Odkrywka glebowa

Czytaj Dalej

Odkrywka glebowa

najczęściej 1,5 m, z jedną ścianąpionową i wyrównaną, służący do badania iopisu morfologii profilu glebowego.

Profil glebowy

Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę, w którym wyróżnia się poziomy genetyczne powstające w czasie trwania procesu glebotwórczego. Poziomy glebowe są więc podstawą genetycznej klasyfikacji typów gleb.

Główne genetyczne typy gleb – proces glebotwórczy i profil glebowy

Profil glebowy – wytworzenie się specyficznych poziomów glebowych, ich ilość i właściwości stanowią o typie gleby.

Województwo Podlaskie - Warunki glebowe

Na obszarze województwa podlaskiego występują gleby wykształcone z polodowcowych piasków i żwirów, glin i pyłów oraz współczesnych osadów torfowych, namułów, utworów aluwialnych, deluwialnych i piasków eolicznych. Największy odsetek zajmują gleby wytworzone z piasków i glin w typie gleb brunatnych i...

Erozja Glebowa

• akumulacji eolicznej - osadzanie się niesionych przez wiatr cząstek glebowych (deflatów) na powierzchni gleby powodujące stopniowe zasypanie górnych, żyznych poziomów profilu glebowego, jałowymi deflatami.

Odkrywka

1. odsłonięte złoże kopaliny po usunięciu przykrywających ją innych skał;

2. wydzielona organizacyjnie część kopalni węgla brunatnego, np. o. Bełchatów, Kazimierz, Władysławów.

MIKROFAUNA GLEBOWA

MIKROFAUNA GLEBOWA — drobne organizmyzwierzęce, których naturalnym siedliskiemjest gleba; najbardziej typowymi przedstawicielamimikrofauny są pierwotniaki, nicienie, roztoczei wrotki; większość tych organizmów żywisię bakteriami lub resztkami roślinnymi gromadzącymisię w glebie; działalność ich w glebiejest na ogół pożyteczna, gdyż przyczyniają siędo powstawania próchnicy.

Monolit GLEBOWY

Monolit GLEBOWY — jednolity słup glebyw kształcie czworobocznym pobrany w stanicnaturalnym; umieszczony w otwartej skrzyncedaje prawdziwy obraz pobranej gleby i możesłużyć do badań specjalnych (przepuszczalnościpodsiąkania) oraz dla celów demonstracyjnychlub jako eksponat muzealny.

ROZTWÓR GLEBOWY

Roztwory glebowe zapewniają roślinom składnikipokarmowe i wpływają na właściwości gleb,a szczególnie na ich strukturę.

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY, koloidalnykompleks globowy silnie rozdrobnione,mineralne, organiczne i organicznomineralncstale cząstki gleb.

ŚWIDER GLEBOWY

ŚWIDER GLEBOWY — przyrząd do pobieraniapróbek gleby z różnych głębokości; wkręca sięgo lub wciska w ziemię.

Agregaty glebowe (łac. aggregare - gromadzić)

Gruzełki glebowe – różnego kształtu i wielkościskupienia cząstek glebowych scementowanychsubst. Ich trwałość uwarunkowanajest uziarnieniem, zawartością i właściwościamipróchnicy, jonami wapnia i magnezu, lepiszczem (koloidami glebowymi), mikroorganizmami,mezofauną, warunkami wilg.

Fauna glebowa

Ogół gatunków zwierząt wśrodowisku glebowym.

Koloidy glebowe

też sorpcja glebowa.

Kompleks glebowo - uprawowy

Grupa pólpołożonych w sąsiedztwie albo oddalonych odsiebie, na których można, stosując podobnezabiegi agrot., uzyskiwać mniej więcej tejsamej wys. plony tych samych roślin. Wyróżnia się następujące podstawowe k.g.-u.:

1) pszenno-buraczany;

2) żytnio-ziemniaczany;

3) żytnio-łubinowy.

Inne...

Kompleks przydatności rolniczej gleby, kompleks glebowo - rolniczy

Zespoły różnych gleb o zbliżonych właściwościach roln. i podobnymużytkowaniu, na których udają sięnajlepiej określone grupy roślin uprawnych. K.te stanowią zatem zbiorcze typy siedliskoweroln. przestrzeni produkcyjnej, z którymi powiązanesą odpowiednie rośliny uprawne. Zapodstawę wydzielania k.p.r...

Kondycjonery glebowe

zwiększawodoodporność agregatów glebowych,ogranicza wymywanie skł.

Laska glebowa

służy do pobierania próbek glebowych z warstwy ornej najczęściej do oznaczeń chem.

Lepiszcze glebowe

Subst. spajająca agregatyglebowe. Są nią przede wszystkim koloidyorg. i miner. (próchnica), obdarzone zwykleładunkami ujemnymi i łatwo koagulujące podwpływem kationów wodoru i metali wielowartościowych,gł. wapnia i magnezu. Dlatego struktura gleb, których kompleksy sorpcyjnewysycone są kationami wapnia...

Mapy glebowe

-glebowych.