Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ społeczny

(social, S) -  Człowiek lubiący prace z ludźmi - pomaganie im, informowanie ich, uświadamianie, kształcenie, rozwijanie i leczenie - lub posiada dobrze rozwinięte zdolności werbalne; największe pole do popisu daje mu psychologia kliniczna, edukacja, służba zagraniczna, praca socjalna bądź urzędnicza.

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ przedsiębiorczy

(enterprising, E) - człowiek, który bazuje na pracy z ludźmi, ale skupia się na wywieraniu na nich wpływu, przekonywaniu ich i przewodzeniu, a to wszystko dla osiągnięcia celów organizacji lub materialnego zysku, uzyskania władzy i znaczenia; jego sfery działania to zarządzanie, prawo, dziennikarstwo...

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ konwencjonalny

(conventional, C) - człowiek, który najlepiej się czuje w sytuacjach uporządkowanych, powtarzających się, opartych na jasno określonych regułach; swoje potrzeby traktuje podrzędnie w stosunku do potrzeb organizacji lub osób o szerokim zasięgu władzy, na wysokim szczeblu hierarchii; lubi pracować z danym...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Interakcja i korelacja genotypu i środowiska

Wpływy genetyczne są modyfikowane przez środowisko, a genotyp może być czynnikiem pośredniczącym. Interakcja i korelacja.

Interakcja genotypu i środowiska oznacza, że cześć wariancji, która może być przypisana statystycznej interakcji pomiędzy różnymi genotypami a środowiskiem. Optymalizacja...

Zasada niedyskryminacji i ochrony praw człowieka

Ochrona Praw Człowieka: Akty prawne: Orzecznictwo ETS ( pierwsza sprawa - Stauder vs. Miasto Ulm) Europejska Konwencja o Ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950r.

TRAKTATOWA OCHRONA SUWERENNOŚCI

33 Niniejszy tytuł nie narusza wykonywania przez Państwa Członkowskie obowiązków dotyczących utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - OCHRONA KONKURENCJI

Nad przestrzeganiem prawa konkurencji czuwa KE, która może nakładać grzywny, sięgające poziomu nawet 10% rocznego obrotu danej firmy

Traktatowe regulacje prawa konkurencji delegalizują wszelkie sposoby

1) uniemożliwiania konkurencji

2) ograniczania konkurencji (np. w sensie ilościowym i...

Cechy szczególne środowiska Międzynarodowego

Poliarchizm- czyli rządy wielu podmiotów. Nie jest to układ scentralizowany, wielość podmiotów równorzędnych (niezależnych względem siebie). Może występować otwarty układ sterowania (brak sprzężenia zwrotnego między władzą a społeczeństwem-państwo autorytarne), zamkniety (np.: demokratyczne)...

Prawa i wolności osobiste - Prawo do prawnej ochrony życia

RP nikomu nie gwarantuje prawa do życia, a tylko do ochrony życia. Trzy rozwiązania: a) Zakaz kary śmierci – nie ma ponad 20 lat b) Ochrona życia poczętego – ograniczenie dowolności aborcji.

Prawa i wolności osobiste - Prawo do ochrony życia prywatnego

a) Prawo od wyboru stanu cywilnego b) Wolny wybór – nikt nikogo nie może zmusić c) Prawo do ochrony danych osobowych, do korekty i usunięcia danych (GIODO) d) Prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych e) Prawo do szybkiego postępowania przed sądem f) Domniemanie niewinności (do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu) g) Wolność poruszania się (wyjątek – więzień) h) Wolność wyboru miejsca zamieszkania i) Obywatel polski nie może być ...

Legitymacja do złożenia skargi ze względu na ochrone interesu prawnego

Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. legitymację do zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę wyznacza przepis ustawy –Prawo budowlane.

Legitymację do złożenia skargi mają:

os. Fizyczne;

os. Prawne;

jednostki organizacyjne;...

Zasada ochrony własności w Konstytucji RP

3: bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny oraz ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicz­nej albo wolności i praw innych osób.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Do zakresu jego kompetencji należy: sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, badanie kształtowania się cen w warunkach ograniczenia konkurencji, wydawanie decyzji w sprawie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kształtowania struktur organizacyjnych przedsiębiorców oraz decyzji określających odpowiedzialność, jaką ponoszą z tego tytułu przedsiębiorcy,

Obowiązki przedsiębiorców związane z ochroną życia i zdrowia ludzkiego

przepisy budowlane, p-poż, sanitarne (ochrona zdrowia, żywności, zwalczania chorób).

Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do zakresu działania Prezesa należą: sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, badanie kształtowania się cen, wydawanie decyzji określających odpowiedzialność podmiotów za stosowanie tych praktyk, podejmowanie czynności wynikających z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki ora zachowań rynkowych przedsiębiorców, współpraca z organami ...

Urząd ochrony państwa

Jego celem jest ochrona bezp.

Urząd ochrony państwa - Policja

Są dwie prawne sfery działania policji:

1. zewnętrzna - system pr. ustawowego i podporządkowane mu pr. tworzone przez naczelne org. adm. państw. (R.M. i Min. Spr. Wew. i Adm.). Akty te określają zadania policji i formy (Ogólne - wydawanie decyzji, kontrola w ruchu drogowym, Szczególne - np. użycie broni...

Urząd ochrony państwa - Straż Graniczna

Zadania: - ochrona granicy państwa - kontrola ruchu granicznego - wydawanie wiz - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnym przekroczeniom granicy.

Urząd ochrony państwa - Ochrona przeciwpożarowa

Polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem, zapewnienie sił i środków do zwalczania ich i prowadzenie działań ratowniczych. Jednostki ochrony p.

Wymień zasadnicze grupy elementów środowiska zewnętrznego

Zasadnicze grupy elementów środowiska zewnętrznego są następujące:

1) Elementy biogeograficzne (modyfikatory naturalne):

a) fauna i flora otoczenia,

b) zasoby mineralne i wodne w otoczeniu oraz skład powietrza,

c) klimat,

d) ukształtowanie terenu,

e) radiacje oraz pole elektryczne i magnetyczne,

f)...