznicowanie pod względem składu mineralogicznego oraz chemicznego: · Kamienie i żwir · Piasek, pył i ił pyłowy · Ił koloidalny FRAKCJA GRANULOMETRYCZNA jest to umownie przyjęty zbiór ziaren glebowych( objętych wspólna nazwą), mieszczących się w określonym przedziale wielkości średnic, wyrażanych w milimetrach.

Monolit glebowy

ściany odkrywki glebowej i utrwalony specjalnymklejem służy do celów badawczych, dydaktycznychi muzealnych.

Procesy glebotwórcze

W zależności od rodzaju osadzanych związków wyróżniamy: • proces brunatnienia, czyli pokrywania cząstek glebowych rdzawobrunatną otoczką związków żelaza, • proces glejowienia (oglejania), tj.

Profil glebowy

Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę, w którym wyróżnia się poziomy genetyczne powstające w czasie trwania procesu glebotwórczego. Poziomy glebowe są więc podstawą genetycznej klasyfikacji typów gleb.

Główne genetyczne typy gleb – proces glebotwórczy i profil glebowy

Profil glebowy – wytworzenie się specyficznych poziomów glebowych, ich ilość i właściwości stanowią o typie gleby.

Gleba - Informacje ogólne

Poziomy glebowe a) Pierwszy poziom - próchniczy - to mniej lub bardziej rozłożone szczątki organiczne obumarłych roślin i zwierząt przemieszczane z materiałem nieorganicznym gleby.

Nizina Śląska

W części zachodniej mezoregionu wyodrębniono Wysoczyznę Średzką, o morenowym podłożu geologiczno-glebowym, zajmującą 610 km2, natomiast w części południowo-wschodniej płaską Równinę Grodkowską o powierzchni 625 km2.

Erozja Glebowa

• akumulacji eolicznej - osadzanie się niesionych przez wiatr cząstek glebowych (deflatów) na powierzchni gleby powodujące stopniowe zasypanie górnych, żyznych poziomów profilu glebowego, jałowymi deflatami.

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej

Bonitacja gleb gruntów ornych opiera się przede wszystkim na terenowych badaniach odkrywek glebowych ze szczególnym uwzględnieniem takich cech jak jej położenie, budowa profilu, barwa, struktura, skład mechaniczny poszczególnych poziomów, przepuszczalność, stosunki wodne, odczyn, zawartość CaCO3 i inne.

MIKROFAUNA GLEBOWA

MIKROFAUNA GLEBOWA — drobne organizmyzwierzęce, których naturalnym siedliskiemjest gleba; najbardziej typowymi przedstawicielamimikrofauny są pierwotniaki, nicienie, roztoczei wrotki; większość tych organizmów żywisię bakteriami lub resztkami roślinnymi gromadzącymisię w glebie; działalność ich w glebiejest na ogół pożyteczna, gdyż przyczyniają siędo powstawania próchnicy.

Monolit GLEBOWY

Monolit GLEBOWY — jednolity słup glebyw kształcie czworobocznym pobrany w stanicnaturalnym; umieszczony w otwartej skrzyncedaje prawdziwy obraz pobranej gleby i możesłużyć do badań specjalnych (przepuszczalnościpodsiąkania) oraz dla celów demonstracyjnychlub jako eksponat muzealny.

ROZTWÓR GLEBOWY

Roztwory glebowe zapewniają roślinom składnikipokarmowe i wpływają na właściwości gleb,a szczególnie na ich strukturę.

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY, koloidalnykompleks globowy silnie rozdrobnione,mineralne, organiczne i organicznomineralncstale cząstki gleb.

ŚWIDER GLEBOWY

ŚWIDER GLEBOWY — przyrząd do pobieraniapróbek gleby z różnych głębokości; wkręca sięgo lub wciska w ziemię.

Agregaty glebowe (łac. aggregare - gromadzić)

Gruzełki glebowe – różnego kształtu i wielkościskupienia cząstek glebowych scementowanychsubst. Ich trwałość uwarunkowanajest uziarnieniem, zawartością i właściwościamipróchnicy, jonami wapnia i magnezu, lepiszczem (koloidami glebowymi), mikroorganizmami,mezofauną, warunkami wilg.

Fauna glebowa

Ogół gatunków zwierząt wśrodowisku glebowym.

Koloidy glebowe

też sorpcja glebowa.

Kondycjonery glebowe

zwiększawodoodporność agregatów glebowych,ogranicza wymywanie skł.